بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر خلاقیت کارکنان در صنایع ریخته‌گری ایران (مورد مطالعه: کارکنان شاغل در شهرصنعتی کاوه)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 نویسنده مسئول

چکیده

 
زمینه: سرمایه اجتماعی به عنوان یک پدیده اجتماعی باعث بروز خلاقیت، ایده­پروری، تسهیل رفتارهای نوآورانه و ریسک­پذیری در سازمان می­شود.
هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر خلاقیت کارکنان در صنایع   ریخته­گری ایران در شهرصنعتی کاوه است.
روش: این پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی، از حیث روش به دست آوردن داده‌ها از نوع توصیفی- علّی و از نظر نوع داده­های گردآوری شده که به وسیله پرسشنامه به دست آمده‌اند، از نوع کمی می‌باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از اجرای پرسشنامه­ها با استفاده از روش        مدل­سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم­افزار اسمارت پی. اِل.اِس 2[1]در دو بخش مدل        اندازه­گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش اول ویژگی­های فنی پرسشنامه به وسیله شاخص­های پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا مختص پی. اِل .اِس[2] بررسی گردید و اصلاحات لازم صورت پذیرفت؛ در بخش دوم، ضرایب ساختاری مدل برای بررسی فرضیه­های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. جامعه آماری پژوهش شامل 110 نفر از کارکنان بود که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی، 86 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد.
یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از این است که سرمایه اجتماعی بر روی خلاقیت کارکنان در صنایع ریخته­گری ایران تأثیر مثبت و معناداری دارد.
نتیجه گیری: این پژوهش می‌تواند به مدیران صنایع ریخته­گری ایران در شناسایی ضعف‌ها و قوت‌های ارتباطات افراد درون سازمان در جهت بروز رفتارهای خلاقانه کمک کند.
 [1]. SMART PLS 2.0


[2]. PLS

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Social Capital on Employee's Creativity in the Foundry Industry of Iran (The Case of Kaveh Industrial Estate Employees)

نویسندگان [English]

  • M. Piran 1
  • T. Aghajani 1
  • B. Shoghi 2
  • A. Rezazadeh 1
  • A. Dehghan Najmabadi 1
چکیده [English]

 
Background: The social capital of employees is seen as a crucial element in their performance and creativity as well. Although many investigations have been done in this regard, the case of Kaveh Industrial Estate Employees are however studied here.     
Objective: The aim of the present study was to investigate the impact of social capital of employees on their creativity in the foundry industry of Iran, the case of Kaveh Industrial Estate.
Method: All the employees of Kaveh Industrial Estate (110 people) contained the study population and the researchers used the table of sample size determination developed by Morgan and also random sampling to choose 87 people as our sample size. The present study in its nature is an applied research which is of the exploratory survey type regarding its data collection approach, and is considered as a quantitative research regarding the type of the collected data. Then Structural Equation Modeling (SEM) procedure for analyzing our conceptual model with SMART PLS 2.0 in two sections of SEM: measurement model and structural model. In the first section, technical features of questionnaire were investigated with index reliability, convergent validity and discriminate validity. About second section, structural coefficients were used to examine the hypothesizes.
Result: The results indicated the positive and significant impact of social capital on employee creativity in Foundry Industry of Iran.
Conclusion: The results are discussed in terms of their importance and implications.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital
  • cognitive capital
  • structural capital
  • relational capital
  • employees' creativity