رابطه نگرش به مدیریت دانش و خلاقیت در مدیران و کارکنان فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران Javadshahlaee@gmail.com

چکیده

هدف:هدف تحقیق حاضر،بررسی رابطه نگرش به مدیریت دانش و خلاقیت در بین مدیران و کارکنان فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران است.
     روش: روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق را 92 نفر از مدیران و کارکنان فدراسیون والیبال تشکیل می‌داد که به دلیل محدودیت جامعه، نمونه برابر با جامعه تعیین شد و از این تعداد 74نفر پرسشنامه را تکمیل کردند. داده‌های پژوهش از طریق دو پرسشنامه استاندارد خلاقیت تورنس و مدیریت دانش که پس از پایایی( 864/.=α) و روایی مورد استفاده قرار گرفت  جمع­آوری شدند.
     یافته ها: نتایج آزمون همبستگی رتبه­‌ای اسپیرمن نشان داد متغیر نگرش به مدیریت دانش باخلاقیت ارتباط آماری مثبت و معنا داری دارد، همچنین با توجه به نتیجه آزمون t تک نمونه­ای،اعضای فدراسیون از نگرش مطلوبی به مدیریت دانشبرخوردار بودند ولی از نظر خلاقیت در سطح مطلوبی قرار نداشتند.
     نتیجه گیری:از مجموع یافته­ها چنین نتیجه­گیری می‌شود که نگرش بالا نسبت به مدیریت دانش می‌تواند باخلاقیت بیشتر مدیران همراه باشد؛ لذا با توجه به وجود رابطه مثبت و معنادار بین خلاقیت ونگرش به مدیریت دانش، می‌توان ضعف خلاقیت در فدراسیون را که ناشی از ضعف در عناصر سیالی، ابتکار، انعطاف­پذیری و بسط است؛ با تقویت درعناصر مدیریت دانش (تعیین اهداف دانش، شناسایی دانش، توسعه دانش، اشتراک دانش، بهره­گیری از دانش، نگهداری دانش و ارزیابی دانش) بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relation between Attitude toward Knowledge Management and Creativity among the Directors and Staff of Volleyball Federation of I. R. Iran

نویسنده [English]

  • Javad Shahlaii
چکیده [English]

