پرورش خلاقیت با بهره گیری از روش تدریس بدیعه پردازی در درس زبان انگلیسی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

نویسنده

چکیده

 
هدف: اینپژوهش تأثیر پرورش خلاقیت با بهره گیری  از روش تدریس بدیعه پردازی بر  میزان یادگیری و یادداری  در درک مطلب زبان انگلیسی را مورد بررسی قرار داده است.
روش: این پژوهش به لحاظ ماهیت موضوع،اهداف و فرضیه ها آن از نوع کاربردی است و در زمره طرح های شبه آزمایشی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر پایه دوم شهر تهران تشکیل می دهند. جهت انتخاب نمونه مورد نظر از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است. پژوهشگر در این تحقیق با دو گروه آزمودنی 20 نفری پسر در مقطع متوسطه سروکار داشت. در این پژوهش، یک گروه در معرض متغییر مستقل - روش تدریس         بدیعه پردازی و گروه دیگر در معرض روش تدریس سنتی  قرار گرفتند تا تأثیر متغیر مستقل را بر میزان یادگیری و یادداری دانش آموزان مورد مطالعه قرار گیرد. ابزارهای این پژوهش، آزمون یادگیری محقق ساخته و آزمون یادداری محقق ساخته است،  و در 3 مرحله سنجش (پیش آزمون، پس آزمون و یادداری) مورد بررسی قرار گرفت. در پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل     داده ها استفاده شد و برای انجام محاسبات آماری از نرم افزار اِس پی اِس اِس[1]  استفاده شد.
یافته ها: در بررسی فرضیه ها مشاهده شد که روش تدریس بدیعه پردازی نسبت به روش تدریس سنتی اثر پذیری بهتری دارد. لذا یکی از راه های پرورش تفکر خلاق و ارتقاء یادگیری و یادداری در دانش آموزان روش تدریس بدیعه پردازی است زیرا این روش می‌تواند به طور مستقیم باعث رشد تفکر خلاق در دانش آموزان بشود.
نتیجه­گیری: در پایان با استفاده از نتایج تحقیق، راهکارهایی برای ارتقای توانمندی خلاقیت پژوهشگران، ارتقای انگیزه آنها برای استفاده از نوآوری در محیط کاری و بهبود روند نوآوری در پژوهشکده جامعه هدف و سایر مراکز مشابه ارائه شده است.
 [1]. Spss


[2]. creativity

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Creativity development based on synectics model in the English subject

نویسندگان [English]

  • E. Z. Zavaraki
  • D. Norouzi
  • S. M. R. Safavi
چکیده [English]

Background: This paper investigated the effect of creativity development based on synectics model in English subject. Language comprehension was assessed in terms of learning and retention.
Objective: The entire aim of this paper focuses on applied experiment and engaged quasi-experiment design.
Method: the research has been conducted on second grade boys in Tehran secondary schools. The statistical sample has been selected by multistage cluster sampling. The research was carried out by two different groups that included 20 male students. In order to find out independent variable's effect on dependent variable, a group was taught by Synectics teaching and the other taught by traditional teaching method' composing a precise scenario indicating the high quality of teaching. one pre-test and two post-test held in three stages with 20 teacher-made questionnaire and a sufficient time to be checked learning and retention. The collected data were analyzed with appropriate descriptive and inferential statistics using SPSS software.
Results: The results indicated that teaching by means of synectics was so effective in comparison to traditional method did.
Conclusion: Teaching by means of synectics is more effective than teaching by traditional method suggesting using synectics method any time appropriate.     
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • synectics
  • Teaching methods