نقش سبک‏های تفکر در خلاقیت دانشجویان کشاورزی (مطالعه موردی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 نویسنده

چکیده

 
زمینه: امروزه تربیتدانشجویانخلاقونوآور در دانشگاه­هاوموسساتآموزشی، بسیاراهمیتدارد و شناسایی سبک‏های تفکر افراد از عوامل مهم و کلیدی برای ایجاد خلاقیت و شناخت افراد خلاق به شمار می­رود.
هدف: این پژوهش به ‏منظور بررسی نقش سبک‏های تفکر در خلاقیت دانشجویان رشته‏های کشاورزی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه‏ دانشجویان سال چهارم کارشناسی رشته‏های کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه بودند (275N=)، که تعداد 147 نفر از آن‏ها به روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند.
روش: ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه‏ای بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید (7/0α=). تجزیه و تحلیل داده‏ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‏افزار اِس. پی. اِس.اِس[1]  انجام شد.
یافته‌ها: نتایج آزمون مقایسه میانگین‏ها نشان داد که بین سبک‏های تفکر دختران و پسران تفاوت معنا‏داری وجود دارد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که رابطه مثبت و معنا‏داری در سطح یک درصد بین سبک‏های تفکر دانشجویان با خلاقیت آنها وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون به شیوه توأم نشان داد که 3/66 درصد از واریانس خلاقیت دانشجویان توسط سبک‏های تفکر آنها تبیین می‏گردد.
نتیجه گیری: بر اساس یافته­های تحقیق سبک تفکر آنارشی دارای بیشترین سهم مثبت و معنادار در پیشگویی میزان خلاقیت جامعه آماری مورد ­مطالعه می­باشد.
 [1]. SpssWin18

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of thinking styles in creativity of Agricultural Students (Case of Study: College of Agriculture and Natural Resources, Razi University)

نویسندگان [English]

  • R. Karami 1
  • H. Agahi 2
  • N. Shiri 2
  • M. Gholami 2
چکیده [English]

Background: Nowadays, training creative and innovative students in universities and educational institutions is very important and identifying the thinking styles of people is one of the key factors to making creativity and recognizing creative people.
Objective: The main purpose of this research was studying the role of thinking styles in creativity of agricultural students.
Method: Statistical population consisted of all final year agricultural students in bachelor degree of Razi university of Kermanshah province (N=275). Using Stratified random sampling 147 students was chosen. The main instrument in this study was questionnaire which its validity was confirmed by the panel of experts and its reliability was confirmed by Cronbach's Alpha coefficient (α>0.7). Data was analyzed in two parts: descriptive and inferential statistics by SPSSwin18 software.
Result: Results of means comparison showed that significant difference between thinking styles of students based on gender. Results of correlation analysis showed that positive and significant relationship between thinking styles with creativity. Also, results of multiple regression analysis using Enter method indicate that 66/3 percent of the variance of the creativity is explained by their thinking styles.
Conclusion: These results have some implications in creativity which will be discussed fully in this paper.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • thinking styles
  • Creativity
  • Agricultural Students