عوامل سازمانی مؤثر بر ارتقای خلاقیت و نوآوری در سازمان صدا و سیما

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق، تهران، ایران

چکیده

     زمینه: خلاقیت و نوآوری مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن به عنوان یک ضرورت، جهت ارتقای سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسان ها، همواره مدنظر دست اندرکاران اقتصاد و دولتمردان بوده است. خلاقیت برای بقاء هر سازمانی لازم است. در طی زمان سازمان های  غیر خلاق از صحنه محو می شوند و اگرچه چنین سازمانی ممکن است در عملیاتی یا در مقطعی از عمر خود موفق باشد ولی سرانجام مجبور به تعطیل یا تغییر سیستم می شود.
هدف:  این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای  خلاقیت و نوآوری در سازمان  صدا و سیمااجرا شد.
     روش: به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، از روش پیمایش استفاده شده و تکنیک جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، کارشناسان و مدیران صدا و سیما  بوده که تعداد  257 نفر به عنوان نمونه تعیین شدند.
     یافته ها: بین عامل مدیریت و ارتقای خلاقیت و نوآوری در صدا و سیما ارتباط معنا داری وجود داشته و  72% افراد عامل مدیریت بر ارتقای خلاقیت و نوآوری در صدا و سیما را مؤثر ارزیابی کرده اند. بین عامل ساختار و ارتقای خلاقیت و نوآوری در صدا و سیما ارتباط معناداری وجود داشته و  74% افراد عامل ساختار بر ارتقای خلاقیت و نوآوری در صدا و سیما  را مؤثر ارزیابی کرده اند. بین عامل تشویق و پاداش و ارتقای خلاقیت و نوآوری در صدا و سیما ارتباط معناداری وجود داشته و  67% افراد عامل تشویق و پاداش بر ارتقای خلاقیت و نوآوری در صدا و سیما  را مؤثر ارزیابی کرده اند.  بین عامل ایجاد زمینه مشارکت کارکنان و ارتقای خلاقیت و نوآوری در صدا و سیما ارتباط معناداری وجود داشته و 61% افراد عامل ایجاد زمینه مشارکت کارکنان بر ارتقای خلاقیت و نوآوری در صدا و سیما  را مؤثر ارزیابی کرده اند.
     نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحلیل آزمون همبستگی  پیرسون نشان داد که عوامل مدیریت، ساختار، تشویق و پاداش و زمینه مشارکت کارکنان بر ارتقای خلاقیت و نوآوری در سازمان صدا و سیما اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Elements effective on promotion of creativity and innovation in IRIB organization

نویسنده [English]

  • seyed Ali Rahman zadeh
چکیده [English]

  Background:
creativity and innovation  is a general and thorough concept whose increase as an integral element in the promotion of state of living , welfare and peace comfort of humans has been taken into account by economic experts and statesmen. Creativity is the core of survival in each organization .Over the past ages many organizations have disappeared due to the lack of creativity , even if they had periodic success in an operation or in a phase eventually they were subject to closure or change of system .
 Purpose:
 This study aims to examine effective factors in the development of creativity and innovation in IRIB organization .
  Method : In order to evaluate research hypotheses  surveys and questionnaires applied to collect data .The participants in this study included experts and executives working in IRIB and amounted to 257 people .
 
