بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و مؤلفه‏ های کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 نویسنده مسئول

چکیده

 
نوآوری و کارآفرینی برای توسعه پایدار و تعالی ایران اسلامی، مستلزم نگاه علمی، منطقی، پویا، همه جانبه و مستمر در قالب سند چشم‏انداز بیست ساله نظام است. هدف از این مقاله بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مؤلفه‏های کارآفرینی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه در قالب پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی و پیمایشی می­باشد. جامعه مورد پژوهش را تمامی کارمندان ستادی سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه که تعدادشان 270 نفر بوده است، تشکیل می­دهند که با روش نمونه‏گیری ساده تصادفی تعداد 162 نفر با استفاده از جدول کرجسی مورگان انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده‏ها از دو پرسشنامه کارآفرینی سازمانی محقق ساخته و پرسشنامه فرهنگ سازمانی استاندارد کمرون و کویین استفاده شد. روایی پرسشنامه کارآفرینی سازمانی با استفاده از منابع موجود و نظرات صاحب نظران تأیید شد و برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن به‏ ترتیب برای مقیاس‏های فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی، 83/0 و 90/0 به‏دست آمد.داده‏های جمع آوری شده به دو شیوه توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده) تجزیه و تحلیل شده‏اند. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین متغیر فرهنگ سازمانیبا مؤلفه‏های کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معنا‏داری وجود دارد و فرهنگ حاکم بر سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه فرهنگ سلسله مراتبی است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the relationship between organizational culture and components of organizational entrepreneurship (case of Kermanshah's Agri-Jahad Organization)

نویسندگان [English]

  • A. H. Papzan 1
  • H. Heydary 2
  • R. Karami Darabkhani 1
چکیده [English]

Background: Innovation and entrepreneurship for sustainable development and sublimity in Islamic Republic of Iran requires the scientific, logical, dynamic, comprehensive and continuous approach in the Iran’s 20-Year Perspective Document.
Objective: The main purpose of this descriptive-survey research is to investigate the impact of organizational culture on organizational entrepreneurship's components in Kermanshah's Aagri-Jahad organization.
Method: The research statistical community included the total employees of the Kermanshah's Agri-Jahad Organization (n=270). Using random simple sampling method, 162 members were chosen by Krejcie-Morgan table. In order to collect the data, two questionnaires were used: a) organizational entrepreneurship questionnaire made by the researcher and b) organizational culture standard questionnaires of Cameron and Quinn. Results: The collected data were analyzed using both the descriptive and inferential methods (Pearson correlation coefficient, simple regression. The results showed that there is positive and significant relationship between organizational culture and components of organizational entrepreneurship and the dominant culture in Kermanshah's Agri-Jahad organization is a hierarchical culture.
Conclusion: This study provides some implications in order to enhance organizational culture and entrepreneurship in the context of Kermanshah's Agri-Jahad Organization.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Entrepreneurship
  • Organizational Culture
  • Kermanshah's Aagri-Jahad organization