عوامل موثردر پرورش وتوسعه خلاقیت دانش آموزان مدارس ابتدایی استان البرز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، ایران

چکیده

زمینه: از ویژگی های بارز انسان ، قدرت اندیشه است و تمام موفقیت ها و پیشرفت های بشر در گرو اندیشه مؤثر اوست و عالی ترین جلوه اندیشه انسان ، تفکر خلاق می باشد .
هدف : پژوهش حاضرباهدف بررسی عوامل موثردر پرورش وتوسعه خلاقیت دانش آموزان مدارس ابتدایی استان البرزاجراگردید.
روش پژوهش: این پژوهش باروش توصیفی ازنوع پیمایشی اجرا وجامعه آماری ،همه معلمان مدارس ابتدایی استان البرز به تعداد 4677 و نمونه آماری پژوهش نیز تعداد354نفراز معلمان که براساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب گردید.ابزاراندازگیری داده هاپرسشنامه محقق ساخته بود.داده هابه کمک آزمون تحلیل عاملی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت.
یافته ها ی پژوهش:یافته ها نشان داد که عوامل موثردر پرورش خلاقیت دانش آموزان مدارس ابتدایی عبارتند از: رفتار معلم در کلاس درس ،دارای14مولفه، پشتکار دانش آموز، دارای12مولفه ، علاقه دانش آموزان، دارای10مولفه ، روشهای تدریس، دارای5مولفه ، محتوای آموزش، دارای6مولفه ، آموزش خلاقیت، دارای18مولفه ، فرهنگ وروابط اجتمایی، خانواده دارای14مولفه ، روابط انسانی معلم در کلاس درس ، دارای10مولفه، رفتارخانواده، دارای4مولفه و محیط آموزش، دارای12مولفه است.
نتیجه گیری:بهره گیری ازیافته های این پژوهش وبکارگیری عوامل موثردر پرورش وتوسعه خلاقیت دانش آموزان مدارس ابتدایی دررشد وتوسعه خلاقیت فراگیر ان موثراست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Aspects and Elements of Fostering and development the Creativity among Elementary School Students in Alborz Province

نویسنده [English]

  • Ramezan Jahanian
چکیده [English]

Background: The distinguishing feature of human is the power of thought. And all success of human depends on his effective ideas and the highest expression of human thought, is creative thinking.
Goals:The present study is conducted in an attempt to determine the aspects and components of fostering and development the creativity among elementary school students in Alborz province.
Research Methodology:The method which is applied in this research is descriptive survey method. The statistical population contains all teachers of elementary schools in Alborz province who are 4677 and the sample which comprises 354 teachers who are selected according to systematic random sampling on the basis of Morgan's table for determine sample size.
Results: the obtained results of the study demonstrates that aspects of fostering creativity among elementary school students are as follows: teacher's behavior within the classroom with 14 components, students' perseverance with 12 components, students' interest with 10 components, teaching methods with 5 components, learning contents with 6 components, teaching creativity with 18 components, family's culture and social relations with 14 components , teacher's human relations within the classroom with 10 components, family's behavior with 4 components and educational environment with 12 components.
Conclusion: using the results of this research and applying the aspects and components of fostering and development the creativity among elementary school students in Alborz province can affect the growth and

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • elementary school
  • fostering
  • Students
  • development
 
