تاثیر بازی با حروف الفبای فارسی بر خلاقیت دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر همدان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه روانشناسی دانشکده علوم اقتصادی واجتماعی ، دانشگاه بوعلی، همدان، ایران (نویسندة مسئول) hm293na@gmail.com

2 دانشیارگروه روانشناسی دانشکده علوم اقتصادی واجتماعی ، دانشگاه بوعلی، همدان، ایران.yaghobi41@yahoo.com

3 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ، دانشگاه بوعلی، همدان، ایران.sareh.ghaemi@gmail.com

چکیده

زمینه:یک ازدغدغه های همیشگی دانش روانشناسی تربیتی ارایه روشهایی برای افزایش خلاقیت کودکان است که این نگاه گاهی نیازمندبررسی روشهادربازیها ورفتارهای گذشتگان است.
هدف: خلاقیت وروشهای ارتقاء آن یکی ازدغدغه های همیشگی جامعه علمی است ولذادراین راستا این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر بازی با حروف الفبای فارسی بر خلاقیت دانش آموزان پایه سوم ابتدایی بود.
روش: روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با گروه کنترل نابرابر بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم ابتدایی شهر همدان که در سال 1392 در مدارس این شهر مشغول به تحصیل بودند تشکیل می دادند. ابزار ها در این پژوهش آزمون هوش ریون رنگی کودکان، آزمون خلاقیت تورنس فرم ب و بازی با حروف الفبای فارسی بودند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس یک متغیره و چند متغیره، آزمون تعقیبی و برای محاسبه مداخله آزمایشی بر متغیر های خلاقیت از اندازه اثر به روش گلاس استفاده شد.
یافته: نتایج نشان داد که آموزش واژه سازی از طریق بازی با حروف الفبای فارسی باعث افزایش کل نمره خلاقیت و زیرمولفه های آن در دانش آموزان شده است.
بحث : بنابراین به نظرمی رسد که خلاقیت به عنوان یک متغیرتغییرپذیرمتاثرازبازی به عنوان یک روش موثراست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of Persian alphabet game on creativity, third grade students in Hamedan

نویسندگان [English]

 • Hosein mihagheghei 1
 • Aboalghasem yaghobi 2
 • sareh ghaemi 3
چکیده [English]

