تحلیل ویژگی های شخصیتی کارآفرینی در بین دانش آموزان دوره اول آموزش متوسطه (مطالعه موردی استان کردستان)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران‏

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران‏

3 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 استاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران‏

چکیده

زمینه: تحقیقات بیانگر آن است که ویژگی های فردی و شخصیتی کارآفرینی یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده بر رفتارکارآفرینی می باشند ویژگی هایی مانند ریسک پذیری، استقلال طلبی، خلاقیت و نوآوری، تحمل ابهام، سلامت فکری، عملگرایی و غیره.
هدف: این پژوهش با هدف تحلیل ویژگی های شخصیتی کارآفرینی دانش آموزان دوره اول آموزش متوسطه استان کردستان اجرا شده است.
روش: به منظور بررسی و آزمون سوالات پژوهش از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است و داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش دانش آموزان دوره اول آموزش متوسطه استان کردستان و نمونه آماری مطابق با فرمول کوکران 364 نفر برآورد گردیده است.
یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان از آن دارد که در بین ویژگی های هشت گانه شخصیتی کارآفرینی بیشترین موافقت مربوط به عملگرایی با 58/2 و کمترین موافقت از نظر دانش آموزان مربوط به کانون کنترل با 35/2 بوده است. نتایج تحلیل عاملی بیانگر آن است که عملگرایی و نیاز به موفقیت بیشترین بار عامل و کانون کنترل و رویاپردازی کمترین بارعاملی را به خود اختصاص داده اند.
نتیجه گیری: میانگین نمره کارآفرینی در هر یک از ابعاد هشت گانه نشان از آن دارد که دانش آموزان از نظر ویژگی های فردی و شخصیتی کارآفرینی در وضعیت بسیار مناسبی قرار ندارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the characteristics of entrepreneurship among students in secondary education (Case study Kurdistan)

نویسندگان [English]

 • Hosein Abdollahi 1
 • Javad Agha Mohammadi 2
 • Abbas Abbaspour 3
 • Ali Delavar 4
1 Allameh Tabatabai University, Faculty of Psychology and Educational Sciences
3 Allameh Tabatabai University, Faculty of Psychology and Educational Sciences
4 Allameh Tabatabai University, Faculty of Psychology and Educational Sciences
چکیده [English]

