تأثیر آموزش خلاقیت به مادران بر افزایش خلاقیت کودکان پیش‌دبستانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

نویسنده

چکیده

 
زمینه: یکی از ویژگی‌های اساسی و سازنده انسان، خلاقیت است که در رشد و تکامل فرد و تمدن بشری نقش مؤثری دارد. پژوهشگران معتقدند که دوران کودکی سرآغاز شکل‌گیری روند تفکر خلاق است. تاکنون اثر متغیرهای بسیاری بر خلاقیت مورد بررسی قرار گرفته است، اما تأثیر آموزش خلاقیت به مادران بر افزایش خلاقیت کودکان نادیده گرفته شده است.
هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش خلاقیت به مادران بر افزایش خلاقیت کودکان پیش‌دبستانی اجرا گردید.
روش: روش پژوهش شبه‌ آزمایشی در قالب طرح پیش­آزمون، پس­آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش 60 نفر کودک پیش دبستانی بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب گردیدند و هر گروه از 30 نفر (15دختر و 15پسر) کودک پیش دبستانی تشکیل شده بودند. ابتدا از کودکان هر دو گروه آزمایش و کنترل، پیش­آزمون تفکر خلاق تورنس فرم الف و ب تصویری به عمل آمد. پس از اجرای پیش آزمون، برنامه آموزش خلاقیت برای مادران گروه آزمایش به مدت 24 ساعت (یک روز در هفته­، هر جلسه چهار ساعت) اجرا شد. سپس کودکان به مدت یک ماه تمرین­ها و بازی‌های در فضای آزاد را انجام دادند و سرانجام بعد از گذشت دو ماه پس آزمون اجرا گردید. تحلیل داده­ها با آزمون تحلیل واریانس چند متغیری انجام شد.
یافته‌ها: یافته­ها نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل در مؤلفه‌های اصالت، سیالی، بسط و خلاقیت­ کل تفاوت معنا‌داری وجود دارد. اما در مؤلفه انعطاف‌پذیری تفاوت معنا‌داری مشاهده نشد. همچنین بین کودکان پیش دبستانی دختر و پسر در مؤلفه­های گوناگون خلاقیت تفاوت معنا‌داری وجود نداشت.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان گفت آموزش خلاقیت به مادران بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی تأثیر دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of creativity training to mothers on creativity of their preschool children

نویسندگان [English]

  • K. Ganji
  • B. Niusha
  • F. Hedayati
چکیده [English]

 
Background: Creativity is one of the basic and vital characters of humankind that have an effective role in development and evolutionary of individual and civilization. Researchers believed that creative thinking trend origins in childhood. The effect of more variables on creativity were studied, but the impact of creativity training to mothers on creativity of their preschool children ignored.
Objective: This research investigated the effect of creativity training to mothers on creativity of their preschool children.
Method: The research method was qusi-experimental with pre-test, post-test and control group. The sample includes 60 preschool children who were selected with purposive sampling method, and each group was consisted of 30 children (15 females and 15 males). The children in both groups (experimental and control), were taken the Torrance Test of Creative Thinking A and B images form. After administering pre-test, the program of mothers training was conducted in 24 hours (once a week- each session 4 hours).  Then, the children involved the practices and plays in open space, and finally after two months the post-test was performed. Data analysis was performed by MANOVA test.
Result(s): Results showed that there is significant differences between experimental and control groups in the components of originality, fluid, extending authenticity and creativity. But, there wasn't a significant difference in the component of flexibility. Also, there was not any significant differences between boys and girls in components of creativity.
Conclusion:According to the results, we could say that the creativity training to mothers can be effective on the preschooler's creativity.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity training
  • mothers
  • preschooler's children