اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خلاقیت، انگیزه پیشرفت و خودپنداره تحصیلی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 نویسنده مسئول

چکیده

 
زمینه: خلاقیت، انگیزه پیشرفت و خودپنداره تحصیلی از متغیرهای کلیدی در نظام های آموزشی هستند که زمینه رشد و ارتقای شناخت، نگرش و مهارتهای دانش آموزان را فراهم می آورند، بنابراین اجرای برنامه ای که زمینه شکوفایی این متغیرها را فراهم آورد از اهمیت خاصی برخوردار است. 
هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خلاقیت، انگیزه پیشرفت و خودپنداره تحصیلی صورت گرفته است.
 روش: این پژوهش به روش آزمایشی، از نوع پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان پسر سوم راهنمایی شهرستان قدس در سال تحصیلی 91/1390 بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله‌ای، 60 نفر از دانش آموزان  انتخاب و در دو گروه 30 نفره جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسش­نامه خلاقیت عابدی،  مقیاس انگیزه پیشرفت هرمنس و مقیاس خودپنداره تحصیلی دلاور  است.
یافته ها: آموزش مهارتهای شناختی و فراشناختی بر خلاقیت، انگیزه پیشرفت، و خودپنداره تحصیلی مؤثر است.
نتیجه گیری: با آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی می توان خلاقیت، انگیزه پیشرفت و خودپنداره تحصیلی را بهبود بخشید. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of cognitive and metacognitive strategies training on creativity, achievement motive and academic self-concept

نویسندگان [English]

  • Bakhtiyar Karami 1
  • Azad Allah Karami 2
  • Nezam Hashemi 1
چکیده [English]

Background: Creativity, achievement motive and academic self-concept are the key variables in the educational system that is necessary for growth and development of knowledge, attitudes and skills of students.
Purpose: The main purpose of this study was to determine the impact of cognitive and metacognitive strategies training on creativity, achievement motive and academic self-concept in third grade guidance school students.
Method: The population involved all the grade three students of Ghods town studying educational year of 1390-1391, 60 students were selected as the sample of the study with multiple-stage cluster random sampling method. Then 30 of them were assigned randomly to experimental group and another 30 to control group). Abedi Tests of Creativity, Hermanoes achievement motive scale and Delavar academic self-concept scale were used for measuring the dependent variables.
Result (s): The results of analysis of covariance showed that the Cognitive and metacognitive Strategies training can affected student creativity (f= 6/915, P<./.5) , achievement motive (f= 4/857 , P< ./.5) & academic self-concept(f= 4/398 , P< ./.5).
Conclusion: The study emphasizes that cognitive and metacognitive Strategies Training can affect student creativity, achievement motive & academic self-concept.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive and metacognitive strategies
  • creativity؛ achievement motive؛ academic self-concept