مقایسه رویکرد خلاقیت بین دانش‌آموزان مدارس عادی و هنرستان ها بر اساس آزمون خلاقیت تورنس

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 نویسنده مسئول

چکیده

 
زمینه: درس هنر از دروس تأثیرگذار در ارتقای خلاقیت و نوآوری فراگیران است چرا که هنر کوششی برای آفرینش زیبایی است و می تواند در کنار دنیای واقعی، دنیای خیالی مملو از نقش‌ها و احساسات بی شائبه خلق کند.
هدف: این پژوهش با هدف بررسی تفاوت خلاقیت دانش آموزان رشته های هنری و غیر هنری انجام شده است.
روش: روش پژوهش شبه آزمایشی و از نوع طرح پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری شامل همه دانش آموزان رشته های هنری هنرستان شرف شهر ملک شاهی و دانش‌آموزان رشته های غیر هنری دبیرستان حدیث شهر یاد شده است. نمونه پژوهش به صورت مساوی (30 دانش آموز هنری و 30 دانش آموز غیر هنری) به روش نمونه گیری تصادفیساده انتخاب شده است. ابزار پژوهش آزمون خلاقیت تورنس و داده های پژوهش با استفاده از آزمون تی دو گروهی مستقل تجزیه و تحلیل شده است.
یافته‌ها: بین خلاقیت دانش آموزان هنری و غیر هنری تفاوت معناداری مشاهده شد، دانش آموزان هنری و غیر هنری از لحاظ مؤلفه سیالی متفاوت بودند، دانش آموزان هنری و غیر هنری از لحاظ مؤلفه انعطاف متفاوت بودند، دانش آموزان هنری و غیر هنری از لحاظ مؤلفه ابتکار متفاوت بودند، دانش آموزان هنری و غیر هنری از لحاظ مؤلفه بسط نیزمتفاوت بودند.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته‌های به دست آمده می توان بیان کرد که دانش آموزان هنری در مقایسه با دانش آموزان غیر هنری خلاقیت بیشتری از خود بروز می دهند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing creativity approach between normal schools and vocational schools based on the Torrance Creativity Test

نویسندگان [English]

  • Faride Hamidi 1
  • Samieh Shahmir 2
  • Neda Mohammadi 1
  • Elham Dehnavi 1
چکیده [English]

 
Background: The lessons over other art lessons can be paid to promote creativity and thinking .they attempt to create art and beauty can be the real world and the fantasy world filled with selfless passion to create.
Purpose: The purpose of this study is to investigate difference of creativity between the art and non-art students.
Method: The study group in this study is 30 art students and 30 non- art students that have been selected by simple random sampling. Statistical society art students are from Sharaf high school of Malakshahi town in Ilam province and statistical society non-art students are from Hadis high school of the mentioned city too. to measure and compare the creativity rate of these students , the Torrance creativity test was performed on them . this study tries to compare creativity between art and non-art high school students with the Torrance standard test in Ilam city.
Result (s): Hypothesis of this research based on existing a significant   difference between   art and non-art students are approved.R This hypothesis with T-test comparing the averages of two independent groups was studied. The significance rate of this hypothesis is 0.044 and less than 0.05 and shows the difference between these two averages .means that the mentioned art high school students compared to non-art students are   more creative. 
Conclusion:
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Creativity approach
  • art students
  • non-art students