Findings : There is a meaningful link between management and development of creativity and innovation in IRIB. 72% of the participants considered management as an effective factor in development of creativity and innovation in IRIB . Additionally , there is a meaningful link between organizational structure and the development of creativity .
74% of the participants were acknowledged the effective role of organizational structure in the development of creativity and innovation in IRIB . There is also a meaningful relationship between rewarding and the development of creativity and innovation .67% of the people who took part in the surveys assessed the link between rewarding and development of creativity and innovation influential .There is also a meaningful relationship between creating opportunities for cooperation among staff and the development of creativity and innovation in IRIB organization.61% of the participants considered this relationship outstanding.
 Conclusion : The results of the analysis of Pearson correlation test indicates that such factors as management , organizational structure , rewarding and opportunities for cooperation among staff are influential on the promotion of creativity and innovation in IRIB organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Innovation
  • staff cooperation
  • Organizational Structure
  • IRIB organization
الوانی، سید مهدی.(1391). مدیریت عمومی، تهران: نشر نی.
الله یاری، شهلا؛ صالحی، عالیه.(1388). خلاقیت و نوآوری؛ تعریف، مفاهیم و مدیریت آن. کارآفرین ناب، دوره اول، شماره ششم، صص 10-21.
جهانیان، رمضان.(1395). عوامل موثر در پرورش و توسعه  خلاقیت دانش آموزان مدارس ابتدایی استان البرز،  ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره ششم، شماره 2، پاییز 95، صص175-202 .
 رابرستون، رونالد. (1382).جهانی شدن” ، ترجمه: کمال پولادی، تهران: نشر ثالث.
رابینز، استیفن.(1378). رفتار سازمانی، ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
رضاییان ،علی.( 1391). اصول مدیریت، تهران: انتشارات سمت.
رفیعی، اعظم؛ قلندری، ضرغام و رودینی، محمد امین.(1390). تأثیر یادگیری سازمانی بر نوآوری در سازمان برای بهره گیری از مزایای جهانی.اولین کنفرانس ملی کارآفرینی ،تعاون و جهاد اقتصادی. دانشگاه آزاد نائین.
زارعی، عظیم؛ مقدم، علیرضا؛ مهمان نوازان، سهیلا؛ شهریاری، مهری.(1395). بررسی نقش هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در تبیین رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره پنجم، شماره 4، بهار 95، صص1-32.
سعید اردکانی، سعید، طباطبایی نسب، سید محمد؛ کنجکاو منفرد، امیر رضا و حکاکی، سید مسعود.(1389). شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر نوآوری با رویکرد. اولین کنفرانس سالانه مدیریت ،نوآوری و کارآفرینی.شیراز: 27 و 28 بهمن ماه.
سلطانی ، عباسعلی. (1380 ). آموزش مجازی ضرورت آینده نگری ملی، اولین همایش ملی توسعه دانشگاه مجازی.
 سلطانی تیرانا، فلورا.(1387). نهادینه کردن نوآوری در سازمان ها الگوی نهادی کردن و بهبود نوآوری درسازمانهای صنعتی. تهران: موسسه فرهنگی خدماتی رسا.
سیادت، سید علی؛ چوپانی، حیدر؛ کاظم پور، مریم؛ ملکی حسنوند، مسلم.(1392). شناسایی متغیرهای اثرگذار بر تحقق نوآوری در سازمان های ایرانی و ارائه راهکارهایی برای توسعه آن، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره سوم، شماره 1، تابستان 92، صص71-110.
شهلایی، جواد.(1395). رابطه نگرش به مدیریت دانش و خلاقیت در مدیران و کارکنان فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره پنجم، شماره 4، بهار 95، صص33-53.
عسگری، محمد هادی و همکاران.(1391). هوش سازمانی و خلاقیت مدیران مدارس، مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی، ش 164.
فلاح شمس، میر فیض؛ بوداقی خواجه نوبر، حسین و دلنواز اصغری. (1391). بررسی رابطه بین هوش سازمانی و خلاقیت کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، مجله فراسوی مدیریت، شماره 6، پاییز 1391،  صص .149-166،
طالعی فر، رضا؛ حاتمی نسب، سید حسن؛ فتحی، حبیب. (1389). فرهنگ سازمانی ابزاری تأثیرگذار در جهت نیل برای رسیدن به خلاقیت و نوآوری سازمانی.اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی: شیراز:27و28 بهمن ماه.
ولی زاده قره قوزلو، حسین، عسگری مبارکه، کریم، کلانتری، مهرداد.(1395). اثربخشی روش های القاء خلق مثبت بر بهبود خلاقیت سیالی کلامی و انعطاف پذیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره ششم، شماره 2، پاییز 95، صص143-158 .
یزدخواستی، بهجت؛ شیرازی، سمانه.(1389) .بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی.  اولین کنفرانس سالانه مدیریت ،نوآوری و کارآفرینی، شیراز 27و 28 بهمن ماه.
 
