بررسی نقش مدیریت دانش در ارتقاء خلاقیت و نوآوری کارکنان در سازمانهای نظامی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیات علمی،گروه مدیریت، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

2 دکتری مدیریت دولتی،‎ ‎عضو باشگاه‎ ‎پژوهشگران‎ ‎جوان‎ ‎و‎ ‎نخبگان،‎ ‎واحد‎ ‎تبریز،‎ ‎دانشگاه‎ ‎آزاد‎ ‎اسلامی، تبریز، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران ‏

چکیده

زمینه: عصر حاضر، عصر تحولات و تغییرات شگرف در فناوری‌هاست. عصری که ساختار فکری آن آکنده از عمق بخشیدن به اطلاعات و توجه به مشارکت نیروی انسانی خلاق و نوآور به جای نیروی انسانی وظیفه‌ای است. از این رو، مدیریت هوشیار بر آن است تا هرچه بیشتر و بهتر درجهت استفاده از ابزاری به نام دانش برای رویارویی و مقابله با عوامل عدم اطمینان، حفظ موقعیت و ایجاد خلاقیت و نوآوری جهت گسترش توان رقابتی خود برآید.
هدف: این پژوهش با هدف بررسی نقش مدیریت دانش بر ارتقاء خلاقیت و نوآوری کارکنان در سازمان نظامی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر در شهرستان مراغه پرداخته شده است.
روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی – پیمایشی و همبستگی می-باشد در این پژوهش با استفاده از سه پرسشنامه استاندارد، اقدام به جمع آوری اطلاعات از کارکنان شده است و سپس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ اقدام به محاسبه پایایی پرسشنامه شده است. که ضریب آلفای کرونباخ این پژوهش 0.86 محاسبه شده است که دال بر پایا بودن پرسشنامه‌های پژوهش می‌باشد.
یافته‌ها: با استفاده از آزمون های همبستگی و تحلیل رگرسیون و ...اقدام به بررسی متغیر وابسته و مستقل در این پژوهش شده است. با توجه به نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها می‌توان نتیجه گرفت که بین مدیریت دانش و خلاقیت کارکنان به نسبت 83% و بین مدیریت دانش و نوآوری کارکنان نیز 73.6% تاثیرگذاری وجود دارد.
نتیجه گیری: با توجه به نقش مدیریت دانش در سازمان‌ها، به خصوص سازمان‌های نظامی، می‌بایستی با سیاست گذاری مناسب و اتخاذ بودجه کافی، سعی در پیاده‌سازی کامل و توسعه و بهبود هر چه بیشتر مدیریت دانش در سازمان نظامی ارتش مستقر در شهر مراغه نماییم. در این راستا با توجه به ارتباط مدیریت دانش با خلاقیت و نوآوری کارکنان، شایسته است زیرساختهای لازم و فضای مناسب برای رشد و شکوفایی ایده‌های جدید در سازمان و وجود بسته‌های حمایتی برای تعالی بخشیدن به این پروسه در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of knowledge management in promoting creativity and innovation

نویسندگان [English]

 • Nader Rezaii 1
 • Akbar Peyvasteh 2
 • Akbar Farzalizadeh 3
چکیده [English]

