تأثیر مدیریت دانش بر خرد سازمانی با توجه به نقش میانجی هوش هیجانی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران ‏

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران ‏

3 ‏ دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران ‏

چکیده

  هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مدیریت دانش بر خرد سازمانی با توجه به نقش میانجی هوش هیجانی در دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران انجام شد.
     روش: روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده ­ها توصیفی- همبستگی و همین­طور از نظر نوع داده کمی بود. جامعه آماری پژوهش اساتید هیئت‌علمی دانشگاه­های آزاد شهر تهران بودند که با استفاده از محاسبه حجم نمونه در معادلات ساختاری و روش نمونه­ گیری تصادفی خوشه‌ای مرحله ­ای، تعداد 700 نفر به­عنوان حجم نمونه انتخاب شد که همگی اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت بودند. به­ منظور گرداوری داده ­ها از سه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش لاوسون (2003) خرد سازمانی براون و گرین (2006) و هوش هیجانی مایر و همکاران (1999)استفاده شد.پس از جمع ­آوری پرسشنامه­ها، توصیف داده­ها از طریق میانگین، انحراف معیار و ... با استفاده از نرم­افزار21Spss-و استنباط آماری داده­ها از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم‌افزار80/8LISREL-v انجام پذیرفت.
      یافته­ ها: ویژگی­های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی شد و همچنین ضرایب مسیر و ضرایب معناداری نرم‌افزار برای بررسی فرضیه ­های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد، درجه تناسب مدل ارائه شده با توجه به مؤلفه ­های پژوهش مناسب بود؛ هم­چنین مدیریت دانش بر خرد سازمانی با نقش میانجی هوش هیجانی تأثیر داشت.
     نتیجه ­گیری: مهم­ترین نتیجه پژوهش حاضر این بود که با تقویت مدیریت دانش و هوش هیجانی خرد سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی ارتقا خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Knowledge Management on Organizational Wisdom with the Mediating Role of Emotional Intelligence (Case Study: Islamic Azad University of Tehran City)

نویسندگان [English]

 • Behzad Shoghi 1
 • Afsane Zamanie Moghaddam 2
 • Parivash Jafari 3
2 FACULTY OF UNIVERSITY
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the impact of knowledge management organizational wisdom with the mediating role of emotional intelligence among Azad university faculty members of Tehran City.The method according to purpose was Practical, The method of data collection was Descriptive correlational, as well as the type of data was quantitative. The population consisted faculty members in Tehran Azad University that were selected 700 member by using Sample size calculation based on structural equation and cluster random sampling method as the sample size. All of them were full-time members. To collect the data, three standard questionnaire were used include knowledge management by Sawlow (2003) organizational wisdom by Brown & Greene (2006), and emotional intelligence by Mayer, et al(1999). After collecting the data, they were described through the mean, standard deviation,.. by SPSS-21 software and data Statistical Inference was carried out through structural equation modeling with the help of LISREL-v8.80 software. Questionnaires technical characteristics were assessed including reliability, validity, convergent and divergent validity. Path coefficient and significant coefficients were used to examine the hypotheses. The results showed that the degree of appropriateness of proposed model was appropriate with regard to components research. Also the results of the study indicated that knowledge management had significant impact on organizational wisdom behavior with the mediating role of emotional intelligence among Azad university faculty members of Tehran City.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge Management
 • Organizational wisdom
 • Emotional intelligence
 • verdict
حجتی، بتول و حجتی، اکرم. (1394). بررسی رابطه مدیریت دانش و هوش هیجانی با چابک­سازی سازمانی در کارکنان دانشگاه شاهد تهران. سومین کنفرانس حسابداری و مدیریت.
حسینی سرخوش، سید مهدی. (1389). چارچوب مفهومی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر فرهنگ‌سازمانی. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، 7(3)، 59-72.
دودانگه، سجاد؛ ذاکریان، سید ابوالفضل؛ دهقانی، محمد؛  قاضی طباطبایی سید محمود و پیرمند، رضا. (1395). بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان با استفاده از مدل معادلات ساختاری در یکی از صنایع نفت تهران. بهداشت و ایمنی کار، 6(1)،31-42.
رضایی، روح‌الله، صلاحی مقدم، نفیسه و شعبانعلی نفی، حسین. (1393). بررسی اثر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز. پژوهش­هایترویجوآموزشکشاورزی، 7(4)، 77-91.
صفاجو اناهیتا، رضاییان علی، شکوهیار سجاد. (1394). تأثیر مولفه های هوش هیجانی بر تسهیم دانش استراتژیک: موردکاوی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران. اکتشاف و تولید نفت و گاز، 125(1)، ۸-۲۹.
عطارنیا، احمد؛ شعله­کار، شیما و شوقی، بهزاد. (1395). تأثیر رهبری تحول­آفرین بر خرد سازمانی با نقش میانجی فرهنگ‌سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی اسلامی اسلامی (مورد: شهر تهران). مدیریت فرهنگ‌سازمانی، 3(6)، 43-57.
فتحی واجارگاه، کوروش؛ عارفی، محبوبه و زمانی منش، حامد. (1392). بررسی چالش‌های آموزش عالی بین المللی در دانشگاه شهید بهشتی. پژوهش های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار)، 20(3)، 35-48.
فراستخواه، مقصود. (1391). دانشگاه‌های ایرانی با چه مشکلاتی دست به گریبان هستند؟. نشریۀ دانشجویی صلا؛ کتابخانۀ دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران، سال 3، مهر 91، 8-9.
لیاقت دار، محمد‌جواد و کریمی، صدیقه. (1391). دانشگاه غیر دولتی در ژاپن: چالش‌ها و راهبردها. آموزش عالی ایران، 4(3)، پیاپی 15، 145-185.
ناظم، فتاح؛ جعفریان، رحیم و حدادپور، سمانه. (1392). بررسی رابطه مدیریت دانش با هوش هیجانی مدیران در دانشگاه هنر. دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین.
هومن، حیدرعلی. (1384). مدلیابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار لیزرل. تهران: سمت.
 
