مقایسه تاثیر میزان استفاده از ارتباطات بی واسطه و ارتباطات رسانه ای بر میزان تفکر خلاق دانشجویان کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه اراک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اراک، مرکزی، ایران javadaghamohamadi@gmail.com

2 مدیر گروه علوم تربیتی دانشگاه اراک، اراک، ایران s-shahhosseini@araku.ac.ir

چکیده

زمینه: تفکر خلاق ویژگی ضروری زندگی در قرن بیست و یکم است؛ چرا که جهان پیوسته در حال تغییر است. تفکر خلاق راهی به سوی فراتر رفتن از کارهایی که در گذشته انجام شده و رسیدن به دستاوردها، راه حل ها و ایده هایی برای حال و آینده است.
هدف: هدف از این پژوهش مقایسه تاثیر میزان استفاده از ارتباطات بی واسطه و ارتباطات رسانه ای بر میزان تفکر خلاق دانشجویان کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه اراک است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع شبه تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون است. جامعه آماری شامل کلیه ی دانشجویان کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه اراک در سال تحصیلی 94-1393 است که تعداد 50 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه ارتباطات بی واسطه (25 نفر) و گروه ارتباطات رسانه ای(25 نفر) جایگزین شدند و آموزش دیدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه خلاقیت عابدی استفاده گردید. اطلاعات حاصل از پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از آزمون t مستقل توسط نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد بین تاثیر میزان استفاده از ارتباطات بی واسطه و ارتباطات رسانه ای بر میزان تفکر خلاق تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین استفاده از ارتباطات بی واسطه در مقایسه با استفاده از ارتباطات رسانه ای بر میزان تفکر خلاق دانشجویان بیشتر موثر بوده است.
نتیجه گیری: مهم ترین نتیجه پژوهش حاضر این است که با بالا رفتن میزان استفاده از ارتباطات بی واسطه، تفکر خلاق دانشجویان افزایش پیدا کرده است، ولی استفاده از ارتباطات رسانه ای باعث افزایش تفکر خلاق دانشجویان نشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The comparison of The effect of non-mediated communication and mediated communication on Creative Thinking of the B.A Educational Sciences Students of arak university

نویسندگان [English]

  • javad aghamohamadi 1
  • saeed Shahhosseini 2
چکیده [English]

