رابطه بین ویژگی‏های روانشناختی با نیت کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 نویسنده

چکیده

 
زمینه: افزایش بیکاری در میان گروه‏های تحصیل‏کرده به‏خصوص فارغ‏التحصیلان نظام آموزش عالی کشاورزی ایران به یکی از مشکلات بزرگ اجتماعی- اقتصادی کشور تبدیل شده است.
هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ویژگی‏های روانشناختی با نیت کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران است.
روش: جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان سال چهارم کارشناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بودند (250=N). تعداد 109 نفر از آن‏ها به روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه‏ای بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده‏ها به‏وسیله نرم‏افزارهای اس. پی. اس. اس[1] و لیزرل[2] انجام شد.
یافته‏ها: نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که ویژگی‏های روانشناختی (ریسک‏پذیری، مرکز کنترل درونی، توفیق‏طلبی و تحمل ابهام) رابطه مثبت و معناداری با نیت کارآفرینانه دانشجویان دارند. همچنین، نتایج مدل‏سازی معادلات ساختاری نشان داد که ویژگی‏های روانشناختی تأثیر مثبت و معنی‏داری بر نیت کارآفرینانه دانشجویان دارند (26/5t= ، 79/0γ=). علاوه براین، نتایج پژوهش نشان داد که دوره‏های آموزش کارآفرینی تأثیر مثبت و معنی‏داری بر ویژگی‏های روانشناختی (ریسک‏پذیری، مرکز کنترل درونی، توفیق‏طلبی و تحمل ابهام) و نیت کارآفرینانه دانشجویان دارند.
 [1]. SPSS


[2]. LISREL

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between psychological characteristics with entrepreneurial intention of agricultural student in the University of Tehran

نویسندگان [English]

  • Nematollah Shiri 1
  • Moslem Savari 2
  • Frahnaz Rostami 2
چکیده [English]

 
Background: Increasing rate of unemployment among the graduates of Iranian Higher Education system, particularly the graduates of agricultural colleges has been developed into one of the major socio- economic problems of the nation.
Purpose: The main purpose of this study, was investigating the relationship between psychological characteristics with entrepreneurial intention of agricultural students in university of Tehran.
Method: The statistical population of the study consisted of all agricultural fourth-year undergraduate students in University of Tehran (N=250), that 109 of them were selected as the research sample using the proportionate stratified sampling method. The main instrument of the study was a questionnaire which its validity was confirmed by a panel of experts and its reliability was established by calculating Cronbach Alpha Coefficient. Data were analyzed by SPSS and LISREL software in two parts of descriptive and inferential statistics.
Result (s): Results of correlation analysis showed that there was positive and significant relationship between psychological characteristics (risk taking, internal locus of control, need to achievement, and ambiguity tolerance) and entrepreneurial intention of the students. Also, results of structural equation modeling indicated that psychological characteristics had a positive and significant effect on entrepreneurial intention of the students (γ=0.79, t=5.26). Moreover, the results indicated that entrepreneurship education courses had positive and significant effects on psychological characteristics (risk taking, Locus of control, seeking success and ambiguity tolerance) and entrepreneurial intention of the students.
Conclusion: The finding of this study can contribute to the improvement of entrepreneurial intention and behavior of agricultural students for planning higher education programs in agriculture.
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship
  • Entrepreneurial Intention
  • psychological characteristics