رابطۀ بین عوامل فردی و سازمانی با خلاقیت مدیران مدارس متوسطه شهرستان اردبیل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

نویسنده

چکیده

 
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عوامل فردی و سازمانی بر خلاقیت مدیران مدارس متوسطه شهرستان اردبیل بود. برای این منظور از بین مدیران دبیرستان‌‌های دولتی شهر اردبیل در سال تحصیلی 89-1388، 130 نفر به روش تصادفی سهمیه‌ای انتخاب و از نظر خلاقیت و عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر خلاقیت مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد عوامل فردی و سازمانی بر خلاقیت افراد مؤثرند. همچنین، از بین عوامل فردی، ویژگی‌‌های شخصیتی، سبک شناختی و سبک تفکر و دانش؛ از بین عوامل سازمانی، سبک رهبری، ساختار سازمانی، نظام پاداش در سازمان، جو سازمان و منابع سازمان بر خلاقیت رابطۀ معنی‏داری دارند. تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد، عوامل فردی و سازمانی به احتمال 99 درصد، پیش بینی کنندۀ خلاقیت مدیران مدارس متوسطه شهر اردبیل است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study effect of individual and organizational factors on high school principal’s creativity in Ardebil Religion, 89-88 school year

نویسندگان [English]

  • S. Pourtahmasbi
  • A. Tajvar
  • M. M. Seyedkalan
چکیده [English]

Abstract
the present study reviews the effect of individual factors on the creativity and enterprise managers in Ardebil city schools. Methodology: in order to answer questions were used from the Pearson correlation and regression. And the population consisted of all public high school administrators in the school year of 1388-89 Ardabil. 130 secondary school principals consisted our sample that was selected according to the formula of Cochran and quota sampling. In this research, Rendsyp questionnaires and questionnaires of individual and organizational factors affecting creativity were used containing 11 questions for each one.Results from data analysis indicated that individual and organizational factors exert effect on the individual creativity. among all, the individual factors, personality characteristics, cognitive styles and thinking styles and from organizational factors, knowledge, leadership style, organizational structure, reward system, organization, organization climate and resources are in strong relationship creativity. Data analyzes from multiple regression shows individual and organizational factors are in 99 percent of the occasions of a meaningful predictor of high school principals.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • individual and organizational issues
  • School Principals