بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان با خلاقیت دانش ‌آموزان مدارس ابتدایی شهرستان بهشهر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 نویسنده

چکیده

 
زمینه: خلاقیت مفهومی است که با عوامل متعددی رابطه دارد. از این رو کشف ارتباط خلاقیت با عوامل مرتبط با تحصیل، به ویژه در دوران ابتدایی از اهمیت زیادی برخوردار است.
هدف: پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روان معلمان با خلاقیت دانش آموزان شهرستان بهشهر انجام شد.
روش: جامعه آماری شامل کلیه معلمان و دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان بهشهر بود که 220 نفر از معلمان و 370 نفر از دانش آموزان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه هوش هیجانی بارآن[1]، سلامت روان گلدبرگو هیلر[2]  و آزمون تفکر خلاق تورنس فرم ب تصویری جمع آوری شد. شاخص‌های روان سنجی پرسشنامه‌ها با استفاده ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و قابل قبول بود.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین مؤلفه‌های هوش هیجانی و سلامت روان معلمان ابتدایی با خلاقیت دانش آموزان شهرستان بهشهر رابطه معناداری وجود دارد. تحلیل‌های رگرسیون نشان داد متغیر سلامت روان در مؤلفه کارکرد اجتماعی و هوش هیجانی در مؤلفه خود مدیریتی و خود انگیختگی قادر به تبیین تغییرات خلاقیت هستند.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش تأکید دارد معلمانی که هوش هیجانی و سلامت روانی بیشتری دارند، دانش آموزان خلاق‌تری را خواهند داشت. 
 [1]. Bar On


[2]. Goldberg and Hiler

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the relationship between emotional intelligence and mental health of primary school teachers with pupils' creativity in Behshar city

نویسندگان [English]

  • A. Pirkhaefi 1
  • H. Rafieyan 2
چکیده [English]

Background: Creativity is a concept that associated with several factors. Thus, the factors associated with creativity, especially primary education is important.
Objective: This study aimed to examine the relationship between emotional intelligence and mental health of teachers with pupils' creativity in Behshar city.
Method: The study population consisted of all teachers and pupils in primary schools of behshar city that 220 teachers and 370 pupils were selected using random sampling classified. Using of Bar on Emotional Intelligence Questionnaire, mental health Questionnaire of Hiller and Goldberg, and Torrance Test of Creative Thinking collected data. Psychometrics indices calculated using Cronbach's alpha coefficients were acceptable.
Results: The results showed that between the components of emotional intelligence and mental health primary teachers with pupils' creativity are a significant relationship. Regression analysis showed that the component of social functioning in mental health and components of self-managing and self- spontaneity in emotional intelligence able to explain the pupils' creativity changes.
Conclusion: The study emphasizes that teachers with high emotional intelligence and good mental health; may enhance their pupils' creativity level.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • mental health
  • teacher
  • pupils
  • Creativity