آقائی فیشانی، تیمور.(1377). خلاقیت و نوآوری در انسان ها و سازمان ها،تهران: انتشارات ترمه.
آقازاده، محرم.(1382). چگونه خلاقیت را در دانش آموزان پروش دهیم؟ ماهانه رشد تکنولوژی آموزشی، دوره نوزدهم، شماره 152،صص17-12.
جاویدی کلاته آبادی، طاهره .(1373). بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با خلاقیت کودکان، پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاهتربیتمدرس.
حسینی، افصل السادات.(1385). الگوی رشد خلاقیت و کارآیی آن در ایجاد مهارت تدریس خلاق در معلمان ابتدایی، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، سال پنجم، شماره ،15صص177-203.
حسینی،افضل السادات.(1376). تحلیل ماهیت خلّاقیت و شیوه های پرورش آن، پایان نامه دکتری تربیت مدرس.
ساعتچی، محمود.(1376).روانشناس کاربردی برای مدیران، تهران: انتشارات ویرایش،
عسگری محمد.(1386).تاثیر روش های آموزش خلاقیت بر میزان خلاقیت دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی، پژوهشهای روان شناختی، 10 شماره20202، 20صص82-98.
جهانیان، رمضان و شایسته، محمد علی.(1392). بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و خلاقیت مدیران در مدارس متوسطه شهر تهران، ابتکاروخلاقیتدرعلومانسانی، سال سوم  شماره1،صص111-126.
زارعی زوارکی، اسماعیل؛ نوروزی، داریوش و صفوی، سیدمحمدرضا.(1391). پرورش خلاقیت با بهره گیری از روش تدریس بدیعه پردازی در درس زبان انگلیسی، ابتکاروخلاقیتدرعلومانسانی، سال اول  شماره4، صص56-83.
فرج الهی، مهران؛ موسوی، سیدعلی محمد و تاجی، پروانه.(1389). شناسایی عوامل مؤثر در پرورش خلاقیت دانش آموزان مقطع راهنمایی از دیدگاه دبیران، مدیران و کارشناسان آموزش اداره منطقه شش آموزش و پرورش استان تهران، تفکر و کودک، سال اول، شماره2،صص83-100.
نادری، عزت اله؛ تجلی نیا، امیر؛ شریعتمداری، علی و سیف نراقی، مریم.(1391). بررسی تاثیر اجرای برنامه «فلسفه برای کودکان» در پرورش خلاقیت دانش آموزان پسر پایه اول مقطع متوسطه منطقه 14 تهران، تفکر وکودک، سال سوم، شماره1،صص91-117.
وکیلی، نجمه و امینی، علی.(1389). بررسی موانع آموزشی شکوفایی خلاقیت دانش آموزان دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان ابتدایی آموزش و پرورش منطقه هلیلان در استان ایلام، تحقیقات مدیریت آموزشی،سال اول،شماره 4،صص183-202.
پارسامنش، فریبا؛ صبحی قراملکی، ناصر.(1392). تاثیر بازی های وانمودی شعر بر پرورش خلاقیت کودکان، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، بهار 1392، دوره2، شماره4،141-157.
شاه علیزاده،محمد؛ دهقانی،سجاد؛ دهقانزاده،حجت (1393)پرورش خلاقیت وافزایش میزان یادگیری با بهره گیری از الگوی خلاقیت ویلیامز در درس علوم اجتماعی، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی،دوره چهارم، شماره 2، پائیز،111-133.
شریفی، حسن پاشا. (1383). رابطه خلاقیت و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دبیرستان های تهران، فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره 7. 11-32.
شریفی علی اکبر، داوری رقیه.(1388). مقایسه تاثیر سه روش پرورش خلاقیت در افزایش خلاقیت دانش آموزان پایه دوم راهنمایی، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار). سال15، شماره 1،صص57-62 .
 قاسمی، فرشید و اقلیدس، طاهره.(1384). در بررسی تأثیر آموزش درس «پرورش خلاقیت در کودکان» بر افزایش خلاقیت دانش آموزان دختر سال سوم کودکیاری هنرستان های شیراز، نوآوری های آموزشی، سال 13، شماره4، صص58-84.
مقامی، حمیدرضا .(1386). تاثیر روش آموزش مسأله محور بر افزایش خلاقیت دانش آموزان پایه دوم راهنمایی شهر دلیجان، فصلنامه روان شناسی و علوم تربیتی، سال3 ،Tشماره9، پاییز 1386، صص165-183.
میرکمالی، محمد وخورشیدی، عباس.(1388). عوامل مؤثر در پرورش خلاقیت دانش آموزان دوره ابتدایی استان گیلان، مجله روان شناسی و علوم تربیتی، سال سی و نهم، شماره2 صص51-75.
مومنی مهمویی، حسین و اوجی نژاد، احمدرضا.(1389). تاثیر به کارگیری الگوی تدریس بدیعه پردازی بر پرورش خلاقیت دانش آموزان در درس انشاء، روانشناسی تربیتی، سال اول، شماره 2، صص95-107.
   کی نژاد، محمدعلی و نگاهداری، بابک.(1387). تحلیل راهبردی مؤلفه های رشد خلاقیت در نظام آموزش و پرورش کشور، راهبرد فرهنگ، سال اول، شماره4،صص25-43.
 قره خانی،حسن؛ الیاسی،حمداله؛ فولادی حیدرلو،نسرین؛ (1392)رابطه بین سبک رهبری مدیران مجتمع های آموزشی با خلاقیت معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان کهکیلویه و بویراحمد، پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال دهم، شماره بیستم،55-62.
 
