بررسی نقش فعالیت‌های توسعه منابع انسانی بر نوآوری کارکنان با آزمون نقش میانجی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در میان کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره)، استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استاد مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف: این مقاله در صدد بررسی نقش فعالیت‌های توسعه منابع انسانی بر نوآوری کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در بین کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره)، استان آذربایجان غربی است.
روش: پژوهش حاضر از نظر روش شناسی، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره)، استان آذربایجان غربی، شامل 437 نفر می‌باشد که از بین آنان 205 نفر به عنوان نمونه با استفاده از برآورد جدول مورگان انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های استاندارد فعالیت‌های توسعه منابع انسانی ادراک شده، مدیریت دانش لاوسون، یادگیری سازمانی و نوآوری استفاده شد. همچنین، به منظور بررسی روابط متغیرها در الگوی مفهومی مدل معادلات ساختاری مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه معنادار میان فعالیت‌های توسعه منابع انسانی با مدیریت دانش و یادگیری سازمانی می باشد. همچنین نقش میانجی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در این پژوهش مورد تایید قرار گرفت. ارتباط مستقیم میان فعالیت‌های توسعه منابع انسانی و نوآوری در این مطالعه تایید نشد. رابطه مدیریت دانش و یادگیری سازمانی با نوآوری در این پژوهش مورد تایید قرار گرفت.
نتیجه گیری: مهم‌ترین نتیجه پژوهش حاضر این است که با تقویت مدیریت دانش و یادگیری سازمانی، نوآوری کارکنان ارتقا خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The purpose of this paper is to examine the role of Human Resource management practices on innovation, test the role of mediator organizational learning and knowledge management among employers by Imam Khomeini Committee in West Azarbaijan.

نویسندگان [English]

  • Maryam Rajabi 1
  • Mohammad Hassani 2
  • Behnaz Mohajeran 3
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this paper is to examine the role of Human Resource management practices on innovation, test the role of mediator organizational learning and knowledge management
Methodology: The methodology of this study was descriptive and correlational. The sample included all employees of the Imam Khomeini Committee in West Azerbaijan, which was to include 437 subjects, of whom 205 subjects were selected using Morgan table estimates. Data were collected using standard questionnaires for Human Resource management practices perceived, knowledge management, organizational learning and innovation were used. Also, in order to examine the changing relationships in the conceptual model structural equation model was used.
Results: The findings indicate a significant relationship between activities, human resource development and knowledge management and organizational learning. The mediating role of knowledge management and organizational learning in this study were approved. Direct link between human resource development and innovation activities in this study was not confirmed. The relationship between knowledge management and organizational learning and innovation in this study were approved.
Conclusion: The important conclusion of this study was that To strengthen knowledge management and organizational learning, innovation of staff will improve.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource management practices
  • Knowledge Management
  • Innovation
  • Organizational Learning
انصاری، قاسم. (1382). توسعه منابع انسانی، چالشها و راهکارها. مجله تدبیر، شماره 133، صص14-24.
باقری، ولی اله، کاملی، مینرودی، سیده هدی، باقری، سمیه، کاملی میانرودی، مریم.(1392). مفاهیم مدیریت دانش، چاپ اول، تهران، انتشارات آتی نگر.
بخشی پور، عباس؛ دژکام، محمود؛ مهریار، امیر هوشنگ؛ بیرشک، بهروز. (1383). روابط ساختاری میان ابعاد اختلال های  اضطرابی و افسردگی و ابعاد الگوی سه بخشی. اندیشه و رفتار، شماره 4، صص 63-76.
برومند، مجتبی؛ رنجبری، مریم. (1388). اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی و عملکرد نوآوری، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال ششم، شماره 24، صص 41-54.
جهانیان، رمضان. حدادی. طاهره. (1394). بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فکری با نوآوری و خلاقیت منابع انسانی در سازمان. فصلنامه علمی و پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. دوره پنجم. شماره اول. صص 65-92.
رمزدن، پال. (1380). یادگیری رهبری در آموزش عالی، ترجمه ی عبدالرحیم نوه ابراهیم و همکاران، نشر بازرگانی، صص 275-278.
زارعی، عظیم. مقدم، علیرضا. مهمان نوازان، سهیلا. شهریاری، مهری. (1395). بررسی نقش هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در تبیین رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. دوره پنجم. شماره 4. صص 1-32.
