تأثیر آموزش تلفیقی هنر در ریاضی بر میزان یادگیری و خلاقیت دانش آموزان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش، رودسر، ایرانkazempour.edu@gmail.com

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش تأثیر آموزش تلفیقی هنر در ریاضی بر میزان یادگیری و خلاقیت دانش آموزان می باشد.
روش: پژوهش حاضر یک پژوهش از نوع شبه آزمایشی است. جامعه ی آماری در تحقیق حاضر386 نفر از دانش آموزان دختر پایه ی چهارم ابتدایی شهرستان رامسر بودند و نمونه ی مورد مطالعه در پژوهش حاضر 40 نفر از دانش آموزان بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و از همه ی آن ها آزمون یادگیری با 40 سوال و نمره ی کل 40 و آزمون خلاقیت با 32 سوال با ارزش عددی یک به صورت پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل به عمل آمد. برای گردآوری اطلاعات از آزمون یادگیری محقق ساخته و آزمون خلاقیت شیفر استفاده شد که از سطح اعتبار و پایایی مطلوبی برخوردارند. برای تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس چند متغیره (مانکوا) استفاده شده است.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داده است که، میزان یادگیری دانش آموزانی که از طریق تلفیق هنر در درس ریاضی آموزش دیده اند نسبت به دانش آموزانی که به صورت سنتی آموزش دیده اند بیش تر است و میزان خلاقیت دانش آموزانی که از طریق تلفیق هنر در درس ریاضی آموزش دیده اند نسبت به دانش آموزانی که به صورت سنتی آموزش دیده اند بیش تر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of integration of art with mathematics on the student's learning and creativity

نویسنده [English]

  • esmaeil kazempour
چکیده [English]

Aim: The aim of this research is effect of combination of art with mathematics lesson on the rate of learning and creativity of the elementary school fourth level girl students of Ramsar in 2012.
Method: The current research, statistical universe consists of 386 elementary school fourth level girl students of the Ramsar in 2012, and the studied sample in the current research was 40 girls students of the elementary schools who were selected by the cluster sampling method and all of them were tested by the learning test with 40 questions and total score of 40 and creativity test with 32 questions through numerical value of one in pretest and posttest form with control group. In order to collect data, the researcher-made test and Schaefer creativity test were used which are of a desirable level of validity and reliability. In order to analysis data, multi variable covariance analysis (MANCOVA) have used.
Results: Results of research have showed that the learning rate of students who have been educated current is higher and the creativity rate of students who have been educated through combination of art with mathematics lesson compared to students who have been educated traditionally is higher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • integration
  • Art
  • mathematics
  • Learning
  • Creativity
تافلر، آلوین.(1980). موج سوم. ترجمه: شهیندخت خوارزمی (1378). تهران: نشر علم، چاپ سیزدهم.
جمالی فیروزآبادی، محمود؛ سپهریان حیدرزاده، منوچهر و جلالی کشاورز، مریم. (1390). تأثیر روش های آموزش نقاشی بر افزایش خلاقیت کودکان. تحقیقات روانشناختی. دوره 2، شماره7. ص104-111.
دانایی، اکبر. (1386). بررسی رابطه میزان اگاهی معلمان علوم تجربی مقطع راهنمایی با نظریه های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهرستان سنندج.  پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران.
ذﮐﺮﯾﺎﯾﯽ، ﻣﻨﯿﮋه؛ ﺳﯿﻒ ﻧﺮاﻗﯽ، ﻣﺮﯾﻢ؛ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری، ﻋﻠﯽ و ﻧﺎدری، ﻋﺰت اﻟﻪ. (1387). بررسی اجرای برنامه های درسی با بهره گیری از قصه گویی و نمایش خلاق بر خلاقیت و یادگیری دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی. پژوهش نامه تربیتی. 4(16)،19-52.
سورتچی اوکرگابی، علی اصغر و رستگارپور، حسن. (1391). رابطه آموزش هنر با رویکرد تربیت هنری و خلاقیت دانش آموزان پایه پنجم دبستان های ایران در سال تحصیلی 87-88. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. سال اول، شماره3.
سلیمانی، افشین. (1381). کلاس خلاقیت، تمرینات و روش های عملی پرورش خلاقیت برای معلمان و مربیان. تهران: سازمان انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران.
شرفی، حسن و سلسبیلی، نادر. (1389). اثرگذاری فرصت های یادگیری، در تعامل نظریه و عمل برنامه درسی و آموزش هنر. فصلنامه مطالعات فرهنگ _ ارتباطات. سال یازدهم، شماره 11.ص71.
فلاحتی، ز. (1391). اثر آموزش هنرهای محیط زیست بر خلاقیت مدارس ابتدایی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
لند، جورج و جارمن، بت. (1379). آینده ی خلاقیت و خلاقیت در آینده. ترجمه: قاسم زاده. تهران: ناهید.
مولوی، بهزاد. (1380). بررسی کاربرد هندسه در معماری. تهران: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
نیوشا، بهشته؛ پاکدامن، آذر و اویسی، زهرا. (1392). نقش الگوی تدریس بدیعه پردازی در خلاقیت هنری و تفاوت آن در دختران و پسران. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. دوره دوم. شماره 4. صص160-176.
موسوی، ماهرخ و مقامی، حمیدرضا. (1391). مطالعه مقایسه ای اثر بخشی روش های جدید و قدیمی از آموزش و پرورش در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و نگرش آنها نسبت به خلاقیت، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، جلد 2، شماره 2، صص125-146.
 
