نگرشی خلاقانه در کارکرد اینترنت در زنان ایرانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی, واحد روهن, رودهن, ایرانfa.esmaeli@gmail.com

2 گروه علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران sepehrnia@riau.ac.ir

چکیده

چکیده
زمینه:اینترنت بانک اطلاعاتی جهانی است. کاربران اینترنت با ورود به فضای مجازی، با دنیای وسیع و حیرت انگیزی مواجه می شوند پس برای درک صحیح آن ناگزیر باید کارکردهای مثبت و منفی آن را بشناسند و فرا گیرند.
هدف:هدف این مقاله شناخت نگرش متخصصین و صاحب نظران در شناسایی کارکردهای مثبت و منفی اینترنت در زنان ایرانی می باشد.
روش پژوهش:روش تحقیق در این مقاله بصورت ترکیبی و از طریق روش کیو می باشد، تعداد 42 نفر از متخصصین بصورت هدفمند انتخاب شدند، سپس از طریق مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخت، نگرش سنجی انجام و روایی پرسشنامه به صورت صوری و محتوایی بررسی و پایایی آن مورد تایید صاحب نظران قرار گرفت. داده های جمع آوری شده از طریق تحلیل عاملی کیو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها:یافته های تحقیق نشان داد کارکرد اینترنت در حوزه زنان بصورت مثبت و منفی، در پنج مؤلفه با اولویت شاخص هایی در نوع استفاده از اینترنت به صورت "جستجوگری"، در پیامدهای شبکه های اجتماعی شاخص "خبر سازی و دروازه بانی خبر"، در بازی های رایانه ای " فردگرایی در خانواده"، در مؤلفه وبلاگ ها "دسترسی آسان" و در تالار گفتگو "تعاملات اجتماعی" مطرح می باشد.
نتایج:با توجه به اهمیت فزاینده فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در بازار جهانی و حضور بیش از پیش زنان در اجتماع بعنوان کاربران اینترنتی باید کارکردهای مثبت و منفی آن را نیز مورد توجه قرار داد تا بتوان برای استفاده بهینه و کاهش اثرات منفی آن برنامه ریزی و سیاست گذاری های متناسب نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Creative attitude in the function of the Internet in Iranian women

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Esmaeili 1
  • Rozita Sepehrnia 2
2 Department of Social science, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
چکیده [English]

Background: The Internet is a global database. Internet users into virtual space, with a vast and wonderful world of correctly then it must encountered negative and positive functions and learn to recognize it.
Objectives:The aim of this study is to understand the attitude of the experts in identifying women negative and positive functions of the Internet in Iran.
Methodology: The research is combined through Q-methodology, 42 experts were selected purposefully, then achieved through interviews and questionnaires, attitude surveys and content and face validity for Evaluation and its reliability was confirmed by experts. The data collected were analyzed through factor analysis Cave.
Results: The results showed that women with positive and negative functions of the Internet, the five components of the index priority in the use of the Internet for " Searching ", the consequences of social network index of "News of the Gatekeeping News" in computer games "individualism in the family", in blogs components "easy access" and in the forum "social interaction" is introduced.

ConclusionS: Due to the growing importance of information and communication technologies in the global market and the presence of women in society as more and more Internet users Negative and positive functions it should also be considered to allow for optimal use and reduce the negative impact it has appropriate planning and policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • internet performance
  • Iranian women
  • Q-methodology
ابری، انسیه(1387 )."فضای مجازی عرصه ظهور خلاقیت"، اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی مهندسی و مدیریت نوآوری ایران.
ابراهیم پور کومله، سمیرا؛ خزایی، کامیان(1391)." آسیب های نو پدید؛ شبکه های اجتماعی مجازی در کمین خانواده ایرانی"، نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید.
اکبری، ابوالقاسم؛ اکبری، مینا(1390). آسیب شناسی اجتماعی، تهران: انتشارات رشد و توسعه.
اسلوین،جیمز(1380). اینترنت و جامعه،ترجمه عباس گیلوری و علی رادباوه،تهران،نشر کتابدار.
حسینی، سید بشیر(1394)." 150 هشتک"، تهران: مسیر.
سولر، جان (2006). "چهارراه واقعیت مجازی". برگرفته از سایت ایران دانش به آدرس: http://irandanesh.febpco.com/DetEssay.aspx?codeEssay=5609
عبداللهی، محمد (1387). زنان در عرصه عمومی،عوامل، موانع و راهبردهای مشارکت مدنی زنان ایرانی، تهران: دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری.
عبداللهیان، حمید و رضانیا، آوات(1388). مطالعه تجربه "خود" زنانه در ارتباطات اینترنتی، پژوهش زنان، دوره 7، شماره 3، پاییز 1388.
شفاهی، فاطمه( 1383 )، تأثیر رسانه ها بر روابط خانوادگی، نشریه علمی پژوهشی زنان، آذربایجان شرقی، پژوهشکده تعلیم و تربیت.
کاستلز، مانوئل(1380 ). عصر ارتباطات، ظهورجامعه شبکه ای، ترجمه علیقلیان و افشین خاکباز، تهران: طرح نو.
کاستلز،مانوئل(1380). عصر ارتباطات و پایان هزاره، جلد اول ،1380، ناصر موفقیان، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی
کلمن، جیمز(1377). بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشرنی، چاپ اول. 
گیدنز،آنتونی(1387). تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر نی، چاپ پنجم.
یاسمی نژاد، عرفان؛ آزادی، اکرم؛ امویی، محمدرضا(1391). فضای مجازی، امنیت اجتماعی، راهبردها و استراتژی ها، همایش ملی صنایع فرهنگی و نقش آن در توسعه پایدار.
ویتاکر، برایان؛ ویکری الینا(2002). اطلاع رسانی در نظر و عمل،ترجمه عبدالحسین فرج پهلو، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
پایگاه داده ها و آمار اینترنت،1394 به آدرس: http://www.internetlivestats.com/internet-users-by-country
دانش و فناوری،(15/9/1393). ضریب نفوذ اینترنت در ایران به53 درصد رسید، خبرگزاری تسنیم، شناسه خبر، ۱۳۴۱۸،15 آذر.
فاضلی، نعمت الله(دیماه 1388). یادداشت های یک مردم نگار،روزنامه اعتماد،دیماه 1388.
 Uslaner, Eric.M.(1998)، "Social Capital, Television, and the Mean World، Trust, Optimism, and Civic Participation'' , Political Psychology, Vol 19, No 3, pp.441-467.
 
دوره 5، شماره 4
اردیبهشت 1395
صفحه 249-276
  • تاریخ دریافت: 01 فروردین 1395
  • تاریخ بازنگری: 30 فروردین 1395
  • تاریخ پذیرش: 13 اردیبهشت 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 15 اردیبهشت 1395