بررسی تأثیر مدیریت تکنولوژی و تحقیق و توسعه (مدیریت نوآوری جامع) بر عملکرد سازمان از لحاظ نوآوری و کیفیت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

نویسنده

چکیده

 
زمینه:مدیریت تکنولوژی یک مبحث بین ‌رشته‌ای است که علوم، مهندسی و مدیریت را به‌هم پیوند می‌زند. از دیدگاه مدیریت تکنولوژی، تکنولوژی اصلی‌ترین عامل تولید ثروت است و ثروت چیزی بیشتر از پول است که می‌تواند عواملی همچون ارتقاء دانش، سرمایه‌ فکری، استفاده مؤثر از منابع، حفظ منابع طبیعی و سایر عوامل مؤثر در ارتقاء استاندارد و کیفیت زندگی را شامل شود.
هدف: اینمقالهبراساسانجامیکمطالعهتوصیفیتهیهشدهاستوطیآن نقش مدیریتتکنولوژی،تحقیقوتوسعه[1]، درراستایپیشبینیعملکردهایسازماندر حوزههایکیفیتونوآوری،کهبه‌ عنوان مهم‌ترینمنابعدرکسبمزیترقابتیبرایسازمان هامطرحهستند، موردآزمونقرارمیگیرد.
روش: بدین منظور شش فرضیه مطرح گردیده است و داده هایموردنیازاینپژوهشاز236مدیرشاغلدرشرکت‌هایتولیدیدارایبیشاز500پرسنل،در محدوده استان گیلان جمعآوریشده است که با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزارهای لیزرل[2] و اِس پی اِس اِس [3] استفاده شده است.
یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که مدیریتتکنولوژی،تحقیقوتوسعه (مدیریت نوآوری جامع) دارایقدرتپیشبینیبرایعملکردهایکیفیسازماناست اما قدرت پیش بینی آن برای عملکرد های نوآوری سازمان، بالاتر است.
نتیجه گیری: مهم‌تریننتیجه پژوهش حاضرایناستکه به‌کارگیریمدیریتتکنولوژیوتحقیقوتوسعه سبب ارتقای عملکرد‌هایکیفیت ومهم‌ترازآنتقویتعملکردهاینوآوریدرسازمانها می شود.
 [1]. TIM


[2]. Lisrel


[3]. SPSS

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of technology management and R & D management on organizational performance

نویسندگان [English]

  • M. Ghanbarinejad Esfaghansary
  • A. Mohammadi Almani
چکیده [English]

 
Background: Technology management is an interdisciplinary topic that comprises science, engineering, and management. From the perspective of technology management, technology is the most important factor in wealth creation. Wealth is something more than money that it can be consisted of some factors such as knowledge development, intellectual capital, the efficient use of resources, conservation of natural resources, and other factors involved in improving standards and quality of life.
Objective: This article was a descriptive study in which the role of technology management and R & D management (TIM) was tested in order to predict organizational performance with regard to quality and innovation. Performance indicators namely quality and innovation are the first and the most important sources for organizations to gain competitive advantage.
Method: There were six hypotheses in this study and the data were collected from 136 managers working in manufacturing companies located in Guilan province with more than 500 staff. Structural equation modeling method was used for data analysis.
Result(s): The findings showed that (TIM) has a good power to predict the quality performance of an organization, however the predicting power of (TIM) is higher for innovation performance.
Conclusion: The most important result obtained from this study is that implementation of technology management and R & D management in an organization causes improvement of quality performance and more important than it, enhancing innovation performances in the organizations.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total innovation management
  • Technology Management
  • R & D management
  • Innovation
  • Quality