بررسی رابطه میان الگوی مصرف موبایل و احساس "بی موبایل هراسی " در میان کاربران تلفن همراه کلانشهر تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 استاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

     زمینه: یکی از مفاهیم  نوظهور در ادبیات" آسیب­شناسی پدیده­های ارتباطی"  مفهوم "نوموفوبیا""  یا بی موبایل هراسی است. تحقیقات حاکی از آن است که اغلب مردم بدون موبایل نمی توانند به زندگی ادامه دهند و بیش از نیمی از کاربران موبایل از نوعی بیماری روانشناختی با نام  "نوموفوبیا"یا بی موبایل هراسی رنج می برند.
     هدف: در این پژوهش سعی ما بر این است تا به بررسی این پدیده نوظهور در جامعه ایرانی و با تمرکز بر کلانشهر تهران بپردازیم. 
     روش: جامعه آماری این پژوهش کلیه شهروندان کلانشهر تهران بوده که در نهایت 250 نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب و به صورت پیمایش پرسشنامه­محور مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این پژوهش منظور از الگوی مصرف رسانه­ای، میزان مصرف شهروندان تهرانی از ابعاد مختلف تلفن همراه بوده است.
     نتیجه گیری:  نتایج تحلیل دیتا در این پژوهش نشان از وجود یک ارتباط منطقی میان الگوی مصرف و احساس بی­موبایل هراسی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

the relationship between mobile consumption pattern and "No Mobile Phobia" among mobile users in Tehran

نویسندگان [English]

  • Saeid Askari 1
  • Ali Delavar 2
  • Ali Akbar Farhangi 3
2 Allameh Tabatbai university
3 Professor of science and research branch Islamic Azad university, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: One of the consents in the pathology of communication phenomena is "no mobile phobia". The recent studies show that most of people cannot live without mobile and more than half of the mobile users suffering from kind of psychological disease that named "no mobile phobia".
Purpose: This study has studied this phenomenon in Iranian society and especially in Tehran.
Methodology: The statistical population is all of the people who live in Tehran and the sample size is 250 and the method is based on face to face questionnaire. In this research, the mobile consumption pattern means the amount of consumption of different dimension of mobile among Tehran residents.
Results: The result of study shows that there is a relationship between consumption pattern and "no mobile phobia".
Keywords: No Mobile Phobia, Agrophobia, Scattered audiences, Consumer’s authority.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nomophobia
  • Agoraphobia
  • Audience
  • Power of consumer
آزادمنش، حمیرا. (1395). رابطه بی موبایل هراسی با ویژگی های شناختی (حافظه و توجه) و اختلالات رفتاری به منظور تدوین یک مدل ساختاری در بین دانشجویان رشته های علوم انسانی دانشگاه های دولتی تهران در سال تحصیلی 1393-1394. پایان نامه دکتری دانشگاه علامه طباطبایی.
گلبرگ ، ریچارد ، اضطراب . ترجمه پورافکاری ، نصرت الله . تبریز : تابش ، 1363.
جوادی یگانه، محمدرضا؛ کوثری، مسعود؛ و خیرخواه، طاهره. (1391). تلفن همراه و کارکردهای آن برای کاربران ایرانی با تأکید بر تفاوت‌های جنسیتی. فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دوره اول، شماره 2، صص 23-54.
ذکایی، محمدسعید؛ و ولی زاده، وحید. (1388). فرهنگ جوانان و تلفن همراه. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره دوم، شمارِه 7، صص 119-152.
- تامیلسون، ج. (۱۳۸۰). رسانه و مدرنیته: نظریه اجتماعی رسانه، ترجمه مسعود اوحدی، تهران: انتشارات سروش.
عابدینی، یاسمین؛ و زمانی، بی‌بی عشرت. (1391). بررسی انگیزه، میزان و نوع استفاده از تلفن همراه در دانشجویان. روانشناسی معاصر، (2)7، صص 73-86.
کوثری، مسعود؛ جوادی یگانه، محمدرضا؛ و خیرخواه، طاهره. (1391). تلفن همراه و تأثیر آن در ارتباطات میان فردی جوانان دانشجو. مطالعات میان‌رشته‌ای در رسانه و فرهنگ. پژوهشگاه علم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دوم، شماره اول، صص 1-28.
گوهری، پدیده؛ قدری، احمد؛ و حق‌طلب، حامد. (1394). بررسی تأثیر عوامل فردی بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان گوشی تلفن همراه. اولین کنفرانس ملی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی در شرایط اقتصادی.
موسوی، سیدکمال الدین. (1388). بررسی نگرش به تلفن همراه در بانوان ساکن تهران. مطالعات اجتماعی و روان‌شناسی زنان، سال 9، شماره 3، صص 85-110.
مهدی زاده، شراره؛ و خیلا، زهرا. (1391). تلفن همراه در روابط اجتماعی. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال نهم، شماره 32.
- مک کوئیل، دنیس (1382). درآمدی بر نظریههای ارتباط جمعی، ترجمۀ مهدی منتظرقائم، تهران: مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه ها.
مهدی زاده، سید محمد، (1389). نظریه های رسانه: اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی، تهران: نشر همشهری، چاپ اول 1389.
هوشنگی، محسن؛ فضلی، صفر؛ امین افشار، زهرا (1392).  ابعاد سرمایه اجتماعی و تأثیر آن در کارآفرینی سازمانی، همایش ملی دانشگاه کارآفرین (صنعت دانش محور)، بابلسر، دانشگاه مازندران.
Economides, A. A., & Grousopoulou, A. (2008). Use of mobile phones by male and female. Computer & Education, 9, 235-246.
Harkin, J. (2003). Mobilization: The growing public interest in mobile technology, London.
Ighbal, z. (2010). Gender differences in mobile phone use: what communication motivies does it gratify? European journal of scientific research, 46,510-522.
Ling, P. E., & Pederson, N. (2005). Mobile communication. Network: birkhouser.
Peters, O., Almekinders, J. J., Van, B., Roy., S., & Wassels, J.T. (2003). Motives for smsuse. Paper presented at the annual conference of the international communication association annual convention, San Diego CA.
Sun, H. (2004). New chocolate, new technology: mobile text messaging and young woman, paper presented at international communication association, New Orleans, accessible from, http://www. Allocodemic. Com/meta//913319.www.securenvey.com/blog/2012/02/is/ss-of-the population suffer from nomobophobia the fear of being without their phone.