رابطه صفات شخصیتی و خلاقیت در نوجوانان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

نویسنده

چکیده

 
در این پژوهش برای بررسی رابطه بین صفات شخصیتی با خلاقیت با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای، 125 نفر از دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی شهر تهران انتخاب شدند. سپس پرسشنامه‏های شخصیت ان ایی اُ[1]، خلاقیت عابدی را تکمیل کردند. داده‏های به دست آمده با آزمون‏های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند. نتایج نشان داد که وجدانی بودن، گشودگی به تجربه و توافق پذیری با خلاقیت رابطه مستقیم، معنادار و روان رنجور خویی با خلاقیت رابطه معکوس و معنادار دارند. از بین صفات شخصیتی، تنها وجدانی بودن و روان رنجورخویی به طور معنادار توان پیش بینی خلاقیت را دارند.
 
 
 4.(NEO)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between personality traits and creativity

نویسندگان [English]

  • F. Dortaj
  • M. Kalantar Ghoreyshi
  • R. Eynoullah Zadeghan
چکیده [English]

Background: Personality is a complex construct which may affect some psychological capabilities. Creativity could be among the one of them.  
Objective: This study aims to find out any relationship between personality traits and creativity in high school girls students.
Method: To this end, 125 girl students of one of the pre-university schools of Tehran were selected by random cluster sampling. The students were then asked to fill out NEO questionnaire and creativity questionnaire of Abedi.
Results: Pearson correlation coefficient and Multivariate regression showed that conscientiousness, openness to experience and agreeableness has significant and positive correlation with creativity, and neuroticism had a significant but negative correlation with creativity.
Conclusion: Based on these findings, we need to consider students' creativity along with their personality characters.       
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ppersonality traits
  • Creativity
  • Students