بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی با خلاقیت کارکنان ستادیِ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران(نویسندۀ مسئول) ghiasi.saeed@gmail.com

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

زمینه: امروزه جهان در حال تغییر و تحولات سریع و روز افزون است و در این میان سازمان‌هایی می‌توانند موجودیت خود را حفظ کنند و به رقابت ادامه دهند که دارای توانمندسازی روانشناختی و خلاقیت باشند.
هدف: بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی با خلاقیت در بین کارکنان ستادیِ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
روش پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری دادهها از نوع پیمایشی همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان ستادیِ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشد که از میان آن‌ها تعداد387 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه تعیین شدند و پرسشنامه بین آن‌ها توزیع شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین خلاقیت با توانمندسازی روانشناختی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین خلاقیت با ابعاد؛ خودکارآمدی، خودمختاری، معناداری و اثرگذاری؛ رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و اینکه بین بُعد اعتماد و اطمینان با خلاقیت رابطه وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: توانمندسازی‌روانشناختی بر خلاقیت تاثیر دارد و هر چقدر کارکنان توانمندی روانشناختی بالاتری داشته باشند از خلاقیت بیشتری برخوردار خواهند بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between psychological empowerment and creativity among the staff of the Ministry of Communications and Information Technology

نویسندگان [English]

  • Saeed Ghiasi Nadishan 1
  • Fatemeh Jahani Javanmardi 2
  • Ali Khorsandi taskoh 3
چکیده [English]

Objective: To investigate the relationship between psychological empowerment and creativity among the staff of the Ministry of Communications and Information Technology.
Methods: In this study, our objective is applied, and the correlation of data collection survey. The study population consisted of all staff of the Ministry of Communications and Information Technology, which among them 387 were selected randomly as samples and questionnaires were distributed among them.
Results: The results indicated that there is a significant positive relationship between psychological empowerment and creativity with the creativity scale, self-efficacy, autonomy, meaningful and effective, there is a significant positive relationship between the trust and confidence that there is creativity.
Conclusion: psychological empowerment impact on creativity and much higher psychological empowerment employees have had more creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological empowerment
  • Creativity
  • Staff
  • Ministry of Communications and Information Technology
آزادمرزآبادی ،اسفندیار؛ پورخلیل، مجید؛ هوشمندجا، منیجه.(1391). رابطه معنویت سازمانی با توانمندسازی روانشناختی، خلاقیت، هوش معنوی، استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه، مجلهعلومرفتاری، 6(2).

امیری،مهدی ؛ پرتابیان، اکبر.(1395). بررسی رابطه‌ مؤلفه‌های هوش هیجانی با خلاقیت دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه‌های پیام نور جنوب فارس). ابتکار و خلاقیت، 5 (4)، 191-216.

بهمنی،فاطمه؛ کارگر، غلامعلی؛افشاری، مصطفی.(1394).بررسی نقش ابعاد توانمندسازی شناختی بر عادات خلاقیت مربیان. مطالعات مدیریت ورزشی، 31.

جهانیان، رمضان؛ طاهره، حدادی.(1394). بررسی رابطة بین سرمایة فکری با نوآوری و خلاقیت منابع انسانی در سازمان. ابتکار و خلاقیت، 5(1)65-92.

