نقش خلاقیت در پیش بینی تفکر انتقادی و شادکامی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

نویسنده

چکیده

 
زمینه: یکی از ویژگی های منحصر به فرد انسان برخورداری از نیروی تفکر است، از آنجایی که خلاقیت به عنوان یکی از توانایی های ذهن انسان نقش عمده ای در  نوآوری و حل مشکلات بشری بر عهده دارد،  بررسی جنبه های مختلف آن یکی از اولویت های پژوهشی جهان حاضر به شمار می رود.
هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی سهم خلاقیت و مؤلفه های آن در پیش بینی تفکر انتقادی و شادکامی دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی شهرستان قدس در سال تحصیلی 92/1391 می باشد.
روش: به منظور انتخاب نمونه آماری از روش خوشه‌ای دو مرحله‌ای استفاده شد و بدین ترتیب 110 نفر از دانش آموزان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها نیز از پرسشنامه‌های خلاقیت عابدی، تفکر انتقادی کالیفرنیا و شادکامی آکسفورد  استفاده شد. طرح تحقیق از نوع همبستگی بود و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های حاصل از همبستگی پیرسون رابطه مثبت و معنادار خلاقیت با تفکر انتقادی و شادکامی را نشان داد. همچنین رگرسیون چند متغیری  نشان داد از میان مؤلفه‌های خلاقیت مؤلفه‌های سیالی، بسط، و ابتکار پیش بینی کننده های معناداری برای تفکر  انتقادی هستند اما ضریب رگرسیون مؤلفه انعطاف‌پذیری، برای پیش بینی تفکر انتقادی معنادار نیست. همچنین کلیه مؤلفه‌های خلاقیت پیش بینی کننده های معناداری برای شادکامی هستند.
بحث و نتیجه‌گیری: خلاقیت و مؤلفه‌های آن پبش‌بینی کننده‌های تفکر انتقادی و شادکامی هستند، بنابراین با توجه به قابل آموزش بودن خلاقیت، باید در مطالعات علمی و تدابیر آموزشی به آن توجه ویژه ای داشت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of creativity in the prediction of critical thinking and happiness

نویسندگان [English]

  • A. Allah Karami
  • Kh. Aliabadi
چکیده [English]

 
Background: One of the unique features of human is thinking power. Since creativity as the ability of the human mind plays a major role in human problem solving and innovation, examine various aspects of it is research priority in the contemporary world.
Objective: The purpose of this study was to investigate the contribution of creativity and its components in predicting students' critical thinking and happiness in the grade three students of Ghods town in the academic year of 1391-92.
Method: To select sample, two-stage cluster method was used so that 110 students were selected. The questionnaires to collect data were Abedi Creativity, California Critical Thinking Skills Test (CCTST),  and Oxford Happiness. For data analysis, Pearson correlation and multiple regression were used.
Result(s): The findings Indicated a significant positive correlation between creativity and critical thinking and happiness respectively. Multiple regression showed Fluency, Elaboration, and Originality are significant predictors for critical thinking. But, Flexibility is not a significant prediction for critical thinking and all the components of  creativity are significant predictors for happiness.
Conclusion: Creativity and its components are predictors of critical thinking and happiness. Due to the nature of creativity that can be taught, special attention should be paid to it in the scientific and educational policies.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • critical thinking
  • happiness