ارائه مدل علی برای خلاقیت دانشجویان بر اساس متغیر های فردی(خودکارآمدی عمومی، خودکارآمدی خلاق، خردمندی و انگیزش درونی) و اجتماعی(جو دانشگاه)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران ‏

2 عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران‏

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش متغیرهای فردی و اجتماعی در پیش بینی پیشرفت خلاقانه دانشجویان انجام شده است.
روش: جامعه پژوهش کنونی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه مازندران هستند که تعداد 366 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، بر اساس دانشکده و جنسیت انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از مقیاس سه بعدی خردمندی، سیاهه ترجیح کاری، مقیاس خودکارآمدی عمومی و مقیاس خودکارآمدی خلاق برای سنجش متغیرهای فردی و از پرسشنامه محقق ساخته ادراک جو دانشگاهی خلاق برای سنجش متغیرهای اجتماعی استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss و ایموس مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج مدل یابی معادله ساختاری نشان داد خودکارآمدی خلاق و انگیزش درونی پیش بینی کننده معنادار پیشرفت خلاقانه هستند. خردمندی سهم معناداری در پیش بینی خلاقیت نداشت و خودکارآمدی عمومی بطور غیر مستقیم و از طریق تاثیر بر خودکارآمدی خلاق، خلاقیت را پیش بینی می کرد. جو دانشگاه نیز سهم معناداری در پیش بینی پیشرفت خلاقانه دانشجویان داشت و 26/0 از تغییرات آن را پیش بینی می کرد.
بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش کنونی، توجه به عوامل اجتماعی در کنار عوامل فردی اثرگذار بر خلاقیت، درک شفاف و گسترده تری از خلاقیت دانشجویان بدست می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Proposing a casual model for student’s creativity based on individual (general self-efficacy, creative self-efficacy, intrinsic motivation & wisdom) and social variables (university climate)

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Fatemeh Kazemi 1
  • Habib Allah Naderi 2
  • Soheyla Hashemi 2
  • Farzaneh Michaeeli manee 3
چکیده [English]

This research was conducted with the aim of investigation the role of individual and social variables on university students’ creativity. Through random multi-stages sampling 366 undergraduate students from university of Mazandaran were selected. The scales of the present study were “creative achievement questionnaire”, “3d wisdom scale”, “general self-efficacy scale”, “creative self-efficacy scale”, “work preference inventory” and “perception of creative climate”. The data was analyzed by structural equational modeling method with AMOS software. According to the results, intrinsic motivation and creative self-efficacy can predict creative achievement. Wisdom and general self-efficacy haven’t significant impact on creative achievement. The predictive role of creative climate in the creative achievement of students was confirmed. Creative climate of university can predict 0/26 of variance in creativity. Also, the mean of creative achievement in sample was low. The individual variables and creative climate of university as a social variable play a significant role in creativity of university students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • general self-efficacy
  • creative self-efficacy
  • intrinsic motivation
  • wisdom
البرزی، محبوبه.(1393). تبیین رابطه انگیزش و خلاقیت با توجه به تفاوت­های فرهنگی. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران. 7(1)، 29-49.
قاسمی، وحید. (1389). مدل سازی معادلات ساختاری در پژوهش های اجتماعی با معرفی Amos Graphic. تهران: جامعه شناسان.
کاظمی زاده، هاجر ؛ نوری قاسم آبادی، ربابه. (1394). بررسی رابطه عاطفه مثبت، عاطفه منفی و انگیزش درونی با خلاقیت. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 5(1)، 49-63.
کوثری، رضا؛ نیکنامی، مصطفی؛ دلاور، علی؛ آراسته، حمیدرضا. (1393). ارائه الگوی توسعه خلاقیت و نوآوری های علمی اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان بر اساس عوامل فردی. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 4(3)، 159-189.
میرز، ال.اس ؛ گامست، جی و گارینو، ا. جی. (1391). پژوهش چندمتغیری کاربردی. ترجمه حسن پاشا شریفی و همکاران. تهران: انتشارات رشد. تاریخ انشار اثر به زبان اصلی، 2006.
هاشمی، سهیلا. (1393). بررسی سبک­های هویت و تعهد دانشجویان بر اساس الگوی ساخت هویت برزونسکی و رابطه آن با خردمندی در فرآیند حل مسأله. مطالعات روانشناختی. 10(1)، 109-136.
 
