بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان در سازمان‌های دولتی شهرستان نی‌ریز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 نویسنده مسئول

چکیده

 
زمینه: توسعه‌های اخیر در نظریه‌های رهبری، از نظریه‌های رهبری کاریزماتیک که رهبر را موجودی غیر معمولی فرض می‌کرد و پیروان را وابسته به رهبری می‌دانست به سمت تئوری‌های نئوکاریزماتیک و رهبری تحول آفرین که به توسعه و توانمندسازی پیروان جهت عملکرد مستقل توجه می کنند، انتقال یافته است. (عابدی جعفری و آغاز، 1387، ص. 77).  
هدف: هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان در سازمان‌های دولتی شهرستان نی ریز می باشد.
روش تحقیق: جامعه آماری مشتمل بر 600 نفر از کارکنان سازمان‌های دولتی شهرستان نی ریز  که از طریق نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم نمونه از طریق فرمول کُکران 188 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش پژوهش، توصیفی ـ همبستگی و ابزار اندازه گیری تحقیق شامل پرسشنامه (اِم.اِل.کیو)[1] رهبری چند عاملی بس و آوولیو (1997) و پرسشنامه خلاقیت رندسیپ[2] می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح، آمار توصیفی و استنباطی انجام پذیرفت.
یافته‌ها: نتایج اصلی پژوهش نشان داد بین رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان، رابطه معناداری وجود دارد. سبک های رهبری تحول آفرین که شامل نفوذ آرمانی، رفتارهای آرمانی، انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی و ملاحظات فردی است رابطه معنادار و مستقیم  با خلاقیت کارکنان دارند.
نتیجه گیری: بین سبک های رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان رابطه معناداری وجود دارد؛ روابط بین رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان در سازمان‌های دولتی شهرستان نی‌ریز نشان دهنده این است که رهبری تحول آفرین، منجر به خلاقیت بیشتر کارکنان می شود. از طریق رفتار رهبری تحول آفرین، انگیزه درونی پیروان  افزایش می یابد و منجر به خلاقیت بیشتر آنها می شود.
 [1]. MLQ


[2]. Rendsipp

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the relationship between transformational leadership and employees' creativity in the state organizations of Neyriz town

نویسندگان [English]

  • H. Taboli 1
  • H. Tirgar 1
  • L. Mozafari 1
  • H. Mortazavi 2
  • F. Mehrabifar 1
چکیده [English]

 
Background: Recent developments in leadership theories, trend to neo-charismatic and transformational leadership from charismatic leadership perspective. This new tendency of leadership empowers the followers of their own independent performance.  
Objective: The main objective of this research was to study the relationship between transformational leadership style and employees' creativity in the state organizations of Neyriz town.
Method: The study population included all 600 employees of the state organizations of Neyriz town. The statistical sample was 188 people, who were selected randomly using Kocran's formula. The research instruments were a) the multifactor leadership questionnaire (MLQ), and b) Bass and Avolio and Rendsipp creativity questionnaire. The data were analyzed in terms of descriptive and inferential statistics indexes.
Result: The results showed that transformational leadership has a significant and positive relationship with employees' creativity. Transformational leadership style that included idealized influence (attributed), idealized influence (behavioral), inspirational motivation, intellectual stimulation, and individualized consideration have significant and positive relationship with the employees' creativity.
Conclusion: The transformational leadership style had a significant and positive relationship with employees' creativity. That is, with increasing transformational leadership styles, the creativity of employees increased. This finding indicates the relationship between transformational leadership and creativity of employees in governmental organizations of Neyriz town and also indicates that transformational leadership that led to staff being more creative.
 
                                             
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership
  • Transformational Leadership
  • MLQ
  • Creativity