context:One of the constant concerns of the educational psychology science is offering ways to increase children's creativity which sometimes requires examinations of the pas behaviors and the manner of playing games.
Objectives : the creativity and the ways for its improving is one of the constant concerns of the scientific society, and regarding to this fact , this research tries to examine the influence of the Persian alphabet game on creatively third grade elementary students.
method:The method of research that applied in this study was, Semi-pilot and unequal group control plan type. The population of the research comprised entire male and female students in third grade of elementary schools who studying at 1392 academic year in the city of Hamedan.
The employed questionnaires in this study were the Intelligence Color Raven test for children, the form B of Torrance creativity test and play with the Persian alphabet.In order to analyze data, the single-variate and multi-variate Covariance analysis and Post hoc test and to calculate the experimental intervention on creativity variables the effect size Glass method was use
results:The results showed that teaching word formation through play with thePersian alphabet increase in the total score of students creativity and its sub-components .
Discussion : so it seems that the creativity as a changeable variant affected by the game , is an effective method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Persian alphabet
 • Creativity
 • elaboration
 • Flexibility
اصانلو،پریسا. اسدی،حسن؛ گودرزی، محمود؛ کاظم نژاد،انوشیروان (1385).بررسی تأثیر ارتباظ بین ویژگی های فردی مدیران سازمان تربیت بدنی و وزارت علوم بر خلاقیت و مدیریت تضاد. فصلنامه حرکت شماره 30.
افروز، غلامعلی ؛ کامکاری ،کامبیز( 1390).مبانی روانشناختی هوش وخلاقیت : تاریخچه ، نظریه ها و رویکردها. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
تاج الدین،محبوبه؛ نوروزی، داریوش(1390). تأثیر بازی های آموزشی بر یادگیری علائم و مقررات راهنمایی و رانندگی.فصلنامه مطالعات پژوهشی راهور. سال اول. شماره2
تارنگ،المیر ؛ تقوی، سید محمد رضا.(1387).بررسی رابطه خلاقیت و تیپ شخصیتی(A.B ) در دانشجویان دختر و پسر رشته های علوم انسانی و مهندسی دانشگاه شیراز، چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، شیراز، دانشگاه شیراز، 18-19 اردیبهشت.
تورنس، الیس پل(1372). استعداد ها و مهارت های خلاقیت و راه های آزمون و پرورش آن ها. ترجمه: حسن قاسم زاده. تهران. انتشارات دنیای نو.
جمالی فیروزآبادی،محمود؛ سپهریان حیدرزاده،منوچهر؛ جلالی کشاورز،مریم (1390). تأثیر روش های آموزش نقاشی بر افزایش خلاقیت کودکان. تحقیقات روانشناختی، شماره 7 ، 104 – 111.
حسینی، افضل السادات؛ محمودی، نورالدین (1385) .تبیین جایگاه خلاقیت و کارآفرینی در عصر اطلاعات. کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمان های آینده.
خسروانی، سولماز؛ گیلانی، بیژن(1386). خلاقیت و پنج عامل شخصیت . پژوهش های روانشناختی ، زمستان 1386 . شماره 20،30 -45.
خورشیدی،عباس؛ میر کمالی، سید محمد (1387). روش های پرورش خلاقیت در نظام آموزشی.تهران: یسطرون.
دافی، برنادت(1998). تشویق خلاقیت و تخیل در کودکان. ترجمه: مهشید یاسایی.(1388).  تهران: ققنوس.
سید عامری، میر حسین (1383). بررسی تأثیر بازی های پرورشی در میزان رشد خلاقیت دانش آموزان دوره ابتدایی استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی 77.فصلنامه المپیک.سال نهم.شماره 1 و 2.
سیف، علی اکبر (1392). روانشناسی پرورشی نوین. روانشناسی یادگیری وآموزش.تهران: نشردوران.
سنه،افسانه؛ سلمان، زهرا؛ آقا زاده، محرم(1386).تأثیر فعالیت های بدنی و بازی بر رشد توانایی های ذهنی پسران پیش دبستانی.فصلنامه نوآوری های آموزشی. شماره 26.سال هفتم.
شجاعی،محمد صادق (1383) . بازی کودک در اسلام؛ بررسی پبامد های تربیتی اسباب بازی کودکان. تهران: انتشارات مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما.
کاظمی، یحیی؛ جعفری، نرگس(1387). بازدارنده های خلاقیت دانش آموزان:فعالیت ها و ویژگی های معلم.اندیشه های نوین تربیتی .دوره 4.شماره 1 ، 177-192.
کریم زاده،صمد؛غلامی توران پشتی،مرضیه(1390).تأثیر ابزی های رایانه ای بر خلاقیت و رابطه آن با سازگاری روانی دانش آموزان. فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی. سال هفتم، شماره 25،  55 - 68.
گنجی، حمزه؛ شریفی، حسن پاشا؛ میر هاشمی، مالک(1389). اثر روش بارش مغزی در افزایش خلاقیت دانش آموزان.فصلنامه تعلیم و تربیت.دوره 21 ،شماره 1 ، 89-112.
محققی،حسین؛ یعقوبی، ابوالقاسم (1387). خلاقیت و کاوشگری. کارگاه کشوری خلاقیت و کاوشگری. سازمان آموزش و پرورش استان همدان.
مرتضوی مهران، سید علی (1390). مقایسه اثر بخشی فنون مختلف آموزش تفکر خلاق بر خلاقیت و خودپنداره دانش آموزان پسر پایه اول دوره متوسطه منظقه سردرود در سال تحصیلی 1389-1390.پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه بوعلی سینا.
Rubin.k.h-fein.g.c & Vandenberg.b (1993) play in p.h.mussen (ed). handbook of child psychology .new York:wiley.
Turkay, Selen. Adinolf, Sonam, Tirthali, Devayani (2012). Collectible card games as learning tool.Procedia-Socila and Behavioral Scinences, 46.
TSui,Shan Chung(2013). Table-top role playing game and creativity. Thinking Skills and Creativity,Volume 8.
Williams، Mary (2004).Unlocking creativity: teaching across the curriculum.
 
 
دوره 5، شماره 4
اردیبهشت 1395
صفحه 169-190
 • تاریخ دریافت: 24 تیر 1394
 • تاریخ بازنگری: 19 بهمن 1394
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 اردیبهشت 1395