بررسی زایش و به کارگیری نوآوری های مدیریتی در کارآمدسازی عوامل تحقق هدف‌های کارآفرینی سازمانی در سازمان‌های دولتی براساس مدل چهار عاملی زاویر مندوز (4E) (2007) (مطالعه موردی، سازمان‌های دولتی استان مازندران)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق، گروه مدیریت، تهران، ایرانe_hallajian@yahoo.com

چکیده

زمینه:تحقیق در زمینه کارآفرینی و در سه مقوله؛ کارآفرینی فردی( مستقل )، کارآفرینی درون سازمانی و کارآفرینی سازمانی طبقه بندی می شود تمرکز دارد .
     هدف:بررسی زایش نوآوری های مدیریتی و به کارگیری آنها که در کارآمدسازی عواملی که  بر اساس مدل 4E زاویر مندوز (2007) در تحقق هدف­های کار آفرینی سازمانی مؤثر می­باشند.
     روش تحقیق:تحقیق در قالب توصیفی پیمایشی و به صورت مطالعه موردی بر مبنای نظرات 118 نفر نمونه، که از میان 180 نفر جامعه آماری شامل مدیران ارشد سازمان­های دولتی استان مازندران تعیین شده اند و نظرات با استفاده از ابزار پرسشنامه خود ساخته جمع­آوری شد و تجزیه و تحلیل داده­ها حول یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه اختصاصی (چهار فرض) براساس مدل چهار عاملی (4E) زاویر مندوز در زمینه کارآفرینی سازمانی انجام شده­است.
     یافته ها : 1- زایش نوآوری های مدیریتی در سازمان های دولتی معنا­دار می­باشند و این  نوآوری­ها موجب کارآمدی عوامل تحقق هدف های کارآفرینی سازمانی نظیر عوامل: الف) اثربخش­سازی عملکرد کارکنان، ب) برابر سازی پاداش و مزایای کار، ج) توانمند­سازی کارکنان و د) تساوی سازی اختیارات و آزادی عمل کارکنان، می­شود.
2- عامل اثربخش سازی عملکرد کارکنان، بیشترین و برابرسازی پاداش و مزایای کار، کمترین کارآمدپذیری را در تحقق هدف­های کارآفرینی سازمانی سازمان­های دولتی دارند.
     نتیجه گیری: در سازمان­های دولتی باید امکان زایش و به کارگیری نوآوری­های مدیریتی  بیشتر فراهم آید تا کارآمدی تاثیرگذاری بیشتر عوامل چهارگانه(4E) مدل زاویر مندوز در تحقق هدف­های کارآفرینی سازمانی بیشتر شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Creating and Applying the Managerial Innovations on Effectiveness of the Achievement of the Entrepreneurship Goals in Governmental Organizations in Iran According to Xavier Mandozi Model (4E)

نویسنده [English]

  • Ebrahim Hallajian
چکیده [English]

