مقایسه اثر بخشی دو شیوه جدید و قدیم ارزشیابی تحصیلی بر نگرش به خلاقیت و پیشرفت درسی دانش آموزان دوره ابتدایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

نویسنده

چکیده

 
زمینه: خلاقیت یکی از فعالیت‌های متعالی فرایندهای روانی است که در فرایند تحول روانی به اشکال گوناگون اما در یک سبک منحصر به فرد، نمود پیدا می کند. خلاقیت توانایی یا ظرفیت روانی و جسمانی است که جهت ساختن یا باز سازی واقعیت در یک روش خاص به کار گرفته می شود.
هدف: هدف از این پژوهش مقایسه اثر بخشی دو شیوه جدید و قدیم ارزشیابی تحصیلی در بروز خلاقیت و پیشرفت درسی دانش آموزان دوره ابتدایی است.
روش: روش این پژوهش از نوع علَی- مقایسه ای یا پس رویدادی است که در زمره طرح های پس از وقوع قرار می گیرد در این پژوهش جامعه آماری کلیه مدارس دوره ابتدایی دخترانه شهرستان اسلامشهر هستند، یعنی مدارس ابتدایی که شیوه قدیم ارزشیابی هنوز در آنها به کار‌گرفته می‌شود و مدارس ابتدایی که در آنها شیوه‌های جدید ارزشیابی (ارزشیابی توصیفی)، به کار بسته می‌شود. در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است که از طریق آن 2 مدرسه که شیوه قدیم ارزشیابی را به کار می گرفتند و همچنین 2 مدرسه که شیوه های جدید ارزشیابی را به کار می گرفتند به عنوان نمونه انتخاب شدند.
یافته‌ها: با توجه به نتایج، به جز تعاملات درمتغیرهای جنسیت، پایه تحصیلی و گروه (روش جدید ارزشیابی در مقابل روش قدیمی)، در نگرش به خلاقیت تفاوت معناداری مشاهده شده است. عملکرد دختران، بهتر از پسران بوده، دانش­آموزان پایه چهارم ابتدایی، عملکرد بهتری نسبت به دانش­آموزان پایه پنجم داشته­اند و همچنین دانش­آموزانی که به روش مرسوم ارزشیابی شده­اند در نگرش به خلاقیت، عملکرد مطلوب­تری ازدانش­آموزانی داشته­اند که به روش جدید ارزشیابی شده­اند، اما در پیشرفت درسی تفاوت معنا داری بین دو گروه دیده نشد.
نتیجه گیری: روش ارزشیابی جدید (توصیفی)، نتوانسته به اهداف مورد نظر که سبب به کارگیری آن بوده است براساس نتایج این پژوهش دست یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the effectiveness of both new and old methods of academic evaluation in attitude of primary school pupils

نویسندگان [English]

  • S. M. Mousavi
  • H. R. maghami
چکیده [English]

 
Background: Creativity is a mental but unique process. Creativity is a mental and physical ability or capacity to make or reconstruct of reality in a certain way.
Purpose: The main aim of this study was to compare the effectiveness of both new and old methods of academic evaluation in attitude of primary school pupils regarding creativity and academic achievement.
Method(s): The research method is causal-comparative or ex-post facto. The population comprised all girls' and boys' pupils of primary schools in Eslam Shahr town. In this study, purposive sampling was used, through which two old school methods were used to evaluate the school and two new evaluation methods used were chosen as examples.
Result(s): The main result revealed that except for the interaction of the variables of gender, grade and group (new assessment against old methods), the significant difference was the attitude of pupils to creativity.
Conclusion: New evaluation methods (descriptive), failed to achieve the intended use of which results have been achieved based on this study results.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • descriptive evaluation
  • traditional evaluation
  • Creativity
  • Academic Achievement