1144/5000
Background: Studies indicate that individual characteristics and personality determinants of entrepreneurship is one of the most important are the characteristics such as risk taking, independence, creativity and innovation, tolerance of ambiguity, mental health, pragmatism and so on.
Objective: This study aimed to analyze the characteristics of entrepreneurship students in secondary education has been implemented in Kurdistan.
Methods: To study and exam study questions descriptive method was used and data were collected through questionnaires. The population studied in this research students in secondary education in Kurdistan and the sample according to the sample of 364 people has been estimated.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: entrepreneurship
 • personal characteristics of entrepreneurs
 • Students
قرآن کریم.
احمدپور داریانی، محمود و عزیزی، محمد.(1392). کارآفرینی. تهران: نشر محراب قلم.
احمدپور داریانی، محمود.(1393). کارآفرینی. تهران: انتشارات ساکو.
احمدی، غلامعلی و فضائلی فر، زینب.(1392). تحلیل محتوای کتاب های آموزش حرفه وفن دوره راهنمایی بر اساس شاخص های کارآفرینی. توسعه کارآفرینی،6 (1) ، 165-183.
اکبری، کرامت الله. (1387). توسعه کارآفرینی رویکر آموزشی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
امین بیدختی، علی اکبر و قاسمی، طاهره.(1392). مقایسه ویژگی های شخصیتی مرتبط با کارآفرینی در دانش آموزان دبیرستان های دولتی و غیرانتفاعی شهرستان گرمسار. پژوهش­های آموزش و یادگیری،20(3)، 289-302.
بادآور نهندی، یونس و زارعی، مصطفی. (1391). بررسی ویژگی های کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه های ایران. فراسوی مدیریت، 5(20)،79-100.
بهرام زاده، محمدمهدی؛ باورصاد، بلقیس؛ جعفرپور، محمود. (1389). ارزیابی نقش جو سازمانی در روحیه کارآفرینی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اهواز، مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، 6(1)، 151-180.
پارسا، عبداله؛ عبدالوهابی، مرضیه؛ ظریف، سکینه. (1390). بررسی تأثیر شیوه های حل مسأله بر شخصیت کارآفرینانه. توسعه کارآفرینی، 4(14)، 145-165.
جعفری مقدم، سعید و سادات فخارزاده، آرزو.(1390). توسعه ی نگرش کارآفرینانه در کتاب های درسی. توسعه کارآفرینی، 3(11)، 47-66.
حسین پور، علی.(1395). مبانی کارآفرینی: مفاهیم و الگوها. تهران: انتشارات نو ردانش.
خسروانی فرد، حسین و ستوده، عبدالقهار.(1392). تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره پیش دانشگاهی از نظر میزان توجه به عوامل مرتبط با کارآفرینی. پنجمین همایش ملی آموزش. تهران: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
دلاور، علی. (1395). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.(1390). تهران: وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران.
شاه حسینی، علی .(1390). کارآفرینی. تهران: نشر آییژ.
شهسواری، خلیل. (1394). خلاقیت و کارآفرینی. سنندج: انتشارات نوبیان.
صمدآقایی، جلیل.(1382). سازمان های کارآفرین. تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
عابدزاده، عشرت.(1391). مدیران و کارآفرینی دانش آموزان متوسطه نظری و فنی حرفه ای دخترانه شهر ری. رشد آموزش فنی حرفه ای و کاردانش، دوره8(2) ، صص40-49.
عابدینی بلتریک، میمنت و عقیلی، رمضان.(1392). بررسی جایگاه مفهوم خلاقیت در کتاب های درسی دوره ابتدایی. تهران: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، پنجمین همایش ملی آموزش.
عباس زاده، حسن. (1394). گرایش به کارآفرینی. تهران: انتشارات گهواره کتابیران.
عبدالخانی، علی و عبدالخانی، سکینه.(1394). تحلیل محتوای کتب کار و فناوری دوره اول متوسطه در زمینه کارآفرینی بر اساس تکنیک ویلیام و حیطه شناختی بلوم. تهران: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور. سومین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال.
فروزانفر، حمید؛ فروزانفر، هومن و باروج، صمد. (1391). کارآفرینی با گرایش کارآفرینانه سازمانی. تهران: انتشارات مرکز آموزش و پژوهش­های صنعتی ایران.
لاکس، مارتین و لاگونا، ماریولا.(1393). کارآفرینی رویکردی روان شناختی. ترجمه سید مصطفی رضوی و دیگران. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
محمدی زاده، سمیه؛ تجری، مجتبی و صاحبی، سمیه.(1392). تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی با تأکید بر فرهنگ کار. تهران: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. پنجمین همایش ملی آموزش.
مرادی، میترا؛ کوهستانی، حسینعلی و بهرام زاده، حسینعلی .(1387). بررسی ویژگی های بنیادین کارآفرینی در دانش آموزان دوره متوسطه خراسان شمالی و ارائه راهکار جهت تقویت این ویژگی ها. پژوهشنامه تربیتی، 5(17)، 115-128.
مقیمی، سیدمحمد؛ وکیلی، یوسف و اکبری، مرتضی.(1392). نظریه های کارآفرینی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
مقیمی، سیدمحمد و رمضان، مجید.(1392). مدیریت استراتژیک و کارآفرینی. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
مهرام، بهروز و فرخ نژاد، محمد حسن. (1388). نقش مدرس به عنوان مؤلفه ای از برنامه درسی در نیل به کارآفرینی. پژوهشنامه مطالعات روانشناسی تربیتی، 9، 95-112.
مرتضی نژاد، نیلوفر. (1395). ضرورتی به نام آموزش کارآفرینی. رشد مدرسه فردا، 13(2)، 45-48.
یعقوبی نجف آبادی، اشرف. (1389). ضرورت آموزش کارآفرینی در همه مقاطع تحصیلی. رشد مشاور مدرسه،5(4)، صص28-32.
 
