بررسی رابطه بین سبکهای تصمیم‌گیری مدیران با میزان خلاقیت و مدیریت مشارکتی در مدارس راهنمایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 دکتری تخصصی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری تخصصی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

       هدف: هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری مدیران با خلاقیت و مدیریت مشارکتی در مدارس متوسطه اول شهرستان سنندج است.
     روش: روش پژوهش، توصیفی از نوع  همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران مقطع متوسطه اول شهرستان سنندج است که حجم نمونه آماری 78 نفر است. ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش شامل سه پرسش­نامه: سبک های تصمیم گیری هادیزادهمقدم وطهرانی (1387) و مدیریت مشارکتی مقیمی (1381) و خلاقیت صنعتی زاده (1389) است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، متناسب با سؤالات تحقیق از روش آماری توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون ضریب همبستگی، رگرسیون گام به گام ) استفاده شده است.
     یافته ها: یافته­های پژوهش نشان داد که از بین مؤلفه­های سبک ­های تصمیم­گیری، بین مؤلفه های عقلانی و آنی با خلاقیت رابطه مثبت و معنا‌داری وجود دارد. همچنین یافته­ها نشان داد که فقط مؤلفه­ شهودی با مدیریت مشارکتی رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین بین خلاقیت و مدیریت مشارکتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
     نتیجه گیری: نتایج یه دست آمده نشان دادند که مؤلفه های عقلانی و آنی پیش بینی­کننده بهتری برای خلاقیت بودند و همچنین مؤلفه­ شهودی پیش بینی کننده بهتری برای مدیریت مشارکتی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the Relationship between Managers' Decision Making Styles with the Level of Creativity and Participative Management in Guidance Schools

نویسندگان [English]

