بررسی رابطه خلاقیت و سلامت عمومی در نوجوانان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 نویسنده

چکیده

 
زمینه: خلاقیت یکی از مفاهیم مهم و اساسی و کلیدی در روان شناسی است. با گذشت چندین دهه از  مطالعه و بررسی خلاقیت، رابطه آن با سلامت روان هنوز مورد بحث و مناقشه بسیار است.
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خلاقیت با سلامت عمومی در نوجوانان بود.
روش پژوهش: با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای 125 نفر از دانش آموزان دختر قطع پیش دانشگاهی شهر تهران انتخاب شده و پرسشنامه های خلاقیت عابدی و سلامت عمومی را تکمیل کردند. داده های به دست آمده با آزمونهای همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین خلاقیت و سلامت عمومی رابطه مستقیم ومعنادار وجود دارد و خلاقیت سلامت عمومی را پیش بینی می کند (05/0P<). در بررسی رابطه خلاقیت با مؤلفه های سلامت عمومی مشخص شد که خلاقیت تنها با افسردگی رابطه معنادار و معکوس داشته و به طور معنادار توان پیش بینی این مؤلفه  را دارد (05/0P<).
نتیجه‌گیری: پرورش خلاقیت در نوجوانان، گامی مؤثر در جهت ارتقاء سلامت روان آنها محسوب می گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the relationship between personality traits with creativity and general health in adolescents

نویسندگان [English]

  • Monir Kalantar Ghoreishi 1
  • Roghaye Einolah Zadegan 2
  • FLor Rezaei Kargar 2
چکیده [English]

 
Background: Creativity is one of the most concepts in psychology that it passes many years of study it, but yet relation between it and mental health is controversial issue.
Purpose: The aim of this study was investigation the relationship between creativity and general health in adolescents.
Method: 125 girl students of Pre-university in Tehran were selected by random cluster sampling method and responded to creativity questionnaire of Abedi and General Health Questionnaire (GHQ). Data were analyzed by Pearson correlation and Multivariate regression.
Result (s): Results showed that creativity positively correlated with general health and predicted it. Investigating in components of general health demonstrated that creativity negatively correlated with depression and predicted it (P<0/05).  
Conclusion: It can be concluded that fostering creativity is an effective way into adolescents’ mental health promotion.
 
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • General Health
  • adolescents