Background: The present age is the era of tremendous changes in technology. An era in which the structure of thought is full of deepening of information and paying attention to the creative and innovative human resource participation in place of manpower. Therefore, vigilant management is striving to use more and more tools for using knowledge tools to confront uncertain factors, maintain a position and create creativity and innovation to expand its competitive ability.
Target: The purpose of this research was to investigate the role of knowledge management on the promotion of creativity and staffing innovation in the military organization of the Army of the Army of the Islamic Republic of Iran located in Maragheh city.
Method: The purpose of this study is to investigate the nature of the research and the method is descriptive-survey and correlation. In this study, using three standard questionnaires, we gathered information from the employees and then using Cronbach's alpha coefficient has been used to calculate the reliability of the questionnaire. The Cronbach's alpha coefficient of this research was 0.86, which indicates the reliability of research questionnaires.
Results: Using independent correlation and regression analysis, we have investigated the independent and dependent variable in this research. According to the results obtained from the analysis of hypotheses, it can be concluded that between knowledge management and creativity of employees is 83%, and between knowledge management and employee innovation is also 73.6%.
Conclusion: With regard to the role of knowledge management in organizations, especially military organizations, it is necessary to adopt appropriate budgeting and budgeting policies, to complete the implementation, and to further develop and improve knowledge management in the Army military organization based in City of Maragheh. In this regard, due to the relationship between knowledge management and creativity and employee innovation, it is desirable to have the necessary infrastructure and space for the growth and prosperity of new ideas in the organization and the existence of supportive packages for the excellence of this process.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Military organization
 • Knowledge Management
 • staff creativity
 • employee innovation
آقا محمدی، جواد و شاه حسینی. (1395). مقایسه تأثیر میزان استفاده از ارتباطات بی واسطه ارتباطات رسانه­ای بر میزان تفکر خلاق دانشجویان کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه اراک. فصلنامه علمی-پژوهشیابتکاروخلاقیتدرعلومانسانی، 4 ، 121-140.
بیدختی امین؛ علی­اکبر؛ مکوندحسینی،شاهرخ و احسانی،زهرا. (1390). بررسی بین رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرستان سمنان. فصلنامه راهبرد، 20(59)، 191-216.
برزگر، نادر؛ علیزاده، سعید و سادات کیایی، سیده زهرا. (1392). رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی کارکنان. فصلنامهعلمیپژوهشیپژوهشنامهتربیتی. 8(36)، 119-132.
پورسلطانی زرندی، حسین و ایرجی نقندر، رامین. (1392). ارتباط بین مدیریت دانش با خلاقیت کارکنان اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد. مدیریتمنابعانسانیدرورزش، 1(1)،61-71.
تابش فرد، علی؛ سید نقوی، میر علی و زمانی منش، حامد.(1393). بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا (مورد مطالعه: پایگاه دریابانی شهرستان بندر عباس). پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی.
حجازی، سید یوسف؛ دارابخانی، رؤیا؛ کرمی،احمد و رضوانفر، احمد. (1395). بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و فرآیند مدیریت دانش در دانشکده­های کشاورزی غرب کشور، مجلهتحقیقاتاقتصادوتوسعهکشاورزیایران. 4(2)، 825-835..
خاکی، غلامرضا. (1384). روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه نویسی، تهران: انتشارات بازتاب.
خانعلی­زاده، رقیه؛ کردنائیج، اسداله؛ فانی، علی اصغر و مشبکی اصفهانی، اصغر. (1389). رابطه بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی(مورد مطالعه: دانشگاه تربیت مدرس). پژوهش نامه مدیریت تحول (پژوهش نامه مدیریت)،2(3)، 20-45.
رستگار، عباسعلی و مقصودی، طاهره. (1395). بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی با میانجی­گری تسهیم دانش. مطالعاتمدیریت(بهبودو تحول)، 80 (25) ، 157-182.
زارعی، عظیم؛ مقدم، علیرضا؛ مهمان­نوازان، سهیلا و شهریاری، مهری. (1395). بررسی نقش هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در تبیین رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی. فصلنامهابتکارو خلاقیتدرعلومانسانی، 5(4)، 1-32.
سرمد، زهره؛ حجازی، الهه و عباس بازگان.(1390). روش تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگه.
فرزانه، محمد؛ روح بخش،هاجر و بذرافشان، مجتبی. (1395). بررسی نقش واسطه ای مدیریت دانش در ارتباط میان رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی، فصلنامهرسالتمدیریتدولتی، 7(23)،51-66.
موسوی خطیر، سید جلال؛  نادری، ابوالقاسم و ابیلی، خدایار. (1395). نقش مکانیزم های مدیریت دانش جهت بهبود نوآوری در دانشگاههای دولتی شهر تهران، فصلنامةعلمی پژوهشیابتکاروخلاقیتدرعلومانسانی، 6(3)، 179-212.
نیازآذری، کیومرث؛ ابوالقاسم، بریمانی و حاجی قلیخانی، بی بی سعیده.(1390). بررسی نقش مدیریت دانش بر خلاقیت دبیران در مدارس متوسطه. فصلنامهمدیریت، 8(21)،79-87.
ولی زاده قره قوزلو، حسین؛ عسگری مبارکه، کریم و کلانتری، مهرداد. (1395). اثربخشی روش­های القاء خلق مثبت بر بهبود خلاقیت سیالی کلامی و انعطاف پذیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد. فصلنامه  ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 6(2)، 143-158.
وظیفه دوست، حسین؛ فروغ نژاد، حیدر و خوشنود، مهدی. (1393). تأثیر مدیریت دانش استراتژیک بر نوآوری و عملکرد شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامهعلمی پژوهشیدانش حسابداریوحسابرسیمدیریت، 3(9)،161-173.
یوسفی، احسان؛ صادق فیضی، جعفر و سلیمانی، محمد. (1391). بررسی میزان تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری(در میان مدیران و کارکنان شرکتهای فناور مستقر در پارک علم و فن آوری دانشگاه ارومیه) .فصلنامه ابتکاروخلاقیتدرعلومانسانی، 1(3)،29-50.
 
