بررسی تأثیر آموزش گروهی مادران بر افزایش خلاقیت کودکان با تأکید بر روش تحلیل رفتار متقابل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 نویسنده

چکیده

 
زمینه: پرورش خلاقیت کودکان برای آینده آنها، نقشی کلیدی دارد. مادران از اصلی‌ترین حامیان پرورش خلاقیت کودکان به شمار می‌روند و الگوهای ارتباطی مادر و کودک، بر خلاقیت او اثرگذار است.
هدف: پژوهش نیمه آزمایشی حاضر به بررسی تأثیر آموزش گروهی مادران بر افزایش خلاقیت کودکان، با تأکید بر نظریه تحلیل رفتار متقابل می‌پردازد.
روش: در ابتدا، مادران مراجعه کننده به مراکز فرهنگی سازمان فرهنگی- هنری شهرداری تهران، به عنوان جامعه آماری، مشخص شدند. سپس 40 نفر از این مادران، به صورت تصادفی برای نمونه آماری انتخاب شدند. پس از افت نمونه، 26 نفر باقی مانده به 2 گروه (یک گروه آزمایش و یک گروه گواه) تقسیم شدند. سپس 10 جلسه آموزش گروهی مادران، با رویکرد تحلیل رفتار متقابل برای گروه آزمایش، برگزار گردید. ابزار پژوهش حاضر به عنوان پیش آزمون و پس آزمون، آزمون خلاقیت تورنس بود. این آزمون از کلیه کودکانی که مادران آنها در تحقیق شرکت داشتند، گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که در سطح معناداری 05/0p<آموزش گروهی مادران با تأکید بر نظریه تحلیل رفتار متقابل بر افزایش مؤلفه‌های بسط، انعطاف پذیری و ابتکار کودکان مؤثر بوده است. همچنین در سطح معناداری 01/0 p< آموزش گروهی مادران به این روش بر افزایش مؤلفه سیالی کودکان اثر داشته است.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که آموزش گروهی مادران با تأکید بر نظریه تحلیل رفتار متقابل بر افزایش خلاقیت کودکان مؤثر است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the effect of mother's group training on increasing children's creativity: with emphasis on Transactional Analysis theory

نویسندگان [English]

  • E. Dorostian 1
  • P. Mirzakhani 2
چکیده [English]

 
Background: Increasing the children's creativity is so important in their future and the relationship between mothers and children is effective on children`s creativity.
Objective: This semi experimental study aims to investigate the effect of mother's training by Transactional Analysis on increasing of children's creativity.
Method: Population of this study comprised all mothers who had came to cultural centers of musicality of Tehran. Then, 40 people selected through the random sampling and 26 mothers who have participated in this study, and they randomly divided into two groups (one experimental and one control group). The Torrance test of creative thinking, as a pre-test, was taken from all children who their mothers were participated in this research. Thenexperimental groupwas trained for 10 sessions by Transactional Analysis. At the end, the Torrance test of creative thinking as a post-test was taken from all children.
Result: The results of the covariance method showed significant increasing on children's flexibility, innovation and extension factors in experimental group compared with the control group (p<0.005). The results also showed significant increasing on children's fluency in experimental group compared with the control group (p<0.001). Finally, we found that Transactional Analysis is effective on increasing the children's creativity.
Conclusion:These findings will be discussed in terms of their important effect and implications in increasing children's creativity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transactional Analysis (TA)
  • Creativity
  • the Torrance test of creative thinking