بررسی جایگاه مهارت‌های شخصیتی و نقش آن در انتخاب خلاق دستیاران جراح دامپزشک در ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

نویسنده مسئول

چکیده

 
زمینه: امروزه برای ارزیابی و گزینش منطقی رزیدنت‌های جراح دامپزشک در دنیا از معیارهای گوناگونی استفاده می شود که شاخص­های شخصیتی یکی از این مؤلفه های اثرگذارمی باشند. 
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش و جایگاه مهارت‌های شخصیتی در انتخاب دستیاران جراح دامپزشک در ایران می باشد.
روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. گروه نمونه شامل 150 نفر از اساتید، دانشجویان، تکنسین ها و جراحان دامپزشکی در بیمارستان ها و دانشگاه های دامپزشکی، مطب­ها و کلینیک­های تخصصی در استان تهران می باشند که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش، پرسشنامه هایی محقق ساخت بودند که روایی آن ها توسط متخصصین جراح و پایایی آن ها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (8/0) تأیید شدند. تحلیل داده ها با آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون نسبت و آزمون فریدمن انجام شد.
یافته‌ها: یافته های پژوهش نشان داد که از میان 18 شاخص مهارت­های شخصیتی، شاخص "صبر و حوصله" و "دقت عمل و جزء نگری" مهم ترین شاخص های اثر گذار در انتخاب رزیدنت جراح دامپزشک و "پیروی جراح از الگوهای سنتی و مدرن" کمترین تأثیر را داشته است.
نتیجه گیری: یافته های پژوهش می توانند در سیاست گذاری و برنامه ریزی نظام آموزشی کشور در سنجش و انتخاب رزیدنت های جراح دامپزشک در کشور مورد استفاده قرار گیرند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of the personality and communication skills in selection of creative veterinary surgeon assistant in Iran

نویسنده [English]

  • Mahdi Marjani
چکیده [English]

Background: Today, for the evaluation and selection of reasonably resident veterinary surgeon in the world, the different criteria used personality indices of these components are effective.
Purpose: The aim of the present study was to examine the role of personality in selecting assistant veterinary surgeon skilled in Iran.
Method: The research method is descriptive of correlation one. The sample consists of 150 professors, students, technicians and veterinary surgeons at university hospitals and veterinary clinics are specialized in Tehran Province, were selected through random sampling. The questionnaire was the main tool by surgeons its validity and its reliability by calculating Cronbach's alpha coefficient (8/0) was confirmed. The data analyzed by the Kolmogorov-Smirnov test and the Friedman test was performed. Modern has the least impact. The findings can be used in policy planning and evaluation of the education system and the veterinary surgeon used to select residents.
Results: Findings showed that among the 18 skilled personality index, the index "patience" and "accuracy and parsimony of" the most important parameters influencing the selection and resident veterinary surgeon "surgeon follow traditional patterns Modern "has the least impact.
Conclusion: These findings can be used in policy planning and evaluation of the education system and the veterinary surgeon used to select residents.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • personal skills
  • creative choices
  • veterinary surgeon assistant