خلاقیت و توانمندی دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی در بحث اشتغال

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

نویسنده

چکیده

 
زمینه: در اصل تکامل جوامع انسانی بر مبنای تکامل کار، شیوه زندگی و تولید سنجیده می‌شود. جوامع امروزی به دلیل توسعه روزافزون فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و تولیدی ناگزیر به افرادی آموزش دیده، توانمند، متخصص و کارا به عنوان مهم‌ترین عامل پویایی نیاز دارند.
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت اشتغال و شناسایی سطح خلاقیت و توانمندی شغلی دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشگین شهر می‌باشد که تاکنون پژوهشی در این زمینه به انجام نرسیده است. این تحقیق به روش توصیفی- همبستگی انجام شده است.
روش مطالعه: جمعیت مورد مطالعه فارغ‌التحصیلان دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشگین شهر (700نفر=N) بود و حجم نمونه آماری با استفاده از آماره کوکران 120 نفر=N تعیین گردید. نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه استفاده شد. به منظور تعیین اعتبار و پایایی ابزار تحقیق، راهنما مطالعه کردیم. پارامتر α برای بخش‌های مختلف پرسشنامه 87 تا 94 درصد به دست آمد که بیانگر اعتبار ابزار تحقیق می‌باشد. پرسشنامه مذکور بر اساس اهداف پژوهش تدوین گردید و پس از اطمینان از روایی و پایایی پرسشنامه، تعداد 120 پرسشنامه از طریق پست برای جمعیت نمونه ارسال گردید، تعداد 106 پرسشنامه تکمیل شده توسط دانش آموختگان بازگشت داده شد. داده پردازی و محاسبات این پژوهش با استفاده از نرم افزار اِس پی اِس اِس[1] انجام شد. روش‌ها و تکنیک‌های آماری به کار گرفته شده در این پژوهش عبارتند از الف) در بخش توصیفی: میانگین، نما، میانه، انحراف معیار ب) در بخش تحلیلی: ضریب همبستگی پیرسون.
بحث و نتیجه گیری: نتیجه تحقیق نشان داد که تعداد بسیار محدودی از افراد مورد مطالعه(6/21 درصد) دارای شغل تمام وقت می‌باشند، 7/14 درصد به طور پاره وقت شاغل شده‌اند، 48 درصد افراد همچنان بیکارند، 7/12 درصد در حال ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی هستند و 9/2 در صد افراد هم مشغول خدمت سربازی می‌باشند.
همچنین توانمندی شغلی شاغلین از تجارب دانشگاهی چون توانایی جمع آوری، سازماندهی و تجزیه و تحلیل اطلاعات، آشنایی با ابزارهای تولید و اشاعه دانش ، توانایی برنامه ریزی و سازماندهی فعالیتهای شخصی، داشتن فهم فرهنگی ، قابلیت استفاده از تکنولوژی ، قابلیت بهره گیری از زبان خارجی، درک مثبت از رشته و جهت گیری مثبت نسبت به آن، توانایی محلی اندیشی، توانایی برقراری ارتباط، توانایی حل مسئله، قابلیت تفکر انتقادی، قابلیت انجام کار گروهی متأثر می باشد.
 
 [1]. Spss

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Creation and empowerment of Islamic Azad University graduates in employment

نویسندگان [English]

  • R. Fani Khiavi
  • A. Moallemi Khiavi
چکیده [English]

Background: Basically, the evolution of human societies is evaluated based on development of work and production. Modern societies inevitably need to trained, competent, professional and efficient people as most important dynamic facts due to overwhelming expansion of social, economical and productive activities.
Objective: The goal of the study was find out the employment situation and identifying of creativity level among graduated students of Islamic Azad University of Meshkin Shahr city which have not been studied yet.
Method: The study population was Graduated students of Meshkin Shahr Islamic Azad university (700 = N). The sample size or n was determined 120 using Cochran statistics. Sampling was done using simple random sampling. A questionnaire was used to collect the field data. Data processing and calculation of this research was conducted using “Spss for win” software.
Results: Results revealed that very limited numbers of subjects (6.21 percent) are employed full time, 7.14 percent are part-time employed, 48 percent of people remain unemployed, 7.12% are undergraduate students and 9.2 per cent people are engaged in military service.
Conclusion: Employees’ job ability are affected by academic experiences such as collecting, organizing and analyzing of the data, familiarity by means of production and dissemination of knowledge, ability to plan and organize personal activities, or cultural understanding, usability of technology, utilization capacity of foreign language, a positive sense of discipline and a positive orientation towards the local ability to think, ability to communicate, problem solving ability, critical thinking ability and the ability of group work.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • University
  • Marketing
  • Creative and Professional Capabilities