ارزیابی محتوای کتب علوم تجربی دوره راهنمایی از دیدگاه الگوی آموزش خلاقیت پلسک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

نویسنده

چکیده

 
پیش زمینه: خلاقیت جزء جدایی ناپذیر تعلیم و تربیت امروزه و به ویژه کتب درسی است. لذا این تحقیق به بررسی میزان انطباق محتوای کتب درسی علوم تجربی دوره راهنمایی با مؤلفه‌های خلاقیت پلسک بر اساس معیارهای محاسباتی ویلیام رومی پرداخته است.
هدف: این پژوهش به منظور ارزیابی اهداف و محتوای کتب علوم تجربی دوره راهنمایی از دیدگاه چرخه  آموزش خلاقیت هدفمند پلسک انجام شد.
روش پژوهش: در این تحقیق از روش «تحلیل محتوا» به شکل ‌تجزیه و تحلیل کمّی استفاده شده‌ است. این روش توسط «ویلیام رومی» برای بررسی کتب علوم پیشنهاد گردیده ‌است و از طریق آن     می‌توان میزان ارائه فعال محتوا را مورد بررسی قرار داد.
یافته‌ها: جامعه آماری پژوهش، شامل کتاب‌های علوم مقطع راهنمایی بود. اطلاعات مربوط به نحوه ارائه محتوای کتب علوم تجربی پایه‌های اول تا سوم دوره راهنمایی با استفاده از طرح‌ پیشنهاد شده به وسیله «ویلیام رومی» جمع‌آوری شده در تجزیه و تحلیل اطلاعات از ضریب درگیری با محتوا که به وسیله ویلیام رومی پیشنهاد شده، استفاده گردید که ضریب درگیری حاصله 28/0 به دست آمد و سپس با استفاده از چرخه خلاقیت هدایت شده پلسک محتوای واحدهای خلاق مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که نمایانگر پرداختن به سطح آمادگی بیش از سایر سطوح می‌باشد.
نتیجه گیری: بر اساس یافته‌های تحقیق می‌توان نتیجه گرفت برخی فصول کتب علوم تجربی دوره راهنمایی به لحاظ میزان انطباق با مؤلفه‌های خلاقیت نیاز به بازنگری مجدد دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the contents of sciences textbooks in Guidance schools from Plesk's creativity training model perspective

نویسندگان [English]

  • H. Maleki
  • Z. Afshar Kohan
  • B. Nowruzi
چکیده [English]

Background: Nowadays, creativity is importable component of teaching and training especially about school textbooks. In this research, the relationship between the content of the textbooks and creativity of Plesk model based on William Romi's method is discussed.
Objective: This study aims to assess the content of textbooks and tips from the perspective of experimental sciences courses targeted Plsek's creativity training model.
Method: In the present research, "content analysis suggested by William Romi was used as quantitative analysis. The research community comprised all sciences textbooks of guidance schools course.
Results: The information provided on the bases of content of empirical sciences textbooks, first to third grade using "William Romi"'s suggested model. Results revealed the coefficient conflict 0.28. Using creativity circle directed Plsek creative content units were evaluated indicating that set to readiness level was more than other level was.
Conclusion: Based on the findings of this research, it can be concluded that some parts of the sciences textbooks in guidance schools need to be revised.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Textbooks
  • Experimental Sciences
  • Creativity
  • Plesk's model