Amabile, T.M. (2001). Effects of external evaluation on artistic creativity. Journal of personality and Social Psychology, 37, pp. 221-23.
Azma, F.& mostafapour, M. A.(2011), Identify Knowledge management And Organizational learning Indicators and its relation With Creativity, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 30, pp: 2249 – 225.
Barons, R. A., & Ensley, M. D. (2006) Opportunity recognition as the detection of meaningful patterns: Evidence from comparisons of novice and experienced entrepreneurs. Management Science, 52(9): 1331-1344.
Buregeman, R. (2006). Managing the internal corporate venturing process. Solan management review. Council for small business.Boston.
Chang, S.C.and Lee, M.S. (2008). The Linkage between knowledge accumulation capability and organizational innovation, Journal of Knowledge Managament, Vol. 12, No. 1, pp: 3-20.
Damanpour, F. & Aravind, D. (2012), Managerial innovation: Conceptions, processes, and ntecedents, Management and Organization Review, Vol.8, No.2, pp: 423–454.
Ferna´ndez-Mesa, A., & Alegre, J. (2014), Entrepreneurial orientation and export intensity: Examining the interplay of organizational learning and innovation, International Business Review.
Ganter, A. & Hecker, A. (2013), Configurational paths to organizational innovation: qualitative comparative analyses of antecedents and contingencies, Journal of Business Research, No of Pages 8, pp: 1-8.
Gumusluoglu, L. & Ilsev, A. (2009), Transformational leadership, creativity and organizational innovation, Journal of Business Research, Vol. 62, pp: 461-473.
Gülsoy, T. (2013).Human resource practices of an emerging-market multinational: Implications for enhancing organizational innovation. 2ndInternational Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 75, pp: 498-507.
Johannessen J., & Olsen B. (2010), the future of value creationand innovations: Aspects of a theory of value creation and innovation in a global knowledge economy. International Journal Information Management Volume, 30(6), 432-451.
Jimenez-Jimenez, D., Sanz - Valle, R., & Hernandez-Espallardo, M. (2008). Fostering Innovation: The role of market orientation and organizational learning. European Journal of Innovation Management, 11(3), 389-412.
.Kanter, R.m. (2000). When a thousand flowers bloom: structural, collective and social conditions for innovation in organizations. Research in organizational behavior. V 3.No 10.pp; 169-211.
Liao, S.H.; Fei, W.C.; & Liu, C.T. (2008), Relationships between knowledge inertia, organizational learning and organization innovation, Technovation, Vol. 28, pp: 183-195.
Lu, T.T. &Chen, J. (2010), Incremental or radical? A study of organizational innovation: an artificial world approach, Expert Systems with Applications, Vol. 37, No. 12, pp: 8193-8200.
Martins, E.C. & Terblanche, F. (2003). Building Organizational Culture that Stimulates Creativity and Innovation. European Journal of Innovation Management, 6(1), 64-74.
Politis. J.D. (2004) .Transformational and Transactional Leadership Predictors of the ‘Stimulant’ Determinants to Creativity in Organizational Work Environments. The Electronic Journal of Knowledge Management, 2(2), 23-34.
Sadeghi , Z .& Mohtashami, R.(2011), Relationship of strategic human resource practices and organizational innovation in one of the military centers, Iranian Journal of Military Medicine , Vol. 13, No. 2,pp; 97-102.
Sweetman, D. Luthanz, F. Avey, J.B. (2011). Relationship between positive psychological capital and creative performance. Canadian journal of administrative science. 28, 4-13.