Background: This research is centered on the field of entrepreneurship concept which is divided into three categories: independent entrepreneurship, entrepreneurship and organizational entrepreneurship.
Purpose: This paper investigates  the creation of managerial  innovations affecting  the  factors  achieving  the  organizational  entrepreneurship  objectives according  to the Xavier Mandozi  model  (2007)
Method: Research has been operated by a descriptive survey and case study with the viewpoints of 118 senior employees in Mazandaran governmental organizations through the main hypotheses and four assumptions according to Xavier Mandozi (4E) Model of organizational entrepreneurship.                                                                                                                                                                                          
Findings: 1)The  managerial  innovations, have  been  created in government organization and with applying them  on  effectiveness  of  staffs’  performance, equality  based  on  rewards  and  advantages  of  work  ,  empowerment  of  employees  and    similarity  of  authority  and  freedom  of  staffs’  actions . The organizational entrepreneurships’ objectives will be achieved. 2) The effectiveness of staffs’ performance has the highest but the equality based on rewards and advantages has the lowest impact on creating and applying managerial innovations in achieving the organizational entrepreneurship objectives.               .                                                                                                      
Result:Thegovernment organizations in Iran, the managers and leaders with managerial innovations should develop and reinforce the factors which affect the achievement of organizational entrepreneurship goals according to(4E) elements of  XavierMandozi  Model. 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Managerial innovation
  • entrepreneurship
  • Organizational Entrepreneurship
  • Mandozi Model (4E)
آهنچیان ، محمد رضا (1386) ، فرو پاشی روایت های مدیریت در دوران  مدرن، تهران: نشرنی ،618.
اسحاقی ، سید حسین(1387).  نوآوری بستر شکوفایی ، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما.
احمدپور،محمود،(1381)، کارآفرینی، تهران: انتشارات پردیس.
آقاجانی، حسنعلی،(1385)، معرفی مدیریت کارآفرینی، گاهنامه کارآفرینی و کارآفرینان دانشگاه مازندران، سال اول، شماره دوم، 2-3.
دلاور ، علی ، (1390) ، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم اجتماعی ، تهران: انتشارات رشد ، چاپ اول.
دهقانی زاده، محمود، (1385)، بررسی و تبیین مدل بومی موانع کارآفرینی سازمانی در وزارت کشور، پایان نامه  کارشناسی  ارشد، چاپ نشده، دانشگاه آزاد واحد بابل ، دانشکده علوم انسانی.
دهقان نجم، محمد(1388) ، مدیریت دانش و نقش آن در نوآوری سازمان، ماهنامه مهندسی خودرو و صنایع   البسه، سال اول شماره ،10، 2.
زاهدی مازندرانی، محمد جواد،(1383)، ضرورتهای کارکردی توسعه اشتغال در بخش کشاورزی، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال دوازدهم، شماره 45، بهار 1383،41-67.
سعیدی کیا،مهدی،(1386)، اصول و مبانی کارآفرینی، تهران: انتشارات کیا.
حلاجیان، ابراهیم، (1393)، کارآفرینی در کسب و کار خانگی، فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، شماره 36.
عبد الکریمی، مهوش(1381) ، مدیریت دانش و فناوری خلاقیت و نقش آنها در بهبود کارایی و اثر بخشی  فرایندها،کنفرانس توسعه منابع انسانی، 130-132.
صمدآقایی، جلیل (1382)، سازمانهای کارآفرین، تهران: انتشارات مرکز تدوین و انتشار منابع مدیریت و برنامه ریزی.
مدهوشی، مهرداد، بخشی ، غلامرضا (1382)، بررسی موانع کارآفرینی سازمانی در دانشگاه مازندران، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، سال نهم، شماره1، 27-28.
مقیمی، سید محمد،(1383)،کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
هادی زاده ، اکرم، رحیمی، فرج اله (1384) ، کار آفرینی سازمانی، تهران:  نشر جامان.
Andrew, D.(2002).Organizational Behavior and Performance, London: scott. Aranciba.
Brown,C.(2000).Entrepreneurial Education Teaching Guide,00-7,available at: www.celcee.edu/publications/digest/dig00-7.htm.                              
Bygrave William.,& Zacharakis Andrew.(2008).Entrepreneurship.
Cornwall Geffery & Perlman Baron.(1990), Organizational Entrepreneurship, Richard Irwin.       
Dobell,A.R.(1989). The Public Administrator: God or Entrepreneur ? or are they the same in the Public Service, American Review of Public Administration, vol.19(1), p. 1.        
Fry Fred. (1993). Entrepreneurship: A Planning Approach, West publishing company.
Furnham, A.(1990). Personality at Work, London Routiedge Pub. Co.
Garrett ,p & Covin, J, G. (2007). A Model of Corporate Entrepreneurship as a Strategic Adaptation Mechanism, Advances in Entrepreneurship ,Firm Emergence and Growth .
Graham ,P & Harker, M.(1996).Skills for Entrepreneurial  Management, theory and Practice, vol. 20(3), pp,169-190
Johnson,D.(2001). What is Innovation and Entrepreneurship? Lessons for large Organization. Industrial and Commercial Training. Vol.33, No.4, pp.135-40.                                      
Timmons,J.(1990).New Venture Creation, Boston :IRWIN ,Homewood.
Zimmere Thomas,W. & Scarborough, Norman,M. (2006). Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management ,4th ed.