Berenato, C. (2008). A Historical analysis of the influence of john Dewey's educational philosophy on the Barnes foundations art educational experience. Unpublished Doctoral Dissertation, unpublished: Saint Joseph's University.
Beghetto, R. A. (2007). Does creativity have a place in classroom discussions? Prospective teachers’ response preferences. Thinking Skills and Creativity, 2 (1), 1–9.
 Chamorro, T. (2006). Creativity versus conscientiousness: which is a better predictor of student performance?, Applied  Cognitive Psychology, Vol.20, No.3, Pp. 521–531.
Eisner, E. (1998). Does Experience in the Arts Boost Academic Achievement? Journal of Art Education, 51 (1), 7-15.
Fountain, H. L. R. (2007). Using art to Differentiate Instruction: an Analysis of It’s Effect’s on Creativity and the Learning Environment. Unpublished Doctoral Dissertation: Purdue University.
 Florida, R. (2004). The rise of the creative class: and how it's transforming work, leisure, community and everyday life, New York: Basic Books.
Grierson, EM. (2011). Art and creativity in the global economies of education, Educational Philosophy and Theory, Vol. 43, No. 4, Pp. 336-350. (in Persian).
Jean, C. (2013). Creativity art and Learning: A psycho-social exploration of uncertainty, International Journal of Art and Design Education, Vol.32, No. 1, Pp.33-43.
Nick, R. (2011)., Creativity in treatment: The use of art, play, and imagination, International Journal of Psychoanalytic Self Psychology, Vol. 6, No. 1, Pp.127-129.
Newton, D.P, Donkin, H. (2011)., Some notions of artistic creativity amongst history  of art students acquired through incidental  learning, International Journal of  Education through Art, Vol.7, No.3, Pp. 283-297.
Nijstad, B.A, De Dreu CKW, Rietzschel, E.R, et al. (2010)., The dual pathway to creativity model: Creative ideation as a function of flexibility and persistence, European Review of Social Psychology, Vol. 2, No. 1, Pp. 34-77.
Niu, W, Sternberg, R.J (2003)., Societal and school influences on student creativity: The case of China, Psychology in the Schools, Vol.40, No.1, Pp. 103–114.  
Plucker, J. A., Beghetto, R. A., & Dow, G. T. (2004). Why isn’t creativity more important to educational psychologists? Potentials, pitfalls, and future directions in creativity research. Educational psychologist, 39, 83–96.
Perkins, E. G. (2004). Enacting Creative Instruction: A Comparative Study Of Two Art Educators. Unpublished Doctoral Dissertation, University Of Kentucky
Runco, M. A. (2004). Creativity, Annual Review of Psychology, 55, 657–687.
Sternberg, R. J., & Grigorenko, E. L. (2004). Successful intelligence in the classroom. Theory into Practice, 43, 274–280.
Suraco; Terri Lynn. (2006). "An Interdisciplinary Approach in the Art Education Curriculum." Thesis, Georgia State University. http://scholarworks.gsu.edu/art_design_theses/7
Stephens, Pamela; Walkup, Nancy. (2000). Bridging the Curriculum through Art: Interdisciplinary Connections. ISBN: ISBN-1-56290-270-9http://eric.ed.gov/?id=ED465660
Ward, J, Thompson, LD, Ely, R, et al. (2008)., Synesthesia, creativity and art: What is the link?, British Journal of Psychology, Vol. 99, No.4, Pp.127–141.
Yorke, S. A. (2007). An Examination of the Effectiveness of Arts Integration in Education on Student Achievement, Creativity and Self Perception, Unpublished Doctoral Dissertation: Maywood University.