Amabile, T. M. (1983). The social psychology of creativity: A componential conceptualization. Journal of Personality and Social Psychology, 45, 357-377.
Amabile, T. M., Hill, K. G., Hennessey, B. A., & Tighe, E. M. (1994). The Work Preference Inventory: assessing intrinsic and extrinsic motivational orientations. Journal of personality and social psychology, 66(5), 950.
Amabile, T.A., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J., & Herron, M. (1999). Assessing the work environment for creativity. Academic of management journal, 39(5), 1154-1184.
Ardelt, M. (2003). Empirical assessment of a three-dimensional wisdom scale. Research on aging, 25(3). 275-324.
Ardelt, M. (2010). Are older adults wiser than college students? A comparison of two age cohorts. Journal of Adult Development, 17(4), 193-207.
Ardelt, M., & Jacobs, S. (2009). Wisdom, integrity, and life satisfaction in very old age. Handbook of research on adult learning and development, 732-760.
Beghetto, R. A. (2006). Creative self-efficacy: correlates in middle and secondary students. Creativity research journal. 18(4), 447-457
Carson, S. H., Peterson, J. B., & Higgins, D. M. (2005). Reliability, validity, and factor structure of the creative achievement questionnaire. Creativity Research Journal, 17(1), 37-50.
Choi, J. N. (2004). Individual and contextual predictors of creative performance: The mediating role of psychological processes.  Creativity Research Journal, 16(2-3), 187-199.
Ciez-Volz, K. A. (2008). Charting course to creativity in developmental education. Unpublished doctoral dissertation, the University of Texas at Austin.
Collins, M. A., & Amabile, T. M. (1999). I5 motivation and creativity.Handbook of creativity, 297.
Csikszentmihalyi, M. (1999). Implications of a systems perspective for the study of creativity. In Handbook of creativity (pp. 313-335). Cambridge University Press.
Diakidoy, I. A. N., & Kanari, E. (1999). Student teachers’ beliefs about creativity. British Educational Research Journal, 25(2), 225-243.
Erbas, A. K., & Bas, S. (2015). The contribution of personality traits, motivation, academic risk-taking and metacognition to the creative ability in mathematics. Creativity Research Journal, 27(4), 299-307.
Gibbs, B. W. (2008). Valuing creativity in the higher education sector: what price the creative knowledge economy? International journal of pedagogies and learning, 4(3), 5-12.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). Exploratory factor analysis. Multivariate data analysis, 7th Pearson new international ed. Harlow: Pearson.
Helson, R., & Srivastava, S. (2002). Creative and wise people: Similarities, differences, and how they develop. Personality and Social Psychology Bulletin28(10), 1430-1440.
Hennessey, B. A. (2010). The creativity-motivation connection. In Cambridge handbook of creativity (pp. 342-365). The Cambridge University Press، USA.
Hsu, L. A.; Hou, S. T. & Fan, H. L. (2011). Creative self-efficacy and innovative behavior in a service setting: Optimism as a moderator. The Journal of Creative Behavior, 45(4), 258-272.
Kampylis, P., Berki, E., & Saariluoma, P. (2009). In-service and prospective teachers’ conceptions of creativity. Thinking skills and creativity4(1), 15-29.
Karwowski, M. (2011). Teacher personality as predictor of perceived climate for creativity. The international journal of creativity & problem solving, 21(1), 37-52.
Khazanchi, Sh. (2005). A social exchange model of creativity. Unpublished doctoral dissertation.
Kline, R. B. (2016). Principles and practice of structural equation modeling. Fourth edition. New York: Guilford publications.
Kozbelt, A., Beghetto, R. A., & Runco, M. A. (2010). Theories of creativity.The Cambridge handbook of creativity, 20-47.
Lilly, F. R., & Bramwell-Rejskind, G. F. (2004). The dynamics of creative teaching. Journal of Creative Behavior, 38, 102-124.
Livingston, L. (2010). Teaching creativity in higher education. Arts education policy review, 111(2), 59-62.
Lizarraga, M. L., Baquedano, M. T., & Closas, A. H. (2014). An explanatory model of relations between person variables and creativity. An. psicol, 355-363.
Malone, P. S. & Lubansky, J. B. (2012). Preparing data for structural equation modeling: doing your homework. In Handbook of structural equation modeling (pp. 263-276). The Guilford Press: New York, London.
Mathisen, G. E. & Bronnick, K. S. (2009). Creative self-efficacy: An intervention study. International Journal of Educational Research, 48, 21–29.
Oldham, G. R., & Cummings, A. (1996). Employee creativity: Personal and contextual factors at work. Academy of management journal, 39(3), 607-634.
Paramitha, A., & Indarti, N. (2014). Impact of the environment support on creativity: Assessing the mediating role of intrinsic motivation. Procedia-Social and Behavioral Sciences115, 102-114.
Potter, E. M. (2013). Perception of creativity among faculty in higher education. Master thesis: Grand Valley State University.
Prabhu, V., Sutton, C., & Sauser, W. (2008). Creativity and certain personality traits: Understanding the mediating effect of intrinsic motivation. Creativity Research Journal20(1), 53-66.
Quinn, E. (2011). In defense of wise emotions: the relationship between emotion and wisdom in autobiographical memories. Doctoral dissertation, Colorado State University, Colorado.
Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1995). Generalized Self-Efficacy scale. In J. Weinman, S. Wright, & M. Johnston, Measures in health psychology: A user’s portfolio. Causal and control beliefs (pp. 35-37). Windsor, UK: NFER-NELSON.
Shiu, S. C.; Lin, S. L. & Chien, H. (2012). The relationship between learning motivation and innovation behavior in the university students: from the perspective of creative self-efficacy. International journal of art & sciences, 5(5), 33-38.
Sternberg, R. J. (2003). Wisdom, intelligence, and creativity synthesized. Cambridge University Press.
Sternberg, R. J., & Lubart, T. I. (1991). An investment theory of creativity and its development. Human development34(1), 1-31.
Tierney, P., & Farmer, S. M. (2002). Creative self-efficacy: Its potential antecedents and relationship to creative performance. Academy of Management journal, 45(6), 1137-1148.
Tierney, P., & Farmer, S. M. (2011). Creative self-efficacy development and creative performance over time. Journal of Applied Psychology96(2), 277-293.
Yu, C. (2013). The Relationship between Undergraduate Students’ Creative Self-efficacy, Creative Ability and Career Self-management. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 2(2), 181-193.