بررسی رابطه‏ی بین خلاقیت با خودکارآمدی رایانه‏ای در دانشجویان کارشناسی رشته‏ی تکنولوژی آموزشی دانشکده‏ی روان‏شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

نویسنده

چکیده

 
فراگیر شدن استفاده از رایانه‏ها، ضرروت توجه به خلاقیت و تأثیر آن بر خودکارآمدی دانشجویان از عوامل مهم در موفقیت دانشجویان و دانش‏آموزان می‏باشد. از این تحقیق بررسی رابطه‏ی بین خلاقیت و خودکارآمدی رایانه‏ای در بین دانشجویان کارشناسی رشته‏ی تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی می‏باشد. جامعه‏ی‏آماری پژوهش، دانشجویان روزانه و شبانه کارشناسی رشته‏ی تکنولوژی‏ آموزشی دانشکده‏ی روان‏شناسی و علوم‏تربیتی دانشگاه علامه‏ طباطبایی می‏باشند که نمونه‏ی آماری پژوهش موردنظر به تعداد 159 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه بودند که با استفاده از روش نمونه‏گیری خوشه‏ای در دسترس انتخاب شدند ابزار مورد استفاده در این تحقیق آزمون خلاقیت عابدی و پرسشنامه‏ی مقیاس خودکارآمدی رایانه‏ای مورفی، کوور و اوون[1] بود که به شیوه‏ی همبستگی اجرا شد. یافته‏های این پژوهش نشان داد که 1. بین خلاقیت و خودکارآمدی رایانه‏ای، رابطه‏ی معنا‏داری وجود دارد؛ 2. بین سیالی و خودکارآمدی رایانه‏ای رابطه‏ی معناداری وجود دارد؛ 3. بین ابتکار و خودکارآمدی رایانه‏ای رابطه معناداری وجود دارد؛ 4. بین انعطاف پذیری و خودکارآمدی رایانه‏ای رابطه‏ معناداری وجود دارد؛ 5. بین بسط و خودکارآمدی رایانه‏ای رابطه‏ی معناداری وجود دارد؛ 6. بین دختران و پسران در مورد میزان رابطه بین خلاقیت و خودکارآمدی رایانه‏ای تفاوت معناداری وجود ندارد؛ 7. میزان این رابطه در دانشجویان ترم‏های بالاتر تحصیلی بیشتر از دانشجویان ترم‏های پایین‏تر است. به طور کلی نتایج این پژوهش در بخش‏های مختلف آن نشان دهنده‏ی رابطه‏ی بالای بین خلاقیت و خودکارآمدی رایانه‏ای بود و همچنین مشاهده شد که در این مورد بین دختران و پسران دانشجو تفاوت معناداری وجود ندارد و همچنین میزان این رابطه در میان دانشجویان ترم‏های هشتم، هفتم و پنجم تحصیلی بالاتر از دانشجویان ترم‏های دوم، سوم و ششم تحصیلی، بود و این یافته‏ها تا حدود زیادی نیز با نتایج سایر پژوهش‏های انجام شده، مطابقت داشت.
 
 [1]. Murphy ,cover,owen

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examine the relationship between creativity and efficacy of computer technology in teaching undergraduate courses School Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University

نویسندگان [English]

  • H. Qrabaghy
  • M. H. Amir Timuori
  • H. R. Maghami
چکیده [English]

Widespread use of computers and necessary creativity and its impact on student self-efficacy is an important factor in student success. The purpose of this study the relationship between creativity and efficacy of computer technology in teaching undergraduate courses are Tabatabai University. Statistical Society, undergraduate students, day and night courses in educational technology, School of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University are required to study the statistical sample of 159 university students Allameh, who were selected using cluster sampling were available. Used in this test Abedi creativity and self-efficacy questionnaire scale computer Murphy, cover, Owen and that the correlation method was applied. The findings showed that 1. Between creativity and computer self-efficacy, there is a meaningful relationship, 2. Fluid and there are significant relationships among computer self efficacy (3). There is a significant relationship between computer self-efficacy and Initiative; 4. Between flexibility and computer self-efficacy there is a significant relationship; 5 There is a significant relationship between Expansion and computer self-efficacy; 6. There is no significant difference between girls and boys about rate of creativity and computer self-efficacy; 7. In this semester students of higher education of students is lower. The results of this study indicate that in different parts of the relationship between creativity and computer self-efficacy was also observed that in this case there is no significant difference between male and female students.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Self-efficacy
  • computer
  • computer self-efficacy