بررسی رابطه‌ی مؤلفه‌های هوش هیجانی با خلاقیت دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه‌های پیام نور جنوب فارس)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور، تهران، ایرن (نویسندة مسئول) (mahdiamiri10@gmail.com)

2 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ((akbar.partabian@ yahoo.com

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی مؤلفه‌های هوش هیجانی با خلاقیت دانشجویان می باشد. جامعه پژوهش شامل تمام دانشجویان ترم آخر دانشگاه پیام نور در جنوب فارس و نمونه آماری شامل 145 نفر از این دانشجویان است که به صورت تصادفی خوشه‌ای از مرکز و واحدهای پیام نور جنوب فارس انتخاب گردیده‌اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های؛ هوش هیجانی شرینگ است که پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 846/. شده و روایی محتوایی آن نیز تأیید شده و پرسشنامه استاندارد خلاقیت سلطانی بوده که روایی صوری آن با استفاده از نظر متخصصان تأیید و پایایی 89/. با استفاده از آلفای کرونباخ برای آن به دست آمده است. عمده‌ترین نتایج تحقیق نشان داد که، بین مؤلفه‌های هوش هیجانی با خلاقیت دانشجویان در سطح 01/. رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. نتایج آزمون t گروه‌های مستقل و تجزیه و تحلیل واریانس(آنوا)(F) نشان داد که از لحاظ خلاقیت بین دانشجویان پسر و دختر تفاوت معناداری وجود دارد ولی از لحاظ سن و تحصیلات تفاوت معناداری بین دانشجویان مشاهده نشد. همچنین نتایج آزمون تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که در دو گام متغیرهای خودانگیزی و خودکنترلی خلاقیت دانشجویان را پیش بینی کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between the components of emotional intelligence and creativity students (Case Study: PNU in Southern of Fars)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Amiri 1
  • Akbar Partabian 2
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the relationship between emotional intelligence components with student creativity. The study population consisted of all students in the in their last semester PNU in Southern of Fars and the sample consisted of 145 students that random cluster the centers southern of Fars of Payam Noor have been selected. Instruments included questionnaires; shering emotional intelligence is the reliability with Cronbach's alpha. /846 and its content validity confirmed and standard questionnaire of Soltani's creativity was that formal validity of the experts confirm and reliability. / 89 Using Cronbach's alpha for it to come. The main results of the study showed that, among the components of emotional intelligence and creativity of students in the 0/01 there was a significant inverse relationship. Results of independent t test and analysis of variance (ANOVA) (F) showed that in terms of creativity between male and female students there is a significant difference but in terms of age and education, there was no significant difference between students. The results of stepwise regression analysis revealed that self-motivation and self-control variable in two steps creativity of students is expected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • Creativity
  • Students
  • PNU
احمدی ازغندی، علی، فراست معمار، فرامرز، تقوی، ح و اوالحسنی، آزاده (1385). روایی و اعتبار پرسشنامه رگه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام، فصلنامه روان شناسان ایرانی، 10، 157-168.
پورفرج عمران، مجید(1387). بررسی رابطه بین خلاقیت، هوش هیجانی و خودکارآمدی، اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران.
رجایی، حمید(1389). آفرینندگی، تفکر جانبی و باور دینی، تهران: مرکز پژوهش های صدا و سیما.
رهنما، اکبر و عبدالملکی، جمال(1388).بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شاهد، اندیشه های نوین تربیتی، دوره5، شماره2، 55-78.
سعیدی کیا، مهدی(1385). اصول ومبانی کارآفرینی، چاپ چهارم، تهران: کیا.
سیف،علی اکبر(1383). روان شناسی پرورشی، چاپ دوازدهم، تهران:آگاه.
شعبانی، حسن(1383)، مهارت های آموزشی وپرورشی، تهران: سمت، چاپ نوزدهم.
صبری؛ مصطفی، البرزی، محبوبه، بهرامی، محمود و همکاران(1392). رابطه الگوهای ارتباطی خانواده، هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی در دانش آموزان دبیرستانی، اندیشه های نوین تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا، دوره9، شماره2، 35-63.
قلی پور و آرین(1386). مدیریت رفتار سازمانی،چاپ اول، تهران: سمت.
قنبری و همکاران(1393). بررسی رابطه هوش هیجانی و خلاقیت با اثر بخشی سازمانی مدارس دوره متوسطه شهرستان سنندج، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره4، شماره 2، 135-151.
گلمن، دانیل(1380). هوش هیجانی،ترجمه نسرین پارسا، تهران:انتشارات رشد.
لطیفیان، م و البرزی، م(1385). بررسی نقش باورهای انگیزشی بر خلاقیت کودکان، فصلنامه انجمن ایرانی روان شناسی،10(4).
مقدم، اعظم، نیک­­بخت، اکرم، نیک­نشان، شقایق و سیادت، سیدعلی(1387). بررسی رابطه بین هوش هیجانی با خلاقیت دانشجویان، مجله مطالعات روان­شناسی تربیتی، دوره5، شماره1، 99-112.
منصوری،ب(1380).هنجاریابی پرسش نامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
میرمیران،سید جلیل(1385).کارآفرینی جامع. چاپ اول، نشر کلمه.
نوفرستی، اعظم و معین الغربائی، فاطمه(1389). هوش هیجانی و خلاقیت در دانشجویان، روان شناسی تحولی:روان شناسان ایرانی، سال هفتم، شماره26، 175-189.
هادیزاده مقدم، اکرم، رامین­مهر، حمید و حسینی، سیدسجاد(1388). بررسی ارتباط هوش هیجانی با گرایش کارآفرینانه(مطالعه موردی: سازمان­های وابسته به شرکت نفت)، توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره چهارم، 139-162.
هاشمی، سهیلا(1388). هوش هیجانی، خلاقیت هیجانی و خلاقیت در دانشجویان هنر، ادبیات و علوم پایه، اندیشه های نوین تربیتی، دوره5، شماره2،79-103.
 