سلیمی، قاسم. عبد شریفی، فاطمه. (1394). نقش میانجی یادگیری سازمانی در رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی ونوآوری سازمانی. فصلنامهآموزشوتوسعهمنابعانسانی. سال دوم. شماره 4.صص 75-99.
عباسی، سمیرا. (1394). بررسی رابطه بین فعالیت های توسعه منابع انسانی ادراک شده و نگرش مثبت به کار: آزمون نقش میانجی اخلاق سازمانی در میان کارکنان ناحیه یک و دو آموزش و پرورش ارومیه. پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه.
فارسیجانی، حسن و سمیعی نیستانی، ابوالفضل. (1389). بررسی نقش یکپارچگی بین مدیریت کیفیت جامع و مدیریت تکنولوژی در تعیین عملکرد های کیفیت و نوآوری. نشریهمدیریتفناوریاطلاعات، دوره 2-شماره4- 117-136.
فرهنگ، ابوالقاسم. سیادت، سید علی. هویدا، رضا. مولوی، حسین.(1390). جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان، دوره 22، شماره 1، صص 159-183.
کریمی، فریبا. احمدی دستجردی، سمیه. رجایی پور، سعید.(1392). الگوی ساختاری روابط بین سرمایه اجتماعی و قابلیت یادگیری سازمانی با نوآوری کارکنان. مدیریت بهره وری، سال هفتم، شماره 27، صص 165-182.
کلاین. پل. (1380). راهنمای آسان تحلیل عاملی. ترجمه سید جلال صدرالسادات؛ اصغر مینایی. انتشارات سمت، تهران، صص 178-181.
مرعشیان، فاطمه سادات؛ صفرزاده، سحر. (1392). نقش یادگیری سازمانی و انگیزش شغلی در پیش بینی خودکار آموزش شغلی و کارآفرینی سازمانی کارکنان. مجله روانشناسی اجتماعی، سال هشتم، شماره 29، صص 85-98.
مومنی، منصور؛ دشتی، مجتبی؛ بایرام زاده، سودا؛ سلطان محمدی، ندا. (1392). مدل سازی معادلات ساختاری با تاکید بر سازه های بازتابنده و سازنده. ناشر مولف.
میراسماعیلی، الهام. (1386). بررسی و مقایسه مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در مدارس هوشمند عادی شهر تهران. نوآوری های مدیریت آموزشی، سال دوم، شماره 2، 142-169.
ناظم، فتاح. مطلبی، آزاده. (1390). ارائه­ی الگوی ساختاری سرمایه­ی فکری بر اساس یادگیری سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال دوم، شماره 5، صص 29-50.
نعمتی، محمد علی. (1385). مدیریت دانش، فرهنگ و آموزش عالی. مجله رشد فناوری، شماره 28، صص 29-30.
هومن، حیدر علی. (1385). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل. تهران، انتشارات سمت.
 
Antoncic, B. Hisrich, RD. (2001). Intrapreneurship: construct refinement and cross-cultural validation. Journal of Business Venturing. 16(5):495–527.
Ardichvili, A.   Jondle, D. (2009). Ethical business cultures: A literature review and implications for HRD. Human Resource Development Review, 8(2), 223–244.
Argote, L. McEvily, B. Reagans, R. (2003). Managing knowledge in organizations: an integrative framework and review of emerging themes. Management Science. 49(4). 571-582.
Belbaly, N. (2008). KMS Quality? Impact on Competitive Advantage. Hicss, pp.356, Proceedings of the 41st Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2008).
Cabrales, A. Real, J. Valle, R. (2009). Relationships between human resource management practices and organizational learning capability the mediating role of human capital. Personnel Review.Vol. 40 No. 3, pp. 344-363.
Chiva, R. Alegre, J. Lapiedra, R. (2007). Measuring organizational learning capability among the workforce. International Journal of Manpower. Vol. 28 No. 3/4.
Collins, C. J. Clark, K.D. (2003). Strategic human resource practices, top management team social networks, and firm performance: the role of human resource practices in creating organizational competitive advantage. Academy of management journal.46 (6).740-751.
Eisenhardt, K.M. Mrtin, J.A. (2000). Dynamic capabilities: what are they?  Journal of strategic management, 21. PP. 21-105.
Flynn, B. B. Schroeder, R. G. Sakakibara, S. (1994). A framework for quality management research and an associated measurement instrument. Journal of Operations Management, 11. PP. 339–366.
Flynn, B. B., Schroeder, R. G., & Sakakibara, S. (1996). Quality management practices and performance: WCM project. Advances in the Management of Organizational Quality, 1, 141–185.