Purpose:  The purpose of this study was to investigate the relation between attitude toward knowledge management and creativity among the directors and staff of Volleyball Federation of I. R. Iran.
Methodology: Research method is descriptive and correlative. Population of research consisted of 92 people of Volleyball Federation's directors and managers and considering the limitation in population, the sample size, the whole research populations were surveyed, of which 72 people completed and returned the questionnaire. The research data was collected using 2 standard creative questionnaires of Torrance and knowledge management, which were employed after confirming reliability (α=0.864) and validity of questionnaires.
Results: Spearman's rho test showed that the variable of attitude toward knowledge management has a statistical positive and significant relationship with creativity, and considering One Sample t-test's results, Federation's employees had good attitude toward knowledge management, but in creativity, they were not in an acceptable level.
Conclusion:  Based on the findings, it could be concluded that the high attitude toward knowledge management could be accompanied by higher creativity of directors. Thus, considering the fact that there is a significant and positive relationship between knowledge management and creativity, the weakness of creativity in federation which is a result of weakness in elements of fluidity, creativity, flexibility, and elaboration, could be ameliorated by reinforcing elements of knowledge management (defining goals of knowledge, reconnaissance of knowledge, development of knowledge, sharing knowledge).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Knowledge Management
  • Volleyball Federation of I. R. Iran
اصلانلو، پرستو (1383). تحلیل عناصر خلاقیت (انعطاف­پذیری، سیالی، ابتکار، بسط) و رابطه آن با مدیریت تضاد در مدیران سازمان تربیت بدنی وزارت علوم­، تحقیقات، فناوری و ارائه الگوی تعاملی عناصر خلاقیت و شیوه برخورد با تضاد. رساله دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی، چاپ نشده، دانشگاه تهران.
افرازه، عباس (1384). مدیریت دانش (مفاهیم، مدل­ها، اندازه‌گیری و پیاده‌سازی). تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
امانی، مرتضی (1387).بررسی رابطه مدیریت دانش و یادگیری سازمانی با خلاقیت و نوآوری سـازمانی در. مدیران مدارس مناطق 4 و 9 شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، چاپ نشده، دانشگاه شهید بهشتی.
امیدی علیرضا؛حمیدی، مهرزاد؛خبیری، محمد و صفری، سمانه (1385). ارتباط بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی. حرکت، (33)، 177-105.
تقوی، مصطفی و شفیع‌زاده، حمید (1388). اصول و مبانی مدیریت دانش. رشد و فناوری، (18)، 55-48.
تورنس، پایل (1372). استعدادها و مهارتهای خلاقیت. مترجم: حسن قاسم زاده، نشر دنیای نو.
حسن بیگی، محسن (1389). ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی در شرکت فرودگاه­های کشور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، چاپ نشده، دانشگاه پیام نور، دانشگاه فنی و مهندسی.
دانشور، مریم و زارعی، حمیده (1384). نقش مدیریت دانش در خلاقیت و نوآوری در سازمان با تکیه بر تحقیق و توسعه. پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، www.civilika.com.
رمضانی، حسین علی؛ بشارتی، محمدرضا و گودرزی، غلامرضا (1388). خلاقیت اساس شکوفایی و نوآوری. چاپ اول، تهران: انتشارات محور.
عامری، میر حسن؛ عرضه، کیوان ومحرم زاده، مهرداد. (1387). بررسی رابطه عوامل سازمانی(ساختار و تکنولوژی) سازمان تربیت بدنی کشور با استراتژی مدیریت دانش. مجله پژوهش در علوم ورزشی، (2)، 172-157.www.noormags.ir.
علامه، ﺳﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ؛ خادم، ­عباس و حسینی، ﺣﻤﻴﺪه اﻟﺴﺎدات (1384). تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری پایدار سازمانی. مجموعه مقالات پوستری نخستین کنفرانس ملی مدیریت تحول، 9-1.
حاتمی نسب،سید حسن؛ بیگ، لیلا و قوامی فر، عاطفه (1384). نقش مدیریت دانش ضمنی در خلاقیت، نوآوری. تدبیر، (16)، 18-12. www.bmsu.ac.ir.
فخرالدینی، ﺳﯿﺪﺣﯿﺪر؛ حاتمی نسب، ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ؛ و طالعی فر، رضا؛ و کنجکاو منفرد، اﻣﯿﺮ رﺿﺎ (1389). بررسی مدیریت دانش، نوآوری دانش و عملکرد نوآوری در شرکت‌های کوچک و متوسط. چشم انداز مدیریت بازرگانی، (2)، 132-118. www.ensani.ir.
فخریان، س. (1381). بررسی رابطـه خلاقیـت و نـوآوری کارشناسـان سـتادی بـا عوامـل سازمانی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
گودرزی، محمد؛ ابوترابی، مجتبی؛ و دستی گردی، مهدی؛ و دستی گردی, کاظم (1387). ارتباط فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی. مجله مدیریت ورزشی(2)، 201-214.
نیازآذری، کیومرث؛ بریمانی، ابوالقاسم و حاجی قلیخانی، بی بی سعیده (1390). بررسی نقش مدیریت دانش بر خلاقیت دبیران در مدارس متوسطه. فصلنامه مدیریت، 8 (21)، 87-79.
نیکنامی، مصطفی؛ تقی پور ظهیر، علی؛ دلاور، علی و غفاری مجلج، محمد (1388). طراحی و ارزیابی مدل علی خلاقیت و نوآوری مدیران آموزشی شهر تهران. فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، سال دوم، (5).
 
Hind, b. (2008). introduction to knowledge management for creativity and innovation mini track. Knowledge management.
Holt, K. (1993). Product Innovations Management. The University Press; London.