 
Bar-On, R. (1997). Bar-On Emotional Quotient Inventory: Technical Manual. Toronto: Multi-health System.
Bar-on, R. (2000). The hand book of Emotional in telliyence: theory Develop ment, Assessment and application at home, School and work Place. Sanfran Cisco.
Bar-On, R. & Parker. (2000). Bar-On Emotional Quotient Inventory:Youth Version. New York: Multi Health Systems.
Batastini, Susan Dutch. (2001). Relationship among student's emotional intelligence, creativity and leadership. Dissertation Abstracts InternationalSection A: Humanities and Social Sciences. 62(2-A), 456.
Batastini, S. D. (2012). The relationship among student's emotional intelligence, creativity and leadership. Dissertation Abstract International Secction A: Humanities and Social Science, 62. (UMI No AAI 3006440).
Brackett,M.A.,Mayer,J.D.,&Warner,R.M.(2004).EI and its relation to everyday behavior.Personality and Individual Differences,36(6),1387-1402.
Ciarrochi, J, Forgas, J. & Mayer, J. D. (2001), Emotional intelligence in every day's life, Philadelphia, PA: Psychology press.
Chan,D.W.(2005).Self-perceived creativity,familyhardiness,and emotional intelligence of Chinese gifted students in Hong Kong.Journal of Secondary Gifted Education.16,(2,3),47-56.
Ford, sam, A, (2010). Factor leading to innovation: a study of manager's perspective about factor creativity reaserch. Journal of creativity, No23, pp: 34-87.
Goleman, D. (1998). Working with emotional intelligence. New York:Bantam.
Goleman D. (2000). Leadership that gets results, Harvard Business Review.
Gutbezahl, J & Averill, J. R. (1996). Individual differences in emotional creativity as manifested in words and pictures, Creativity Research Journal, 9, 327-337.
Higgs, M. and Dulewics, V. (2002). Making Sense of Emotional Intelligence. London: ASE.
Higgs, M. and Hender, J. (2006). Characteristics of Creative Managers. Journal of General Management. 29, (4)1-20.
Jausovec,N.,&Jausovec,K.(2005).Sex differentces in brain activity reated to general and emotional intelligence.Brain and Cognition,59(3),277-286.
Keele,S.,&Bell,R.C.(2008).The factorial validity of emotional intelligence:An unresolved issue.Personality and Indivitual Differences,44(2),487-500.
Latimer,A .E., Rench, T.A., & Brackett, M. A.(2007).Emotional intelligence:A framework for examining emotions in sport and exercise groups. Dynamics in exercise and sport psychology (pp.3-27). NEW YORK: Routledge.
Mayer, J. D., &Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence: In P. Salovey, & D. Sluyter (Eds.).Emotional development and emotional intelligence: Implications for educators, (pp. 3-31).New York:Basic Books
Parker,J.D.A.,Saklofske,D.H.,Shaughnessy,P.A.,Huang,S.H.S.,Wood,L.M.,&Eastabrook,J.M. (2005).Generalizability of the emotional intelligence construct:A cross-cultutural study of North American aborican aboriginal touth.Personality and Individual Differences,39(1),215-227.
Petrides, K.V., Pita,R.,&Kokkinaki,F.(2007).The location of trait emotional intelligence in personaliti factor space.Biritish Journal of Psychology,98,273-289.
Runco and Albert. (2006). Theorys of creativity. McGrahill press.
Song,L.J.,Huang,G.,Peng,K.Z.,Law,K.S.,Wong,C.,&Chen,Z.(2010).The differential effaects of general mental ability and emotional intelligence on academic performance and social interactions.Personality and Individual Differences,38(1),137-143.
Sternberg, R, &Lubart, T. L. (2010). The concept of creativity: Prospects and paradigms. In R. Sternberg (Ed.), Handbook of creativity. Cambridg: Cambridg university press.
Tee Suan Chin Susan, RamanbKavitha, Yeowc Jian Ai, Cyril EzedUchenna (2012). Relationship between Emotional Intelligence And Spiritual Intelligence In Nurturing Creativity And Innovation Among Successful Entrepreneurs: A Conceptual Framework. Social and Behavioral Sciences, 57 (2012) 261 – 267.
Tran, V. (1998). The role of emotional climate in learning organization, the learning organization, Educational Management. 5 (2), 99-103.
Van-Rooy,D.L.,Alonso,A.,&Viswesvaran,CH.(2005).Group differences in emotional intelligence scores:Theoretical and practical implications.Personality and Individual Differences,38(3),69-700.
Wang, C. L. and Ahmed, P. K. (2003). Emotion: the missing part of systems methodologies. Educational Management. 32 (9), 1283-1296 .141-150.
Wang, C. S., Derfoo, M., Wang, C. V.,Wong, P. M. (2007). The feasibility of Training and development of EI. Intelligence, 35,
Ivcevic, Z, Brackett, M. A & Mayer, J. D, (2007). Emotional intelligence and emotional creativity, Journal of Personality, 75, 199-235.
Wolfradt,U.,Felfe,J., & Koster,T.(2002). Selfperceived emotional intelligence and Personality.Imagination,Cognition and Personality, 21(4),293-300.
Zenasni,F.,&Lubart,T.I.(2009). Perception of emotion,alexithymia and creative potential.Personality and Indivitual differences,46(3),353-358.