Background: Whereas the world is constantly being changed, creative thinking is an essential feature of life in twenty-first century. Creative thinking is a way to go beyond what has been done in the past and reach achievements, solutions and ideas for the present and the future.
objective The main aim of this thesis is to compare the effect of non-mediated communication and mediated communication on creative thinking of the B.A. educational sciences students of Arak university.
Method: This study is a quasi-experimental type with a pre-test and post-test approach. The statistical population consist all educational sciences students of Arak university in 2014-15 academic year. Fifty B.A. educational sciences students were fortuitously chosen and randomly divided into two didactic groups; twenty five students were placed in non-mediated communication sample, and other twenty five students in mediated communication. In order to gather the facts, Abedi’s creative thinking questionnaire has been applied. The results from pre-test and post-test have been analyzed by independent T-test by SPSS software.
Findings: Research findings showed that there is significant difference between the utilization impact of non-mediated communication and mediated communication on creative chinking. Therefore, the use of non-mediated communication comparing with mediated communication has been more effective on creative thinking.
Conclusion: The most important result of this thesis is that utilization of non-mediated communication has increased creative thinking of students. But, the use of mediated communication had no effect on creative thinking of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-mediated Communication
  • Mediated Communication
  • creative thinking
اسمیت، آلفردجی (1379). ارتباطات و فرهنگ(ترجمه مهدی بابایی). جلد اول. تهران: انتشارات سمت (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1921).
امان زاده بنه، آمنه و نعمان اف، منصور (1393). بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر مبانی فن آوری های نوین آموزشی بر مهارت های زندگی دانشجویان دانشگاه های استان مازندران. فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 4(3). 145-162.
پورسلیم، عباس؛ زمانی، الهام و منافی شرف آباد، کاظم (1393). تأثیر یادگیری مشارکتی در تفکر خلاق دانش آموزان پسر پایة پنجم ابتدایی شهرستان کوهدشت در درس علوم تجربی. تفکر و کودک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 5(1)، 1-19.
حمیدی، طاهر (1390). بررسی میزان تأثیر تدریس به روش حل مسأله بر افزایش خلاقیت. مقاله ارائه شده در سومین همایش شیوه های آموزش. دانشگاه شهید رجایی، تهران.
زارع زاده، کمال و کدیور، پروین (1386). مقایسه خودکارآمدی و خلاقیت در دانش آموزان کاربر اینترنت و دانش آموزان غیر کاربر. مجله تعلیم و تربیت، (89)، 111-134.
زنگنه، حسین (1385). تأثیر استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر پرورش تفکر خلاق دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
سورین،ورنر، تانکارد،جیمز (1384). نظریه های ارتباطات. مترجم: علیرضا دهقان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
سیف، علی اکبر (1389). روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش (ویراست ششم). تهران: انتشارات دوران.
شعبانی، حسن (1389). مهارت های آموزشی و پرورشی(روش ها و فنون تدریس (جلد اول). تهران: انتشارات سمت.
فرقانی، محمد مهدی (1382). درآمدی بر ارتباطات انسانی در ایران (چاپ اول). تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها.
قراباغی، حسن؛ امیرتیموری، محمد حسن و مقامی، حمیدرضا (1390). بررسی رابطه‏ بین خلاقیت با خودکارآمدی رایانه‏ای در دانشجویان کارشناسی رشته‏ی تکنولوژی آموزشی دانشکده‏ روان‏شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1(2)، 151-178.
محسنیان راد، مهدی (1393). ارتباطات انسانی (چاپ دوم). تهران: انتشارات سمت.
محمد شاهی، مجید؛ حسینی آهنگری، سیدعابدین؛ حسینی، سیداحمد و حیدری، فاطمه (1393). مقایسهی دو روش مختلف تدریس: آموزش حضوری و آموزش الکترونیک مبتنی بر وبلاگ (WBT) به شیوه بحث گروهی. فصلنامه  مرکز مطالعات و توسعه‌ آموزش علوم پزشکی، 5(2). 156-164.
مهر محمدی، محمود (1387). بازاندیشی فرآیند یاد دهی- یادگیری. تهران: انتشارات مدرسه.
 
de Mooij, M. (2014). Human and Mediated Communication around theWorld: A Comprehensive Review and Analysis. Switzerland.
Gillies, R. M. (2010). Teacher Reflections on Cooperative Learning. Issues implementation, Journal Homepage, Available online at www.sciencedirect.com.
Halpern, D. F. (nd). (2008). Creating Cooperative Learning Environments. American Psychological Society, Retrieved December 5, from http://www. psychologi calscience.org/ teachingtips/ tops0300.html.
Ham, W and E. Adams. (2004). Collaborative VS Cooperative Learning. Available online at:http://wwww.coe.uge.edu/epltt/col.html.
 Mehmet, Nuri. (2004). Use of Educational Technology in English Classes. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(3), Article 11.
Shafer, L. (2002). Team Teaching. University of Science and Arts of Oklahama. Web-edition.
Tileston, Donna walker. (2004). What Every Teacher Should Know About Media and Technology. United States of America, Corwin Press, INC.
Wheeler, S. Waiter, S. J and Bromfield, C. (2002). Promoting creative thinking through the use of ICT. Journal of Computer Assisted Learning, Wiley online Library, 18, 367-378.
Yang, H. L. and Cheng, H. H. (2009). Creative self- efficacy and its factors: An empirical study of information system analysts and programmers. Computers in Human Behavior, 25(2), 429-438.
دوره 5، شماره 4
اردیبهشت 1395
صفحه 121-140
  • تاریخ دریافت: 17 شهریور 1394
  • تاریخ بازنگری: 06 فروردین 1395
  • تاریخ پذیرش: 18 فروردین 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اردیبهشت 1395