اثربخشی بازی و قصه گویی بر افزایش خلاقیت کودکان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 نویسنده مسئول

چکیده

 
زمینه: امروزه شعار "نابودی در انتظار شماست، مگر اینکه خلاق و نوآور باشید"پیش روی همه برنامه ریزان و سیاست گذاران است. از آن جایی که مدیران آموزش و پرورش وظیفه رشد و پرورش خلاقیت کودکان را بر عهده دارند، برای نیل به این منظور باید در جهت استفاده صحیح و جهت دار از استعدادها و توانایی های آن ها گام بردارند، بنابراین همواره در پی یافتن روش های جدید برای ارتقای خلاقیت کودکان هستند. دو مورد از جدیدترین و جذاب ترین این روش ها بازی و قصه گویی می‌باشد.
هدف: پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثربخشی بازی و قصه گویی بر افزایش میزان خلاقیت دانش آموزان است.
روش: روش پژوهش از نوع آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل می باشد. به همین منظور 48 نفر از دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی شهر سمنان (32 نفر گروه های آزمایشی، 16 نفر گروه کنترل) با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. برای سنجش خلاقیت نیز از فرم ب پرسشنامه خلاقیت سنج تورنس استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که استفاده از روش بازی و قصه گویی به طور معناداری باعث افزایش خلاقیت در هر چهار مولفه آن در گروه های بازی و قصه گویی شد.
نتیجه گیری: استفاده از روش های بازی و قصه گویی، با از بین بردن موانع خلاقیت، سکون فکری و کمک به حل مسائل با روندی لذت بخش و سرگرم کننده موجب افزایش خلاقیت دانش آموزان می شود. به همین دلیل دانش آموزانی که در جلسات بازی و قصه گویی حضور می یابند در یافتن راه­حل­های اصیل و جدید برای مسائل موفق تر هستند. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the effectiveness of play and storytelling on increasing children’s creativity

نویسندگان [English]

  • Nahid Radbakhsh 1
  • Mohammad Ali Mohammadyfar 2
  • Farahnaz Kian Ersi 1
چکیده [English]

 
Introduction: Nowadays, all the programmers and politicians are facing this slogan: "destruction is waiting for you, unless you would be creative and innovative." Since the heads of the Ministry Of Education are responsible for the growth and improvement of children's creativity , to achieve this purpose , they take steps toward true and oriented use of their talents and capabilities, so they keep finding and discovering new ways for improving children's creativity. The two of the newest and most appealing ways are playing and storytelling. The purpose of the present research is to determine the effect of playing and telling stories on the amount of student's creativity.
Method: The research method is experimental with pre-exam-post-exam and group control. For this reason 48 female students in third grade of elementary school were chosen with bunchy accidental sampling method. For creativity evaluation, form B from Torrance evaluative questionnaire was used.
Findings: The results indicated that the use of playing and telling stories method, increased creativity in all of its four factors in playing and telling stories groups in a meaningful way.
Discussion : The use of playing and telling stories method, will cause the increment of the creativity in students by removing or destroying the creativity obstacles, thought immobility and helps solving the problems in a joyful and entertaining way. That’s why the students who are present in playing and storytelling meetings are more successful in finding original and new solutions for problems.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Play
  • Storytelling
  • Creativity