شناسایی خلاقیت وشایستگی های محوری مدیران روزنامه های خصوصی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایرانmohammad_dadgaran@yahoo.com

2 کارشناس ارشد مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایرانmetemadmoghaddam8@gmail.com

چکیده

چکیده
هدف : این پژوهش باهدف اندازه گیری خلاقیت و شایستگی‌های محوری مدیران روزنامه‌های خصوصی نگاشته شده است.
روش: روش انجام این تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است و برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه استفاده شده است ، جامعه آماری این تحقیق‌25روزنامه‌ خصوصی است که توزیع سراسری دارندو محل چاپ و انتشارآن ها تهران است وازنظر موضوعی همه موضوعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی،اقتصادی،ورزشی و... را پوشش می‌دهند.
یافته های تحقیق: یافته های این پژوهش بیانگر این است که:مهارت ارتباطی، مخاطب شناسی، پرداخت به‌موقع حقوق و تسهیم مالکیت بین روزنامه‌نگاران مهم‌ترین شایستگی‌های مدیران محسوب می‌شوند. مهم‌ترین شاخص دانش، مخاطب شناسی،مهم‌ترین شاخص توانایی پرداخت به‌موقع حقوق،مهم‌ترین شاخص عامل مهارت، مهارت‌های ارتباطی و مهم‌ترین شاخص نگرش تسهیم مالکیت بین روزنامه‌نگاران می‌باشد.این در حالی است که داشتن خلاقیت بارتبه میانگین 74/8و رتبه 10 قرار دارد.
نتیجه گیری: برخی از شایستگی‌ها اهمیت و رتبه بالاتری دارند. نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس فریدمن نشان داده است که میان خلاقیت و شایستگی‌های محوری مدیران تفاوت معنی‌داری وجود دارد، یعنی دارای رتبه یکسانی نیستند.

واژگان کلیدی: فضای مجازی‌،روزنامه‌های خصوصی‌‌،مدیریت رسانه، خلاقیت وشایستگی‌های محوری.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identify the core competencies of creativity and managers of private newspapers

نویسندگان [English]

  • Mohammad Dadgran 1
  • Mojtaba Etemadmoghaddam 2
1 University professor
2 JORNALISM
چکیده [English]

     Purpose: This study aimed to measure creativity and core competencies private newspaper executives are written.
     Method: The research method is descriptive survey to collect information, a questionnaire is used, the population of 25 private newspapers that are distributed across quartiles and the publication of the Tehran horizon theme is all political, social, cultural, economic, sports and cover.
Findings: The findings indicate that: communication skills, audience research, timely payment of salaries and share ownership among journalists are the most important competencies of managers. The most important indicator of knowledge, audience research, the most important indicator of ability to pay on time, the most important indicator of skills, communication skills and the attitude indicator. The share ownership among journalists, while a creativity Bartbh average 74/8 rank is 10.
Conclusion: Some important and merits a higher rating. The results of Friedman's analysis of variance showed that there were significant differences among the core competencies of managers, which means that they are not the same rank.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Cyberspace
  • private newspapers
  • media management
  • core competencies and creativity
اقتداری، علی محمد.(1365). سازمان و مدیریت. تهران: مولوی.
اکرمی‌، محمود؛ رجب‌زاده‌، سمیه‌‌.(1390). شناسایی عوامل سازنده شایستگی‌های مدیران خراسان رضوی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور.
انوری، حسن.(1383). فرهنگ روز سخن.تهران: سخن.
اعرابی، سیدمحمد(مترجم). (1393). مدیریت استراتژیک رسانه از تئوری تا عمل. (نویسنده کونگ، لوسی). تهران: دفتر برنامه‌ریزی و مطالعات رسانه.
بدیعی دزفولی، مینو.(1371). مسایل مدیریتی و تخصصی مطبوعات ایران. فصلنامه رسانه.18( 2).
دادگران، سیدمحمد(مترجم).(1374). روان‌شناسی اجتماعی‌،مقدمه‌ای بر نظریه‌ها و آ یین‌ها(نوشته روش بلاو، ان ماری و نیون، اودیل).
درگاهی، حسین؛ علیپور ‌فلاح‌پسند، محمدحسن؛ حیدری قره‌بلاغ، هادی.(۱۳۸۹).‌ ارائه مدل شایستگی در توسعه منابع انسانی. راهبردتوسعه،(23).
دهقانان،حامد.(۱۳۸۶). مدیریت برمبنای شایستگی‌. مجله مجلس و پژوهش‌.13( 53).
سیف، علی‌اکبر.(۱۳۹۴). روانشناسی‌ تربیتی. تهران: دوران.
فتحی، ناصر؛ شعبانی‌راوری، علیرضا‌.(۱۳۸۶). الگوی علمی تجربی پرورش مدیران آینده سایپا. تهران: مروارید پنهان.
فرقانی،علی.(۱۳۸۸). طراحی مدل شایستگی دبیرخبر در صدا و سیما. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صدا و سیما.
قاضی‌زاده‌، علی‌اکبر.(۱۳۷۹). جان باختگان روزنامه. تهران: جامعه ایرانیان.
کرمی، مرتضی.(۱۳۸۶).‌ آموزش مدیران با الگوی شایستگی. مجله تدبیر، 18( 179).
کیا کجوری، داود؛ حسین‌زاده، سیما.(1391). فرهنگ جامع مدیریت استراتژیک. موسسه کتاب مهربان.
معین، محمد.(1380). فرهنگ فارسی معین (یک‌جلدی). تهران: سرایش.
نمک‌دوست تهرانی، حسن.(1387). مبانی استقلال حقوقی حرفه روزنامه‌نگاری: نظرسنجی از روزنامه‌نگاران و مطبوعات تهران.نامه پژوهش فرهنگی، 6 ( 1و2).
 
Clark, J&Armit, K. (2010).Leadrship competency for Doctor: a frame work.leadership in Healt services, 23.
Draganidis, Fotis, Mentzas, Gregoris (2006). Competency Based Management: A Review of Systems and Approaches. Information Management & Computer Security .Vol.14.No .1. 51-61.
Hammersley, CH.Tynon, J.F (1998).Job CompetencyAnalysis of Entry-Level Resort and Commercial Recreation Professionals. Journal of Applied Recreation.No .23, Issue.3. 225-241.
Mojab, F, Kamalinejed, M, Ghaderi, N, vahidipoour, H, 2011. Iranin journal of pharmaceutical research.77.