Albert.R. (2005). Evaluation of Human Intelligence,www.biology-online.org/8/5-IQ Creativitly Learning.htm.
Amabile, T.M. (2001). Effects of external evaluation on artistic creativity. Journal of personality and Social Psychology, 37, pp. 221-23
Grabner, Isabella. (2007). Managing Organizational Creativity. NewYork, Harper and Row Publish.
Martins E &. Terblanche, C. (2003). Building organizational culture that stimulates Creativity and innovation. European Journal of Innovation Management, Volume 6.Number 1, pp. 64-74
Torrance, E, Paul. (1989). The Nature of Creativeity as Manifest in Its Testing, In, strnberg, Robert J.; The Nature Of Creativeity Contemporary Psychological Perespectives, Cambridge University press.
Wallas; Belle. (2003). Creativeity; Some Definitions; The Creative Personality; The Creative Process; The Creative Classroom, In, Gifted Education Internationa, l Vol. 4, pp, 63-74
Gardner, Howard. (2002).The Unschooled Mind, Basic Books Adivision of Harper Collins Pub. New York.
Willings David, A. (1994). Mind of Talent Caved In, Gifted Education International, Vol, 10, pp, 16-21. 
 
 
Garaigordobi L.M. (2006). Intervention in creativity with children/age 10 and 11 years.Creativity research journal, university of the basque country, 18, 3-8.
Chan Yoke Keng, Khatijah Binte Mohamad Ibrahim. (2007). Philosophy for Children. Proceeding of the Redesinging Pedagogy: Culture, Knowledge and Understanding conference, Singapore.
Tanjitanont, P. (2011). Using Synectic Technique for Developing Creative EnglishWriting Proficiency. 1st symposium on Hands-on Research and Development, Chiang Mai, Thailand.
Kimberly S. (2003). “Leading for creativity: The role of unconventional leader behavior”. The LeadershipQuarterly. 14: 475-498.
Hunter, J. D. (2009). Improving organization performance through the use of effective Elements of organizational.vol.15.
Costelloe, T. M. (2008). Hume’s phenomenology of the imagination.The Journal of Scottish Philosophy, 5(1), 31-25.Retrieved May 20, 2008, from Academic Search Complete database.
Daniels, S. (2013). Facilitating Creativity in the Classroom: Professional Development for K12Teachers. In M. B Gregerson, H. T Snyder, & J. C Kaufman (Eds), Teaching creatively and teaching Creativity. Springer Press, PP 3-14.
Noytim U. (2010). Weblogs enhancing EFL students’ Englishl language learning, procedia Social and Behavioral Sciences. Pp.1127–1132.
Dau Gaspar, O. (2011). The Teachers Creative Attitudes an Influence Factor of The Student’s Creative Attitudes. International Conference on the Future of Education, Florence, Italy, 16-17June.