Fosfuri, A. Tribo, J. A. (2008). Exploring the Antecedents of Potential Absorptive Capacity and its Impact on Innovation Performance. Omega, 36(2), 173-187.
Gilly, J.W. and. Maycunich, A. (2000). Organizational learning, performance, and cgange: an introduction to strategic Human resource development, Perseus books, Cambridge, MA.
Grant, R.M. (1996). Toward a knowledge-based theory of the firm. Journal of strategic management, 17. PP. 22-109.
Hayton, T.C. (2005). Promoting corporate entrepreneurship though human resource management practices: A review of empirical research. Human Resource management journal. 15(5). 21-41.
John .R.  Maiko .M (2008). Knowledge transfer and human resource development practices: Japanes firms in Brazil and Mexico. International Business Review 9. 599-612.
Kenter, R. M. (2007). The change Masters: Innovation for productivity in the American carpratoon, Historical Research Reference in Entrepreneurship, university of Illinoi.
Krause, D.E. (2004), Influence-based leadership as a determinant of the inclination to innovation and of innovation-related behaviors, an empirical investigation, the leadership Quarterly, Vol.15. No.1. pp.79-102.
Lawson, S. (2003). Examining the relationship between organizational culture and knowledge Management. Doctor of international business administration.
Lieblein, G. Francis, C.  King, J. (2000). Conceptual Framework for Structuring Future Agricultural Colleges and Universities in Industrial Countries. J. Agr. Educ. Ext, 6(4), 213–222.
Loermans, J., (2002). Synergized the learning organization and knowledge management. Journal of knowledge Management, 6 (3) PP. 285-294.
Macmillan, I.C. (1987). New business development: a challenge for transformational leadership. Human Resource management journal 26(4):439-454.
Mavondo, F.T., Chimhanzi, J., Stewart, J. (2005). Learning Orientation and Market Orientation: Relationship With Innovation, Human Resource Practices And Performance, European Journal Of Marketing, 39(11/12), 1235-1263.
Morales, V.J. Barrionuevo, M.  Gutierrez, L. (2012). Transformational leadership influence on organizational performance through organizational learning and innovation. Journal of Business Research. 65. 1040–1050.
Morita, M. Flynn, E. J. (1997). The linkage among management systems, practices andbehaviour in successful manufacturing strategy. International Journal of Operations and Production Management, 17(10), 967–993.
Murovec, N. Prodan, I. (2009). Absorptive Capacity, Its Determinants, and Influence on Innovation Output: Cross-Cultural Validation of the Structural Model. Technovation, 29(12), 859-872.
Pedersen, J. Rendtorff, J. (2004). Value – based Management in Local Public Organizations a Danish a Experience", Cross Cultural Management, Vol. 11, No 2. pp. 71-94.
Pinnington, Ashly and Edwards, Tony. (2000). Introduction to human resource management. Cb. Oxford university press.
Plessis, M. (2007). The Role of Knowledge Management in Innovation. Journal of Knowledge Management.11. 20-29.
Rubenstein-Montano, B., Buchwalter J., Liebowitz J.  (2001). Knowledge Management: A U.S. Social Security Administration Case study. Government Information Quarterly. 18 (3): 223-253.
Scarbrough, H. (2003). Knowledge management, HRM and the innovation process. International Journal of Manpower. Vol. 24. No. 5, .pp. 501-516
Seijts G.H. Latham, G.P. (2005). Learning versus Performance goals: When should each be used? Academy of Management Executive. 19. 124-131.
Sheehan, M. Garavan, T.N. Carbery, R. (2013). Guest editorial Innovation and human resource development (HRD). European Journal of Training and Development. Vol. 38, No. 1/2, pp. 2-14.
Shih, H.A. Chiang, Y.H. (2005). Strategy alignment between HRM, KM and corporate development. International Journal of Manpower. 26 (6). 582-603.
Swanson, R. A. (1995). Human resource development: Performance is the key. Human Resource Development Quarterly, 6, 207–213.
Tan, Ch.L. Nasurdin, A.M. (2011). Human Resource Management Practices and Organizational Innovation: Assessing the Mediating Role of Knowledge Management Effectiveness. Electronic Journal of Knowledge Management. Vol. 9. Issue 2.
Valentine, S. Hollingsworth, D. Francis, C.A. (2013). Quality-Related HR Practices, Organizational Ethics, and Positive Work Attitudes: Implications for HRD. Human Resource Development Quarterly, Vol. 24, No. 4.