تحلیل ارتباط فرهنگ یادگیری سازمانی، فرهنگ نوآورانه و ابداع در صنایع غذایی کرمان (مورد مطالعه: شرکتهای زمزم، روغن و پگاه کرمان)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 نویسنده مسئول

چکیده

 
زمینه: در این مقاله مفهوم فرهنگ یادگیری سازمانی به عنوان یک سری از هنجارها و ارزشها در مورد فعالیتهایی که در یک سازمان انجام می شود تعریف شده است. این هنجارها و ارزشها باید حمایت سیستماتیک را از نگرشهای عمیقی که هدف­اش تحقق سطوح بالای یادگیری سازمانی است به انجام رساند. عناصر فرهنگ یادگیری سازمانی که ما در این مقاله استفاده کرده­ایم عبارت­اند از کسب اطلاعات، تفسیر اطلاعات و تغییرات رفتاری و شناختی. از طرف دیگر ساختار قابلیت نوآوری شامل فرهنگ نوآورانه و ابداع است و خود ابداع نیز از دو بخش نوآوری اجرایی و نوآوری فنی تشکیل شده است.
هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه و آزمودن مدل توسعه قابلیت نوآوری بر اساس تأثیر فرهنگ یادگیری سازمانی در صنایع غذایی کرمان است.
روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی و علی یا پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش شامل629 نفر از متخصصین و کارکنان اداری شرکت­های زمزم، روغن و پگاه کرمان بودند. نمونه آماری این پژوهش 238 نفر بودند که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که کسب اطلاعات، تفسیر اطلاعات، تغییرات رفتاری و شناختی و فرهنگ نوآورانه به طور غیر مستقیم بر نوآوری اجرایی، و به طور مستقیم بر نوآوری فنی تأثیر گذار هستند. در پایان پیشنهاداتی نیز ارائه گردیده است.
نتیجه گیری: سازمان ها برای تقویت فرهنگ یادگیری سازمانی باید به چگونگی کسب اطلاعات و تأکید بر تفسیر اطلاعات توجه ویژه­ای داشته و برای افزایش تأثیرات یادگیری بر قابلیت نوآوری، به جریان فرایند هایی که اتفاق می افتد  با دقت بنگرند و سعی کنند فرایند های مربوط به هر متغیر را به طور دقیق و کامل طی نمایند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis the relation between organizational learning culture, culture of innovative and invention in Kerman Food Industries Case Study: Zamzam, Oil and Pegah companies

نویسندگان [English]

  • Hosin Rezaei Dolatabadi 1
  • Omid Baharestan 2
  • Mohamad Mohamadi Sadr 1
چکیده [English]

 
Background: In this paper the concept of organizational learning culture is defined as a set of norms and values ​​about the functioning of an organization. These norms and values ​​should support systematic, in-depth approaches aimed at achieving higher-level organizational learning. The elements of an organizational learning process that we used are information acquisition, information interpretation, and behavioral and cognitive changes. On the other hand, constructs of comprising innovativeness are innovative culture and innovations, which are made of technical and administrative innovations.
Purpose: The main aim of this research is to propose and test a model of innovativeness development based on the effect of organizational learning culture in the Kerman food industries.
Method: This research was an applied one by aim and descriptive and post-facto by methodology. From 629 professional and administrative of Zamzam companies' staff (Oil and Pegah) of Kerman Province, 238 people were selected stratified randomly. The data gathered from the questionnaire used and analyzed statistically.
Result (s): The results showed that information, data interpretation, behavioral and cognitive changes and innovative culture only affect indirectly administrative innovations. Further, technical innovation is directly affected.
Conclusion: These results and its implications are discussed. At the end, the proposal is presented.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational learning culture
  • Innovation
  • innovative culture