توسعه مدیریت و نقش خلاقیت پلیس در نظم و امنیت عمومی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

نادر هوشمندیار، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایرانnader.houshmandyar@gmail.com

چکیده

     هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اندازه اثر متغیرهای توسعه مدیریت و نقش خلاقیت پلیس در نظم و امنیت عمومی مربوط در ایران است.
     روش: این پژوهش از جنبه هدف، پژوهشی کاربردی است و از جنبه گردآوری اطلاعات در رده توصیفی پیمایشی قرار دارد. تمام جامعه آماری (80 نفر) از افراد نیروی انتظامی پلیس از مناطق مختلف تهران بزرگ متعلق به سه سطح سلسله­مراتب سازمانیبه ‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته شامل 21 سؤال بود. از تعداد 80 پرسش نامه توزیع شده، به 69 پرسشنامه پاسخ داده شد. روایی و پایایی پرسشنامه به وسیله ضریب آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفته شد. برای ارزیابی فرضیه های آماری پژوهش، از ضریب همبستگی اسپیرمن با استفاده از نرم افزار  SPSS 22بررسی های لازم صورت گرفت.
     یافته ها:  براساس یافته های پژوهش، رابطه بین موفقیت نقش توسعه مدیریت با صفات خلاقیت و شخصیتی براساس ضریب همبستگی اسپیرمن (353%=rs و 006/0=p ) است، در نتیجه رابطه مثبت و معناداری بین این دو متغیر وجود دارد. همچنین رابطه بین موفقیت با صفات انگیزشی خلاقیت براساس ضریب همبستگی اسپیرمن (238%=rs و 69%= p  ) نشان داد رابطه مثبت و معناداری نیز بین این دو متغیر وجود دارد. در بررسی رابطه نقش توسعه مدیریت با خلاقیت، وابستگی با پرسنل پلیس براساس ضریب همبستگی اسپیر نشان داد بین خلاقیت با این متغیرها رابطه معنا داری وجود ندارد. همچنین در بررسی رابطه موفقیت، ابتکار و خلاقیت با نیاز به قدرت، نیاز به پاداش مالی و نیاز به امنیت شغلی سیستم پلیس براساس ضریب همبستگی اسپیرمن، نشان داد بین خلاقیت با این متغیرها نیز رابطه معنا داری وجود ندارد .
از طرفی بررسی رابطه نقش توسعه مدیریت با خلاقیت با ابتکار توانایی سیستم پلیس، اعتماد به نفس، قاطعیت، براساس ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین نقش توسعه مدیریت با خلاقیت با این متغیرها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
       نتیجه گیری: بین موفقیت نقش توسعه مدیریت با صفات خلاقیت و شخصیتی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین موفقیت با صفات انگیزشی خلاقیت نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین نقش توسعه مدیریت و خلاقیت با ابتکار توانایی سیستم پلیس، اعتماد به نفس و قاطعیت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Management Development and Creativity Role of the Police in Public Order and Security

نویسنده [English]

  • Nader Hoshmandyar
چکیده [English]

Purpose: The main purpose of this study was to analyze the extent of the effect which developing management has on the role of police’s imaginative resources in general law and order of Iran.
Method: Considering the purpose, this study is an applied research and considering the collecting method of information, it is a descriptive survey. The statistical population (80 people) was police staff in different areas of Tehran, from three organizational levels. Collecting tool was a questionnaire made by the researcher with 21 questions. From the 80 questionnaires distributed among the population, 69 of them were answered. Validity and reliability of questionnaire was ascertained with Cronbach’s alpha test. To test the statistical suppositions of the study, Spearman’s correlation coefficient test was used in SPSS 22 software.
Findings: Relation between success of developing management and certain characteristics such as imaginative resources based on Spearman’s correlation coefficient test (rs=353) was calculated as p=0.006%, which is a positive and meaningful relation. Also, relation between success and motivating characteristics such as imagination, based on Spearman’s correlation coefficient test (rs=238) was shown as p=69%, proving a positive and meaningful relation between the two. In studying the relation between developing management and imagination, dependence among police staff based on Spearman’s correlation coefficient test was shown as not meaningful. Also, studying the relation of success, innovation and imagination with need for power, need for financial motivation and need for job security in the police system –based on Spearman’s correlation test- again was shown as not meaningful. On the other hand, analyzing the relation between developing management and imagination and innovation of the police system, self-confidence, and assurance, based on Spearman’s test, it was found that this relation is positive and meaningful.
Conclusion: There is a meaningful relation between success of developing management and certain personal characteristics such as imagination. Success and motivating characteristics such as imagination are also positively and meaningfully related. Also, relation between developing management and imagination and innovation of the police staff, self-confidence, and assurance, was found as positive and meaningful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management Development
  • Creativity
  • Order and Security
احمدی،سید محمد(1378).توسعه اجتماعی و امنیت ملی، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، 70-90،www.noormages.com
بیات، بهرام (1388). جامعه شناسی احساس امنیت. چاپ اول، تهران: انتشارات امیرکبیر.
تریسى، برایان(1375). موفقیت های کلیدى. تهران: نشر مرغ آمین.
عظیمی، حسین (1392) اشتباه ما ایرانیان در تعریف توسعه، نقل از خسرو نور محمدی،تهران: دانشگاهشهید بهشتی.
غفاری،غلامرضا (1390). سرمایه اجتماعی و امنیت انتظامی. چاپ اول، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
گیدنز،آنتونی (1390).تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه:  ناصر موفقیان، چاپ اول، تهران: نشر نی.
نصری، قدیر (1381 ). حادثه 11 سپتامبر، شمار 17و 18، مطالعات راهبردی، تهران، 671-692.
نویدنیا، منیژه (1388). درآمدی بر امنیت اجتماعی. فصلنامه مطالعات راهبردی، سال ششم، شماره اول، 55-76.
هوشمندیار، نادر( 1388 ). اثر بخشی و چالش های مدیریت، تهران:انتشارات هزاره سوم، چاپ دوم.
هوشمندیار، نادر(1393).توسعه و آموزش، تهران: تحلیل جایگاه آموزش در مدیریت و توسعه نیروی انسانی، نشر شور آفرین، چاپ دوم.
 
Analoui, F. (2002). "What Motivation Senior Manager? The Case of Romania", Journal of Managerial Psychology, Vol.15, No. 4, pp: 234-326.
Day, Linzi.( 1997). “Success Personality ”, sale magazine.
Drucker, P.( 1985 ). “ Innovation and Entrepreneurship” , Harper and Row, New York.
Robbins, A.(1986). “Unlimited Power, Fawcett columbine”, New York.