  • Leili Mazaher 1
  • Sharareh Mohammadi 2
  • ehsan Ekradi 3
  • Ehsan Parvin 4
  • Hasan Fazeli 4
3 Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate on relationship between decision-making styles of managers and creativity and participatory management, in schools of Ghaem shahr city. The research method is a descriptive correlation. The statistical population of the study consists of all schools' managers of Ghaemshahr city. The sample size consists of 78 subjects. Research instruments were three questionnaires of decision-making styles of Moghadam zade and Tehrani (1387), Participatory management of Moghimi (1381) and creativity of Sanatizade (1389). For analysis of data, descriptive statistics methods (frequency, percentage, mean, and standard deviation) and statistical illation (correlation coefficient test, t-test, stepwise regression and variance) is used.
The resualts showed that the components of the decision-making styles, Rational and annie components have a significant and positive relationship with creativity.Also Results showed that from the Components of decision-making styles, only intuitive has a significant positive relationship with Participatory management and There is a significant positive relationship between creativity and participatory management. Also Results showed that the components of a rational and Annie were the better predictor for creativity and also intuitive component is the better predictor for participatory management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decision-making style
  • Creativity
  • participatory management
آصفی، احمد علی، حمیدی، مهرزاد، جلالی فراهانی، مجید (1388). بررسیمدیریتمشارکتیومقاومتکارکناندربرابرتغییردرسازمانتربیتبدنیوادارة کلتربیتبدنیوزارتآموزشو پرورش، نشریه مدیریت ورزشی،4(3)، 42-56.
آقایی، خسرو(1389). بررسی رابطه بین شیوه های تصمیم گیری مدیران با مشارکت و خلاقیت معلمان در مدارس متوسطه  شهر سمیرم در سال تحصیلی 88-89. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت.
 الوانی، سید  مهدی(1371). مدیریت عمومی، تهران: نشر نی.
الوانی، سید مهدی(1388). مدیریت عمومی، تهران: نشر نی.
 باقری­زاده، سید محمد(1378). مدیریت سنجیده بنیان­ها، تهران: انتشارات رسا.
 پلونک، لورن، فورینه، رابرت، ترجمه: محمد علی طوسی(1383). مدیریت مشارکت­جو، تهران: انتشارات مرکز آموزش.
 توحیدی، ارسطو(1389). خلاقیت محور بنیادین تصمیم­گیری راهبردی، مطالعات مدیریت راهبردی، 3(4)، 56-67.
 خانی، فضیله، احمدی، منیژه(1388). تبیین عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در تصمیم­گیری­های اقتصادی- اجتماعی در مناطق روستایی، پژوهش زنان، 7 (4)، 34-41.
 خلیفه سلطانی، شریف، نصر اصفهانی، محمد رضا، شیاسی، مریم (1391). بررسی ارتباط بین مشارکت در تصمیم­گیری، آزادی عمل و رعایت عدالت با ارتقاء انگیزه کار معلمان، مجموعه مقالات علوم اجتماعی،6 ( 57 )، 67-75.
زکی، محمدعلی(1382). بررسی نقش عوامل شخصیتی، سازمانی و اجتماعی در نوآوری مدیران آموزشی. مجله رهیافت. شماره 26.
زینی جهرمی، آرزو(1386). بررسی رابطه ی بین سبک های تصمیم گیری و خلاقیت معلمان مدارس راهنمایی شهر جهرم. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه جهرم.
 زهاوی، مونا، صدر ممتاز، ناصر، آرپناهی، شاهین(1388). میزانمشارکتکارکنانپرستاریدر تصمیمگیریهای راهبردیدربیمارستانشریعتی، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 3 ( 3)، 1-32.
 سید جوادین، سید رضا (1388). نظریه­های مدیریت و سازمان، تهران: انتشارات نگاه دانش.
 سرفرازی، مهرزاد، سپهرنیا، رزیتا و کاووسی، اسماعیل( 1389). تاثیر خلاقیت بر بهبود تصمیم گیری مدیران. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1(1):86-98.
سرفرازی، مهرزاد، معمار زاده، غلامرضا، واحد پور، غلام عباس(1384). بررسیاثربخشیسبک تصمیمگیریمدیراننوآور در مقایسهبامدیرانسازگار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان، سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت.
شهامت، نادر(1393). رابطه مدیریت مشارکتی مدیران و میزان خلاقیت آموزگاران دوره ابتدایی شهرستان سروستان در سال تحصیلی 92-93. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت.
فیضی، مهدی(1388). بررسی تأثیر سبک های مدیریت مشارکتی بر خلاقیت دبیران دبیرستان های شهر کرمانشاه. علوم تربیتی، 2(8): 7-20.
فیضی، مهدی، چوپانی، حیدر، حیات، علی اصغر(1388). بررسی رابطه بین سبک­های مدیریت با خلاقیت دبیران دبیرستان های شهرستان سنندج، فصل نامه رهبری و مدیریت آموزشی، 3 (3)،  23-38.
فیضی، مهدی، بشیر، فصیح (1388). بررسی تأثیر سبک های مدیریت مشارکتی و سنتی بر خلاقیت دبیران دبیرستان های شهر کرمانشاه، فصل نامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، 5 (1)، 56-77.
فراشیانی، حجت الله(1378). خلاقیت مدیران و رابطه آن با عملکرد آنها در مدارس متوسطه شهر مشهد، پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه مشهد.
قره خانی، حسن، الیاسی، حمداله و فولادی حیدرلو، نسرین(1393). بررسی رابطه ی بین سبک رهبری مدیران مجتمع های آموزشی با خلاقیت معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی: دانشگاه مازندران، 10(20)، 55-62.
غفوری فرزاد، اشرف گنجوی، فریده، دهقان، آیت اله و حسینی، سیده مهسا(1389). ارتباط بین سبک رهبری مدیران با خلاقیت معلمان تربیت بدنی. نشریه مدیریت ورزشی: دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، 1(2): 215- 234.
محمد­پور، نفیسه (1388). بررسیمیزانآمادگیاجراینظاممدیریتمشارکتی، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
مهری، داریوش، ابوالقاسمی، محمود، محجوب عشرت آبادی، حسن و مهدوی نیک، مرتضی( 1392). بررسی رابطه ی سبک های رهبری مدیران با خلاقیت در معلمان مدارس پسرانه ابتدایی شهر پل دختر. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 3(3): 187-209.
نیکنامی، مصطفی، پور ظهیر، علی، دلاور، علی (1388). طراحی و ارزیابی مدل خلاقیت و نوآوری مدیران آموزشی شهر تهران، فصل نامه علمی و پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 2 (5)،  1-28.
هاشمی، رویا( 1383). مدیریت مشارکتی از طریق نظام پیشنهادها. چاپ اول. شیراز: انتشارات راهگشا.
  
 Amabile, T. Gryskiewicz .SS (1987). Creative in the R & D laboratory. (Technical Report). Greensboro, North carolina: Center for creative Leadership.
 Crossley, C. Highhouse, S .(2005). Relation of job search and choice process with subsequent satisfaction. Journal of Economic Psychology, 26(2) , 255-268.
Hoy, W.K. Tatter, J. (1993). A normative theory of participative decision – making inschools. Journal of Educational Administration, 31(3):321-352.
Kaucher, E. (2010). Ethical decision making and effective leadership, Alliant International University.
Loizos,Th.Haracleous.(1996). Rational Decision Making: Myth or Reality? “Management Development Review, 7 (4) : 16.
Miller, K.J. Mange, P.R. (1986). Participation, satisfaction and productivity: A meta – analytic review, academy of management Journal, 29(4): 727-753.
Thacher, R. A. (1997). Team leader style: Enhancing the creativity of employees in teams. Training for Quality, 5(4): 146-9.
 Thunholm, P. (2004) .Decision–Making Style: habit, style or both?, Journal of Personality and Individual Differences, 3(8): 932-933.
Tonnessen, t. (2005). Continuous innovation through companywide employee participation. The TQM Magazine, 17(2), 195-207.
Robbins. S p. (2009). Organizational behavior. Muhammad ali s translation parsayyan and Arbs. Tehran: cultural ResearchBureau.