تأثیر بازی های وانمودی شعر بر پرورش خلاقیت کودکان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 نویسنده

چکیده

 
پیش زمینه: محققان به نقش بازی در رشد خلاقیت کودکان تأکید کرده اند.
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بازی­های وانمودی )شعر( بر افزایش میزان خلاقیت دختران بی­سرپرست است.
روش: این پژوهش یک طرح نیمه آزمایشی مداخله ای است که به صورت پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل و در سه مرحله پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری انجام شد که در زمرة تحقیقات کاربردی به حساب می آید. تعداد 20 نفر از کلیه ی کودکان دختر بی سرپرست   6-3 سال تحت پوشش بهزیستی شهرستان تهران به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به طورتصادفی در دو گروه (آزمایش و گواه) جای گرفتند. آزمون خلاقیت تورنس در سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری برای دو گروه و برنامه بازی های وانمودی شعر، در شش جلسه فقط در گروه آزمایش اجرا گردید. به منظور توصیف داده­ها از میانگین و انحراف معیار و بمنظور تحلیل استنباطی داده­ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه تحلیل نشان داد که آموزش بازی­های وانمودی شعر بر افزایش خلاقیت کودکان دختر بی­سرپرست تأثیر دارد و این تأثیر در طول زمان دارای پایداری است(01/0<p).
نتیجه­گیری: رفتار خلاق کودکان با تکنیکهای گوناگون مانند تخیل، بازی وانمودی، و شعر پرورش می­یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Players' lyrics simulative effect on the development of children's creativity

نویسندگان [English]

  • Fariba Parsamanesh 1
  • Naser Sobhi Gharamaleki 2
چکیده [English]

 
Background: Researchers believe the role of play in the creative development of children. The present study examined the effects of simulative games, (poetry) on increasing creativity orphans girls Children.
Method: Therefore, 20 patients of all children orphaned girl 6-3 years of Tehran city's welfare were selected by cluster sampling and they were placed randomly in two groups (experimental and control). Torrance creativity test in the pre-test, post-test and follow-up for both groups and the Players lyrics simulative program, within 6 sessions only for the experimental group were performed. In order to describe the data were used mean and standard deviation. The collected data was analyzed using statistical method of the analysis of covariance. 
Result (s): The results showed that simulative poetry can increase creativity in orphans' girls Children.)p(01/0Conclusion: We conclude that children are exposed to the simulative games (poetry) have more creativity than others.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poetry pretends play
  • Creativity
  • Children