بررسی تاثیر آموزش بر اعتبار آزمون های خلاقیت

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

زمینه : سنجش خلاقیت امروزه به عنوان یکی از مهارت های ورودی دانش آموزان در بسیاری از مقاصد آموزشی بکار می رود. منتقدان آزمون های خلاقیت ادعا می کنند می توان با تمرین های ویژه نمره آزمون را ارتقا داد، اما شواهد کمی برای اثبات این نکته وجود دارد.
هدف: بررسی تاثیر آموزش مولفه های آزمون خلاقیت بر اعتبار آن بود.
روش : روش این پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون بود. جامعه آماری شامل بر دانش آموزان دختر سال ششم منطقه 5 تهران بود که در یک مدرسه به شیوه نمونه گیری تصادفی از نوع در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش آزمون تفکر خلاق – تصویری تورنس بود.
یافته های: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که انجام تمرین مهارت های ویژه سبب نشد نمرات دریافتی تست خلاقیت تورنس نسبت به گروهی که آموزش های عمومی مهارت خلاقیت را گذراندند و یا هیچ آموزشی ندیدند بهبود یابد.
نتیجه گیری: آموزش فرد با مولفه های سنجش خلاقیت سبب بهبود نمرات وی نمی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Training on Reliability of Creativity Tests

نویسنده [English]

  • Fatemeh Jafarkhani
Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Bakground: Creativity tests are used in determining students' eligibility for educational opportunities. Critics of creativity tests claim that scores on these tests can be improved with specific training on the scoring components of the tests. No empirical evidence supporting this claim founded.
Aim: This study was conducted with the aim of investigating the susceptibility of creative tests on training.
Method: The design of the study was semi – experimental with pre and posttest. Primary students of 6th grade in Tehran were selected using available random sampling. Data gathering instrument was Torrance Test of Creative Thinking-Figural.
Findings: Results showed that that training on the criteria of the TTCT did not improve
scores more than general creativity skills training or no training at all.

Conclusion: Training on the scoring components of TTCT test would not allow a student to double his score on the test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity tests
  • Divergent thinking tests
  • Torrance Tests of Creative Thinking
  • Training

اسکندری، حسین؛ حلمی، ساناز. (1395). تاثیر مولفه های خلاقیت تورنس بر بازسازی دانش در شبکه حافظه معنایی. تازه های علوم شناختی، 3 (18) ، 40-55.

ثابت، مهرداد. (1394). هنجاریابی آزمون خلاقیت- هیجانی آوریل. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 5(2)، 77-95.

حسینی، افضل السادات.(1385). الگوی رشد خلاقیت و کارآیی آن در ایجاد مهارت تدریس خلاق در معلمان ابتدایی. نوآوری های آموزشی، (15)،48-56.

رضایی، سعید؛ منوچهری، مهشید.(1387). بررسی اعتبار، روایی و هنجاریابی آزمون خلاقیت تورنس در بین دبیران دبیرستان های تهران. روانشناسی وعلوم تربیتی،(38)،47-68.

رحیمی مند، مریم؛ عباس پور، عباس.(1394). تاثیر شیوه های جدید آموزش بر خلاقیت وپیشرفت تحصیلی دانشجویان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی،(4)، 119-142.

سورتیجی اوکرکائی، علی اصغر؛ رستگارپور، حسن. (1390). رابطه آموزش هنر با رویکرد تربیت هنری و خلاقیت دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 1 (3)، 1-26.

شریفی علی اکبر؛ داوری، رقیه.(1388). مقایسه تاثیر سه روش پرورش خلاقیت در افزایش خلاقیت دانش آموزان پایه سوم راهنمایی. روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران،(1)،57-62.

عنایتی، الهه؛ عابدی، احمد. (1395). فراتحلیل اثربخشی مداخلات آموزشی بر خلاقیت دانش آموزان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، (1)، 1-18.

غلامی توران پشتی، مرضیه و کریم زاده، صمد. 0) 139 .(تأثیر بازیهای رایانه­ای بر خلاقیت و رابطه آن با سازگاری روانی دانش آموزان . اندیشه هایتازهدرعلومتربیتی،( 7 ) ، 55-68.

کیافر، مریم السادات؛ اصغری نکاح، سید محسن. ( 1393). اثر بخشی برنامه پرورش خلاقیت بر شیوه  فعالیت های گروهی بازی محوبر مولفه های خلاقیت کودکان پیش دبستانی. فناوری آموزش و یادگیری،(1)،23-45.