 سید جوادین، سید رضا ؛ حیدری، حامد ؛ شهباز مرادی، سعید.(1388). بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی نیروی انسانی در خدمات بررسی موردی در نظام بانکی.نشریه مدیریت دولتی، 1(2).
سیدنقوی، میرعلی و عباس‌پور، حسین.(1389). تحلیل رابطه توانمندی و خلاقیت نیروی انسانی با فرهنگ سازمانی، فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، 4 (11)، 77-100.
شهبازی‌جدا، یحیی.(1393). بررسی ارتباط خودرهبری و توانمندسازی روانشناختی با خلاقیت شغلی دبیران دوره متوسطه،پایان‌نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی.
صالحی صدقیانی، جمشید؛ دهقان، نبی اله.(1389). بررسی ارتباط ابعاد توانمندسازی روان شناختی با خلاقیت کارکنان با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره (مورد مطالعه: شرکتهای خدمات فنی و مهندسی تهران)،مطالعات کمی در مدیریت ، 1(1)، 46-29.
صالحی، مسلم؛ قلتاش، عباس؛ مرتضایی، حدیثه.(1392). رابطه خلاقیت و مشارکت با توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی(مطالعه موردی واحد مرودشت)، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،1.
عبدالهی،بیژن.(1384). توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی: دیدگاه‌ها و ابعاد، تهران، مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت.
غیاثی ندوشن، سعید.( 1386). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و ادراک توانمندی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی یزد، پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی علوم تربیتی،گروه مدیریت آموزشی. دانشگاه علامه طباطبایی.
قنبری، فرزانه.(1393). اثر آموزش توانمندسازی روانشناختی بر خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی در دانش‌آموزان دخترپایه‌ی سوم دوره اول دبیرستان شهر ایوان در سال تحصیلی 93-92، پایان‌نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
موسوی، سید‌جعفر؛ صفانیا، علی محمد و شیروانی، سمیه.(1393). بررسی تاثیر مدیریت دانش و توانمندسازی روانشناختی بر خلاقیت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام، پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، 4، 81-95.
 
Amundsen, S., & Martinsen, O. L. (2015). Linking Empowering Leadership to Job Satisfaction, Work Effort, and Creativity The Role of Self-Leadership and Psychological Empowerment. Journal of Leadership & Organizational Studies, 1548051814565819.
Ayob, A., & Zainal, S. R. M. (2011). The Role of Psychological Empowerment on Employees Creativity: the Development of Conceptual Framework. In Journal of International Conference on Economics, Business and Management IACSIT Press (pp. 118-122).
Azlin A., Rohaida, S. & zainal, M., 2011. The Role of psychological Empowerment on Employees creativity: the Development of conceptual framework. 2nd International conference on Economics and management.
Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Prentice-Hall, Inc.
Bennis, W., & Nanus, B. (1985). The strategies for taking charge. Leaders, New York: Harper. Row.
Chang, L. C., & Liu, C. H. (2008). Employee empowerment, innovative behavior and job productivity of public health nurses: A cross-sectional questionnaire survey. International journal of nursing studies, 45(10), 1442-1448.‏
Daft, R. (1998). Organization theory and design. Cengage learning.‏
Jung DI, Chow C, Wu A. (2003). The role of transformational leadership in enhancing organizational innovation: hypotheses and some preliminary findings. Leadership Quarterly; 14:525–44.
Hosseiny AS, Godarzi MA, Poorkhalil M. (2015). The role of psychological empowerment factors in enhancing the creativity of sta ff of Baqiatallah Medical Sciences University, Iran. J. Educ. Manage. Stud., 5 (1): 10 - 14. 10.
Mishra, A. K., (1992). Organizational response of crisis: the role of mutual trust and top management teams. Ph.D. Disseration, university of Michigan.
Özarallı, N. (2015). Linking empowering leader to creativity: the moderating role of psychological (felt) empowerment. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 181, 366-376.
Sangar, R., & Rangnekar, S. (2014). Psychological Empowerment and Role Satisfaction as Determinants of Creativity. Asia-Pacific Journal of Management Research and Innovation, 10(2), 119-127.
Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation. Academy of management Journal, 38(5), 1442-1465.
Sun, L. Y., Zhang, Z., Qi, J., & Chen, Z. X. (2012). Empowerment and creativity: A cross-level investigation. The Leadership Quarterly, 23(1), 55-65.
Thomas, Kenneth W.; Betty, A.Velthouse, (1990). Cognitive Element of Empowerment: An Interprantive Model of Intrinsic Task Motivation, Academy Of Management Journal, Vol.15, No.4.
Webster, C. (2006). An empirical analysis of the relationships between the interactive use of performance measurement systems, creativity and performance: the intervening role of psychological empowerment. In Monash University, EAA and AFAANZ conferences for their comments, P (Vol. 72). PP.666-681.
Yang, S. B., & Ok Choi, S. (2009). Employee empowerment and team performance: Autonomy, responsibility, information, and creativity. Team Performance Management: An International Journal, 15(5/6), 289-301.
Zhang, X., & Bartol, K. M. (2010). Linking empowering leadership and employee creativity: The influence of psychological empowerment, intrinsic motivation, and creative process engagement. Academy of management journal, 53(1), 107-128.