بررسی رابطه بین خلاقیت و انگیزه افراد برای نوآوری در سازمان‌های پژوهشی: مطالعه موردی در پژوهشکده پردازش هوشمند علائم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 نویسنده

چکیده

 
زمینه: در زمان حاضر که مدیران و رهبران سازمان‌های پژوهشی با موقعیت جدید و تغییرات فزاینده‌ای در امور مواجه هستند، تنها سازمان‌هایی به توفیق دست خواهند یافت که بتوانند با بهره گیری از انگیزه کارکنانشان، به مواجهه سریع و خلاقانه با شرایط جدید بپردازند.
هدف: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین میزان خلاقیت و انگیزه افراد برای به کار گیری نوآوری در محیط­ کاری در سازمان­های پژوهشی با انجام مطالعه موردی در پژوهشکده پردازش هوشمند علائم انجام شده است. بدین منظور پس از بررسی ادبیات موضوع و تنظیم فرضیات پژوهش، از دو پرسشنامه استاندارد «خلاقیت رندسیپ[1]» و «انگیزه به کار گیری نوآوری و ابتکار در شغل» به منظور انجام تحقیق استفاده شد.
روش: روش انجام این تحقیق توصیفی- همبستگی می­باشد و در انتخاب نمونه نیز با بهره­گیری از جدول مورگان از روش تصادفی ساده استفاده شده است. پرسشنامه­های مربوطه با استفاده از نرم­افزار اِس پی اِس اِس[2] و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شدند.
یافته­ها: نتایج پژوهش نشان می­دهد که ارتباط معنادارقوی و مثبتی بین میزان خلاقیت و انگیزه      به کارگیری نوآوری در افراد وجود دارد. هم­چنین ارتباط این دو عامل با ویژگی­های فردی، میزان مشارکت در پروژه­­های نوآورانه و تعداد جلسات شرکت در کارگاه آموزشی تفکر خلاق برگزار شده در پژوهشکده سنجیده شده است.
نتیجه­گیری: در پایان با استفاده از نتایج تحقیق، راهکارهایی برای ارتقای توانمندی خلاقیت پژوهشگران، ارتقای انگیزه آنها برای استفاده از نوآوری در محیط کاری و بهبود روند نوآوری در پژوهشکده­ جامعه­ هدف و سایر مراکز مشابه ارائه شده است.
 [1]. randsyp


[2]. Spss

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of relationship between creativity and motivation for innovation in research organizations (case study: Research center of Intelligent Signal Processing (RCISP))

نویسندگان [English]

  • H. R. Zarghami 1
  • M. Jafari 2
  • P. Akhavan 2
چکیده [English]

Background: In the recent era, leaders of research organization face a rapidly changing marketplace. The most prosperous organizations will be those that are able to respond quickly and creatively to changing conditions.
Objective: The purpose of this study was to do a comparative survey on the intellectual capital management in Urmia and Tabriz Islamic Azad universities. This study was specifically conducted to determine the relationship between creativity and motivating for innovation in RSICP. The tools used were two standard questionnaires: 1-Randsyp’s questionnaire for creativity, and 2- Martin Patchen’s Questionnaire to evaluating motivation for job innovation.
Method: This research is a correlation one and its sample was chosen through Morgan's table. The collected data were analyzed through descriptive statistics and survey statistics by Using SPSS software.
Results: Results showed that creativity had a significant and positive relationship with the motivation for innovation in researchers' job. Also, the relationship between these two factors with demographic features, number of inventive projects has done by researchers and creativity training was explored.
Conclusion: Finally, we have presented some suggestions for developing researchers' creativity capabilities and promotion to innovation and accelerating innovation in RCISP and similar institutes based on our survey.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Innovation
  • Motivation for innovation in job
  • RCISP