 

Arendasy, M. E., Sommer, Arendasy, M. E., Sommer, M., Gutiérrez-Lobos, K., & Punter, J. F. (2016). Do individual differences in test preparation compromise the measurement fairness of admission tests? Intelligence, 55, 44-56.

Baer, J. (2011). How divergent thinking tests mislead us: Are the Torrance Tests still relevant in the 21st century? The division 10 debate. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 5,309–313.

Baer, J., & Kaufman, J. C. (2012). Being creative inside and outside the classroom: How to boost your students’ creativity—and your own. Boston, MA: Sense.

Cramond, B. (2001). Interview with E. Paul Torrance on creativity in the last and next millennium. The Journal of Secondary Gifted Education, 12, 116–120.

Guilford, J. P., Merrifield, P. R., & Wilson, R. C. (1958). Unusual uses test. Orange, CA: Sheridan Psychological Services.

Hattie, J. (1980). Should creativity test be administered under testlike conditions? An empirical study of three alternative conditions. Journal of Educational Psychology, 72, 87–98.

Joseph, D. L., & Glerum, D. R. (2016). Emotional Intelligence and Its Relevance for Coaching. Handbuch Schlüsselkonzepte im Coaching, 1-8.

Hayes, T. R., Petrov, A. A., & Sederberg, P. B. (2015). Do we really become smarter when our fluid intelligence test scores improve? Intelligence, 48, 1–14.

Kaufman, J. C. (2009). Creativity 101 (The Psych 101 Series). NewYork, NY: Springer.

Kim, K. H., Cramond, B., & Bandalos, D. (2006). The latent structure and measurement invariance of scores on the Torrance Tests of Creative Thinking–Figural. Educational and Psychological Measurement, 66, 459–477.

Kyllonen, P., Walters, A., & Kaufman, J. C. (2005). The role of noncognitive constructs and other background variables in graduate education. In C. Wendler & B. Bridgeman (Eds.), The research foundation for the GRE revised general test: A compendium of studies (pp. 5.8.1–5.8.6). Princeton, NJ: Educational Testing Service.

Leggett, N)2017). Early Childhood Creativity: Challenging Educators in Their Role Intention Develop Creative Thinking in Children. Early Childhood Education. doi:10.1007/s10643-016-0836-4.

Mislevy, R. J., Haertel, G., Cheng, B. H., Ructtinger, L., DeBarger, A., Murray, E., ... Vendlinski,T. (2013). A “conditional” sense of fairness in assessment. Educational Research and Evaluation: An International Journal on Theory and Practice, 19, 121–140.

Pietschnig, J., Voracek, M., & Formann, A. K. (2010). Mozart effect– Shmozart effect: A meta-analysis. Intelligence, 38, 314–323.

Plucker, J. A. (1999). Is the proof in the pudding? Reanalyses of Torrance’s (1958 to present) longitudinal data. Creativity Research Journal, 12(2), 103–114. Doi: 10.1207/s15326934crj1202_3.

Powers, D. E. (2012). Understanding the impact of special preparation for admissions tests. ETS research report series.

Plucker, J. A., & Renzulli, J. S. (1998). Psychometric approaches to the study of human creativity. In R. J. Sternberg (Ed.), Handbook of creativity (pp. 35–61). New York, NY: Cambridge University Press.

Rauscher, F. H., Shaw, G. L., & KY, C. N. (1993). Music and spatial task performance. Nature, 365, 611. Doi: 10.1038/365611a0.

Sawyer, K. (2012a). Explaining creativity: The science of human innovation. New York, NY: Oxford University Press.

Sawyer, K. (2012b). The Apple logo (Web log comment). RetrievedSeptember 29, 2012, from

     https://keithsawyer.wordpress.com/2015/09/29/the-apple-logo/

Wallach, M. A. (1976). Tests tell us little about talent: Although measures of academic skills are widely used to determine access to contested educational opportunities, especially in their upper ranges they lack utlility for predicting professional achievement. American Scientist, 64(1), 57–63.

Van Iddekinge, C. H., Morgeson, F. P., Schleicher, D. J., & Campion, M. A. (2011). Can Iretake it? Exploring subgroup differences and criterion-related validity in promotion retesting. Journal of Applied Psychology, 96, 941–966.

Torrance, E. P. (2006a). Thinking creatively with pictures: Figural booklet A.

Zakeri .S, Barqi.I. Effect of the Torrance Creative Thinking Test on Heart Rate Signal Features. Education Strategies in Medical Sciences. 9(1): 1-6.