Aranda D. A., Molina-Fern.ndez L.M. (2002). Determinants of innovation through a knowledge based theory lens, ndustrial management, & Data systems, Volume 102, Number 5, p.296 ,(8) Emerald Group Publishing Limited.
Donate, M. J. Sánchez de Pablo, J.D. (2015). The role of knowledge-oriented leadership in knowledge management practices and innovation. Journal of Business Research. 68. 360–370.
Puukka, J., Charles, D., Mora, J. G., & Nazare, H. (2013). Higher Education in Regional and City Development: Basque Country, Spain. France: OECD.
Mayer.Foulkes, D. (2013). A Crosscountry Causal Panorama of Human Development and Ustainability. Review of Development Economics, 17(2), 235-251.
Mina, A., Bascavusoglu-Moreau, E., Hughes, A. (2014). Open service innovation andthe firm’s search for external knowledge. Res. Policy, 43 (5), 853–866.
Nonaka, I. Takeuchi, H.)2004(. Knowledge Creation and Dialectics, in Nonaka and Takeuchi, Hitotsubashi on Knowledge Management; John Wiley & Sons Press.
Nonaka, I. Takeuchi, H.)1995(. Knowledge Creation Company-Oxford University Press, Oxford, UK;
Hau, Y. S., Kim, B., Lee, H., & Kim, Y. (2013). The effects of individual motivationsand social capital on employees’ tacit and explicit knowledge sharingintentions. International Journal of Information Management, 33(2), 356–366.
Jimenez, D., Sanz-Valle, R. (2011). Innovation, organizational learning, and performance. Journal of Business Research, 64(4), 408-417.
Ho, A.L. (2011). Meditation, learning, organizational innovation and performance. Industrial Management & Data Systems, 111(1), 113-131.
Sauk Hau, Y & Kang, M. (2016). Extending lead user theory to users’ innovation-related knowledgesharing in the online user community: The mediating roles of socialcapital and perceived behavioral controlYong. International Journal of Information Management, 36, 520–530.
Keyes, J. (2008). Identifying the Barriers to Knowledge sharing in Knowledge Intensive Organizations [Online]; Available from: URL: http//www.newarttech. com/KnowledgeSharing.pdf/
Riege A.)2005. (Three-dozen knowledge-sharing barriers managers must consider. Journal of Knowledge Management, 9(3), 18-35.
Gandhi S.) 2004(Knowledge management and reference services. The Journal of Academic Librarianship; 30(5), 36-81.
Wu, C & Wang. A. (2016). Geographical FDI knowledge spillover and innovation of indigenous firms in China. Journal of International Business Review, Volume 25, Issue 4, August 2016, Pages 895–906.
Wong, S. (2003). Motivators to creativity in hotel industry. Tourism Manage Journal, 24(5), 551-9.
Wong, K.L. (2005). Critical success factor for implementing knowledge management in small and medium enterprises. Industrial Management and Data System, 105 (3), 261-265.
Wiig, K.M. (2002). Knowledge Management in Public Adminestration. Journal of Knowledge Management. Vol. 6 No. 3 Pp 224-239.
 
 
دوره 7، شماره 1
تابستان 1396
شهریور 1396
صفحه 17-48
 • تاریخ دریافت: 11 بهمن 1395
 • تاریخ بازنگری: 20 اردیبهشت 1396
 • تاریخ پذیرش: 30 خرداد 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1396