واکاوی چالش‌های فرا روی تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی و ارایه یک نظریه زمینه ای

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 نویسنده

چکیده

 
زمینه: تجاری سازی تحقیق در چند دهه اخیر به عنوان رویکردی جدید در تحقیقات دانشگاهی و علوم طبیعی گسترش فراوان یافته است.  
هدف: پژوهش حاضر سعی دارد تا با رویکردی تفسیر گرایانه چالش‌های فراروی تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی از نگاه پژوهشگران حوزه علوم انسانی شناسایی کند.
روش: رویکرد پژوهشی به کار برده شده از نوع روش‌شناسی کیفی، می‌باشد و از روش مردم نگاری برای انجام عملیات تحقیق استفاده شده است. داده های این پژوهش با استفاده از روش مشاهده مشارکتی و تکنیک مصاحبه باز و عمیق جمع آوری و سپس با استفاده از تکنیک مثلث سازی ترکیب شده‌اند. روش نمونه گیری مورد استفاده در این پژوهش از نوع نمونه گیری کیفی- هدفمند است و با استفاده از شاخص اشباع نظری تعداد 14 نفر از پژوهشگران حوزه علوم انسانی به عنوان نمونه جامعه پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفتند. نگرش و دیدگاه آنها نسبت به چالش‌ها و مشکلات فراروی تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری از یافته­های تحقیق از «نظریه زمینه ای» استفاده شده است و به عبارت دیگر در این پژوهش به جای آزمون نظریه و تأیید یا رد آن به ارائه نظریه به صورت محدود پرداخته می‌شود. یافته های اصلی این پژوهش با استفاده از نظریه زمینه­ای شامل مقولاتی همچون هویت علمی علوم انسانی، سیاست‌گذاری، ناتوان میلی پژوهشگر، بدانگاری تجاری سازی و ساختار تحقیقات می‌باشد.
نتیجه گیری: می­توان تمامی مقولات را زیر مقوله «هویت علمی» قرار داد. به عبارت دیگر هویت علمی «مقوله هسته» در این نظریه زمینه ای می­باشد. با استفاده از این مقولات مدل پارادایمی ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of challenges facing the commercialization research in humanities with present a grounded theory

نویسندگان [English]

  • B. Mahmoudpour 1
  • H. Rahimian 2
  • A. Abbaspour 2
  • A. Delavar 2
چکیده [English]

 
Background: Commercialization of research as a new approach to academic research in recent decades there has been an expansion of research in the natural sciences.
Objective: The aim of this study was to identify researchers view of challenges facing commercialization of research in humanities researchers dealing with sociological interpretation approach.
Method: In this study, the research approach was the qualitative methodology and the type of ethnographical  approach was used for research operations. Data were collected using  participatory observation and opening and deep interviewing techniques. Then using triangulation techniques have been combined. Sampling method used in this study was the purposive quality sampling. With using theoretical saturation index number of 14 Researchers in the Humanities statistical sample in the research were statistically and their attitude and perspective about challenge commercialization and its dimension and various aspects were studied.
Result(s): For data analysis and concluding of the research findings "Grounded theory" was used. In other words, instead of the theory test and approve or reject the theory offered a limited basis are dealing. The main findings of this study included categories such as Scientific identity, Policy, Unable/Desire Researcher, Bad negligence, and Research structure.
Conclusion: Categories that can be under the category" Scientific identity" are consider. In the other words, scientific identity in this Grounded theory is "Core Category". Using these categories, paradigmatic model are presented.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization
  • Humanities
  • Grounded theory
  • scientific identity
  • paradigmatic model