مقایسه‏ی سبک‏های دلبستگی و خلاقیت در دانشجویان دختر و پسر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

نویسنده

چکیده

 
بالبی[1] دلبستگی را به عنوان تمایل انسان‏ها به ساختن پیوندهای عاطفی قوی با فردی خاص تعریف نموده است.نظریه‏ی دلبستگی پایه ریزی شده است تا جنبه‏های کلیدی رفتار، کار و عشق را توضیح دهد. کنش به هنجار اکتشاف‏گری که از مشخصه‏های افراد دارای دلبستگی ایمن می‏باشد انعطاف‏پذیری و جسارت لازم را برای آزمونگری و تجربه آموزی در اختیار فرد ایمن قرار می‏دهد.
مهم‏ترین خصوصیت تفکر بشری، قدرت خلاقیت و نوآوری است که به واسطه‏ی آن اختراعات بشر صورت پذیرفته است. ویژگی‏های افراد خلاق، همواره مورد توجه محققانی بوده است که در زمینه‏ی خلاقیت به پژوهش پرداخته‏اند. انسان خلاق امیدوار است، خود را قبول دارد، از انگاره‏های انفعالی حذر می‏کند و علاقه‏مند و با نشاط در جهت هدف‏هایش گام برمی‏دارد. علاقه‏مندی به مسائل علمی و هنری، انعطاف پذیری، کنجکاوی، استقلال و احساس مسئولیت از دیگر خصوصیات اوست. پژوهش حاضر به دنبال بررسی و مقایسه‏ی سبک‏های دلبستگی و خلاقیت در میان دانشجویان دختر و پسر می‏باشد.
جامعه‏ی آماری شامل دانشجویان سال اول دانشگاه پیام نور ابرکوه در سال تحصیلی 88-1389 می‏باشد. از میان این افراد 56 نفر (28نفر دختر و 28 پسر) به روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش سبک‏های دلبستگی از پرسشنامه‏ی سبک‏های دلبستگی کولینز و رید[2] (1990) استفاده شد و میزان خلاقیت با استفاده کردن از پرسشنامه‏ی خلاقیت عابدی اندازه‏گیری شد.
نتایج تحلیل نشان داد که بین سبک‏های دلبستگی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود ندارد اما میان میزان خلاقیت دوگروه، تفاوت، معنادار شد و نیز بین سبک دلبستگی اضطرابی و خلاقیت در بین پسران و نیز دختران، رابطه، معنادارشد. همچنین نتایج تحلیل به دست آمده از این پژوهش، براساس تحلیل رگرسیون نشان داد که سبک‏های دلبستگی اجتنابی، پیش بینی‏کننده‏ی میزان خلاقیت می‏باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of attachment styles and creativity among male and female university students

نویسندگان [English]

  • N. Hosseinikhah
  • M. Vahedian
چکیده [English]

Bowlby has defined attachment as man’s desire to make strong emotional bonds with a special person. Attachment theory has been founded to explain the key aspect of behavior, work and love. Normal exploratory behavior which is one of the characteristics of people having secure attachment, gives the necessary flexibility to the secure person for learning experience. The most important characteristic of man’s thinking is his creativity that makes it possible for him to invent characteristics of creative people is of great notice to the researchers who investigate into creativity fields. Interest in art and scientific issues, curiosity and independence are some of their characteristics. The research aims to investigate and compare attachment styles and creativity among male and female university students. The statistical population includes the freshmen of Payame Noor University of abarkouh (28 females and 28 males) who answered Collins & Read’s (1990) questionnaire of attachment style and Abedi questionnaire of creativity. Analysis findings showed there is no meaningful difference between attachment styles of male and female students, but there is a meaningful difference between creativity degree of the two groups and between attachment style of ambivalent anxiety and creativity among males and females. Also, analysis findings in this research based on regression analysis showed that avoidance style of attachment anticipates creativity degree.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • attachment style (secure
  • ambivalent anxiety
  • avoidant)- creativity