بررسی تأثیر آموزش علوم تجربی مبتنی بر رویکرد اکتشافی بر خلاقیت و انگیزه پیشرفت دانش آموزان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

نویسنده

چکیده

 
زمینه: با عنایت به اینکه رویکرداکتشافیبهعنوانیکىازروش‌هاىیادگیرىفعالمطرحاستاستفادهازاین رویکرد مىتواندبهعنوانیکروشتدریسمناسبدرآموزشعلومتجربىمورد توجهقرارگیرد.
هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر آموزش  علوم تجربی مبتنی بر رویکرد اکتشافی بر خلاقیت و انگیزه پیشرفت دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر سنندج است.
روش: روش تحقیق در این مطالعه نیمه آزمایشی  از نوع پیش آزمون­­-پس آزمون با گروه گواه می باشد،برای این منظور60نفر از بین دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر سنندج در سال تحصیلی91- 1390 به روش تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب و از نظر خلاقیت و انگیزه پیشرفت مورد آزمون قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایجحاصلازتجزیهوتحلیلاطلاعاتنشانداد رویکرداکتشافیبرخلاقیت و انگیزه پیشرفت دانش آموزانمؤثر است.همچنین  در بررسی تأثیر رویکرد اکتشافی برمؤلفه‌های خلاقیت نتایج نشان داد که تفاوت میانگین نمرات سیالی، ابتکار و بسط  دانش آموزان گروه آزمایش بیشتر از گروه گواه بوده است اما در مؤلفه‌ انعطاف پذیری تفاوت میانگین بین دو گروه مشاهده نشد.
نتیجه گیری: تحلیلکوواریانس چند متغیره نشان داد رویکرد اکتشافی بر خلاقیت و انگیزه پیشرفت دانش آموزان تأثیر مثبت دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of science exploratory education based on heuristic approach on creativity and achievement motivation of students

نویسندگان [English]

  • Gh. A. Ahmadi
  • Sh. Abdolmaleki
چکیده [English]

 
Background: With regard to the heuristic approach to active learning is considered as one of the
This approach could be useful as a teaching method in science education should be addressed.
Objective: The aim of this study The effect of science exploratory education based heuristic approach on creativity and achievement motivation  of students' middle third  grad in City Sanandaj.
Method: Research methods in this study is kind of quasi experimental of pre- test, post- test Controls. To this end, 60 of the third year female students in Sanandaj in Year 2011-2012 to  randomly selected multi-step progression of creativity and motivation were tested.
Result(s): The main finding was that, science exploratory education based on heuristic approach had a significant effect on the four components of creativity.
Conclusion: Multivariate analysis of covariance showed that the heuristic approach, creativity and motivation has a positive effect on students' achievement .
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • science exploratory education
  • heuristic approach
  • Creativity
  • achievement motivation