نقش الگوی تدریس بدیعه‌پردازی در خلاقیت هنری و تفاوت آن در دختران و پسران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 نویسنده

چکیده

 
زمینه: الگوی تدریس بدیعه­پردازی، روشی است که یادگیرندگان را برمی‌انگیزد تا ایده‌ها یا افکاری نو و خلاق را بپرورانند و ارائه کنند. این روشبه فرد فرصت ابتکار می­دهد  تا امکانات مورد نیاز  برای ابراز خویشتن  را بررسی کند  و در  رویارویی با مسائل از راه‌حل‌های نوین بهره گیرد.
هدف: بررسی تأثیر الگوی تدریس بدیعه‌پردازی بر خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی در درس هنر.
روش:  تعداد 60 دانش‌آموز (30 دختر و 30 پسر) پایه چهارم ابتدایی شهر تهران انتخاب شدند. این پژوهش از نوع شبه‌ آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل در دو جنس پسر و دختر است که به صورت نمونه‌گیری در دسترس برای گروه آزمایشی و نمونه گیری تصادفی  برای گروه کنترل صورت گرفت. برای گردآوری اطلاعات از فرم ب آزمون خلاقیت تورنس استفاده شد. داده‌های این پژوهش با تحلیل کوواریانس و آزمون تی مستقل تحلیل شد.
یافته­ها: نتایج  نشان داد که الگوی تدریس بدیعه‌پردازی بر خلاقیت و عملکرد تحصیلی در درس هنر دانش‌آموزان دختر و پسر تأثیر دارد. همچنین الگوی تدریس بدیعه‌پردازی بر مؤلفه‌های خلاقیت تورنس شامل سیالی، انعطاف، ابتکار و بسط دانش‌‌آموزان پسر و دختر  نسبت به هم تفاوت معنی‌داری ایجاد نمی‌کند. به بیانی دیگر، اگر چه میزان خلاقیت دانش‌آموزان دختر در درس هنر بیشتر از دانش‌آموزان پسر است، اما این افزایش در هر دو جنس تقریباً به یک اندازه است.
بحث و نتیجه­گیری: روش بدیعه­پردازی در پرورش خلاقیت هنری مناسب است ولی در دو جنس تأثیر یکسانی دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the roll of synectics teaching pattern on art creativity and its differences between girls and boys

نویسندگان [English]

  • Beheshteh Nioosha 1
  • Azar Pakdaman 2
  • Zahra Ovaysi 2
چکیده [English]

 
Background: Synectics teaching pattern is a method which motivates learners to create  and  present  new and creative ideas .This method  gives one the opportunity to study possible means for expressing one`s self and utilize new methods for solving problems.
Purpose: The present research was designed to study the roll of synectics teaching pattern on creativity and academic performance of the fourth grade primary school art students.
Method: For this purpose 60 students (30 girls and 30 boys) of   fourth grade primary school in Tehran were selected. This research was a quasi-experiment with pretest and post test with control group in both genders, which the experimental groups were selected by accessible sampling and control groups were selected randomly. For gathering information, Torrance`s creativity test (form B) were used. Data of this research analyzed by use of ANCOVA, and independent t test.
Result (s): Results showed that synectics teaching pattern is effective on creativity and Academic performance of female and male students in painting. Also the synectics teaching pattern did not differ significantly on creativity components of Torrance test including: fluency, flexibility, originality, elaboration in boys and girls. Of course even though creativity scores of girls in art were more than boys, but this increase were about the same in two genders.
Conclusion: .Synetics is a suitable method for developing Art creativity but it affects both genders equally.
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • synectics
  • Art
  • painting