تأثیر آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی بر خلاقیت دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 نویسنده

چکیده

 
زمینه: روانشناسان معتقدند که افکار و هیجان‌های منفی موجب می‌شود فکر، عمل و خلاقیت انسآنها محدود شود. حال آنکه تفکرات و هیجان‌های مثبت موجب گسترده‌تر شدن اعمال می‌شود. تفکرات و هیجان‌های مثبت؛ شادی و شادمانی شیوه‌های معمول تفکر، آدمی را به سوی کنجکاوی و آفرینندگی بیشتر سوق می‌دهد. امروزه بسیاری از روانشناسان معتقدند که می‌توان خلاقیت را از طریق تعلیم و تربیت به دیگران آموخت.
هدف: پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی بر خلاقیّت و هر یک از زیر بخش‌های سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری دانش آموزان است.
روش: بدین منظور، دو کلاس شامل 34 نفر به صورت تصادفی با روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای از مقطع سال اول دبیرستان یکی از مدارس  منطقه 5 تهران انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه‌های آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابتدا آزمون خلاقیت عابدی (1374) برای هر دو گروه اجرا و آنگاه مهارت‌های مثبت اندیشی در مدت 10 جلسه به گروه آزمایش، آموزش داده شد. پس از آن دوباره از هر دو گروه، آزمون خلاقیت عابدی گرفته شد.
یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش  تحلیل واریانس انجام شد. یافته‌ها فرضیه‌های پژوهش مبتنی بر تأثیر آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی بر خلاقیت و هر یک از زیر بخش‌های سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری دانش آموزان را تأیید کرد.
بحث و نتیجه گیری: بر این اساس می‌توان نتیجه گیری کرد که با آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی  می‌توان خلاقیت دانش آموزان را افزایش داد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of positive thinking skills on creativity in the first-year High School Female Students

نویسندگان [English]

  • S. M. Dastgheib 1
  • H. Alizadeh 2
  • N.A. Farrokhi 2
چکیده [English]

Background: Psychologists believe that negative thoughts and emotions can greatly limit our thoughts, actions, and creativity, while positive and thoughts result in the expansion of our actions. Positive thoughts and positive emotions (happiness and joy) direct our mindsets toward curiosity and creativity. Nowadays, a great number of psychologists believe that creativity can be developed by education.
Objective: This study investigated the impact of positive thinking skills on the first-year high school female students’ creativity and creativity elements (flexibility, fluency, originality and elaboration).
Method: Two groups, consisting of 34 students, were chosen using multi-stage cluster sampling from among the first year high school female students of a high school affiliated with Educational Department District 5 in Tehran. The participants were randomly assigned into two groups, control group and experimental group. First, Creativity Test (Abdei, 1995) was administered for both groups. Then, the experimental group was taught positive thinking skills in 10 sessions. Upon completion of instruction, Abdei (1995) Creativity Test was re-administered to both groups.
Results: Data analysis was accomplished using Analysis of Variance. The results confirmed the significant positive effects of positive thinking skills on the participants’ creativity and creativity elements (flexibility, fluency, originality and elaboration).
Conclusion: Accordingly, we can conclude that teaching positive thinking skills can enhance the students’ creativity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • positive thinking
  • Fluency
  • elaboration
  • Originality
  • Flexibility