Anusha, K; Vijayalakshmi, K.V.L & Vijayan, N. (2015). A study on factors that influnnce decision to pursue entrepreneurship. International Journal of Social & Interdiscplinary Reasearh, Vol.4, No.3, pp60-72.
Arslan, C. Dilmac, B. Hamarta, E. (2009). Coping with stress and trait anxiety in terms of locus of control: a study with Turkish university students. Social behavior and personality, 37(6), 791-800.
Bosma, N. and et al. (2012). Global Entrepreneurship Monitor 2008 Executive Report. London, U.K.: London Business School and Babson Park, MA: Babson College.
Chea, A.C. (2008). Entrepreneurial Venture Creation: the Application of pattern identification theory to the entrepreneurial opportunity- identification process. International journal of business and management, Vol.3, No2. Pp37-53.
Decker, W.H; Calo, T.J and Weer, CH.H. (2012). Affilation motivation and interest in entrepreneurial careers. Journal of managerial psychology, Vol.27, No.3, pp302-320.
Denanyoh, R; Adjei, K & Nyemekye, G.E. (2015). Factors that Impact on Entrepreneurial Intention of Tertiary Student in Ghana. International journal of business and social research, Vol.5, No.3, pp19-29.
Entrialgo, M., Fernandez, E. and Vazquez, C. (2008). Characteristics of managers as determinants of entrepreneurial orientation: some Spanish evidence. Enterprise and Innovation Management Studies, Vol. 1 No. 2, pp. 187-205.
Ghina, A; Simatupang, T.M & Gustomo, A. (2015). Building a Systematic Framwork for Entrepreneurship Education. Journal of Entrepreneurship Education, Vol.18, N.2, pp 73-99.
Gurol, Y. Atsan, N. (2006). Entrepreneurial characteristics amongst university students some insights for entrepreneurship education and training in Turkey. Education & Training, 48(1), pp.25-38.
Holienka, M; Holienkova, J; Gal, P. (2015). Entrepreneurial characteristics of students in different fields of study. Acta universitatis agriculturae et silviclturae mendelianae brunensis, vol.63, pp 1889-1879.
Koech Cheruiyot, E & Bwisa, H. (2015). Factors influnencing entrepreneurial training effectiveness a survey of microfinance institutions in eldoret Town. Research journal of entrepreneurship, Vol.3, No.3, pp2-20.
Mahmoud, M.A; Muharam, F.M & Mas ud, A. (2015). Factors that influnnce the entrepreneurial intintion of Nigerian Postgraduates: Preliminary analysis and data screening. Asian social Science, Vol.11, No.4, pp189-180.
Mccline, R.L. (2004). Opportunity Recognition: an exploratory investagation of a component of the entrepreneurial process in the context of the health care industry: theory and practice. Tertiary education Management, vol.25, issue.2, pp81-94.
Moriano, J. A. L., & Gorgievski, M. (2007). Psychology of entrepreneurship: Research and education.UNED.
Mueller, S.L. & A.Thomas (2001), Culture and entrepreneurial potential: A nine country study of locus of control and innovativeness, Journal of Business Venturing, Vol. 16, Issue.1, pp. 51-57.
Rajput, P.K; Srivastava, R.K & Dhulia, U. (2015). Under graduate students attitude towards Entrepreneurship- an earnest need to study. American reaserch thoughts, Vol.1, Issue.6, pp.1722-1717.
Robinson, P.B., Stimpson, D.V., Huefner, J.C. and Hunt, H.K. (2005). An attitude approach to the prediction of entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 15, No. 4, pp. 13-32.
 
Sondari, M. (2013). Is Entrepreneurship Education Really Needed: Examining the Antecedent of Entrepreneurial Career Intention? The 5th Indonesia International Conference on Innovation, Entrepreneurship, and Small Business.
Stewart, W.H., Watson, W.E., Carland, J.C. and Carland, J.W. (2010). A proclivity for entrepreneurship: a comparison ofentrepreneurs, small business owners, and corporate managers. Journal of Business Venturing, Vol. 14, pp. 189-214.
Tung Liang, C; Lin Chia, T & Liang, C. (2015). Effect of Personality Differences in Shaping Entrepreneurial Intention. International Journal of Business and Social Science, Vol.6, No.4 (1), pp176-166.
Volkmann, Ch.K & Tokarski, K.O. (2009). Student attitudes to entrepreneurship. Management & Marketing, Vol.4, No.1, pp17-38.
Yung, C.W. (2008). The relationship among leadership style. Entrepreneurial orientation and business performance, 6(3), 260-285. https://pdfs.semanticscholar.org.
 
 
دوره 7، شماره 1
تابستان 1396
شهریور 1396
صفحه 49-70
 • تاریخ دریافت: 23 فروردین 1396
 • تاریخ بازنگری: 09 خرداد 1396
 • تاریخ پذیرش: 28 تیر 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1396