Ali, M. M. (2017). The Review of knowledge of Management on individual competency in organization. Journal on Technical and Vocational Education, 1(2), 20-25.
Ardelt, M., & Oh, H. (2016). Correlates of Wisdom. The Encyclopedia of Adulthood and Aging.‏
Baltes, P. B., & Smith, J. (2008). The fascination of wisdom: Its nature, ontogeny, and function. Perspectives on psychological science, 3(1), 56-64.
Baltes, P. B., & Staudinger, U. M. (2000). Wisdom: A metaheuristic (pragmatic) to orchestrate mind and virtue toward excellence. American psychologist, 55(1), 122.
Barman, A., & Choudhury, S. R. (2015). Economic and Organisational Wisdom for Asian Century. Postmodern Openings, (1), 11-34.‏
Bergsma, A. & Ardelt, M. (2012). Self-reported wisdom and happiness: An empirical investigation. Journal of Happiness Studies, 13, 481–499.‏
Bierly III, P. E., Kessler, E. H., & Christensen, E. W. (2000). Organizational learning, knowledge and wisdom. Journal of organizational change management, 13(6), 595-618.
Brown, S. C. & Greene, J. A. (2006). The wisdom development scale: Translating the conceptual to the concrete. Journal of College Student Development, 47(1), 1-19.‏
Brown, S. C. (2002). A model for wisdom development-and its place in career services. Journal of Career Planning and Employment, 62(4), 29-36.
Glückler, J., Lazega, E., & Hammer, I. (2017). Knowledge and Networks.
Goleman, D. (2016). Social intelligens: den Nye videnskab Om menneskelige relationer. Gyldendal A/S.‏
Hammond, M. M., Lester, G., Clapp-Smith, R., & Palanski, M. (2017). Age Diversity and Leadership: Enacting and Developing Leadership for All Ages. In The Palgrave Handbook of Age Diversity and Work (pp. 737-759). Palgrave Macmillan UK.‏
Hays, J. M. (2008). Dynamics of organizational wisdom.‏ School of Management, Marketing, and International Business, ANU College of Business and Economics, the Australian National University, WORKING PAPER SERIES, 3(3): 1-35.
HEERA, P., & KAUR, A. (2017). A Study of emotional intelligence of pre-service teachers. International Education and Research Journal, 3(1).
Jennex, M. (2017, January). Re-Examining the Jennex Olfman Knowledge Management Success Model. In Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences.
Jeste, D. V., Ardelt, M., Blazer, D., Kraemer, H. C., Vaillant, G., & Meeks, T. W. (2010). Expert consensus on characteristics of wisdom: A Delphi method study. The Gerontologist, gnq022.‏
Khan, M. W., & Altaf, M. (2015). Use of practical wisdom through human capital in enhancing organizational innovativeness. Journal of Business and Management Research, 9, 261-269.‏
Krishnakumar, S., Hopkins, K., G. Szmerekovsky, J., & Robinson, M. D. (2016). Assessing workplace emotional intelligence: Development and validation of an ability-based measure. The Journal of psychology, 150(3), 371-404.‏
Kunzmann, U. & Baltes, P. B. (2003). Wisdom-related knowledge: Affective, motivational, and interpersonal correlates. Personality and Social Psychology Bulletin, 29, 1104-1119.
Kunzmann, U. (2016). Wisdom, Berlin Model. The Encyclopedia of Adulthood and Aging.
Lawson, S. (2003). Examining the relationship between organizational culture and knowledge management (Doctoral dissertation, Nova southeastern university).
Limas, M. J. (2004). Organizational wisdom: Scale development and validity assessment. PhD dissertation, Graduate School, University of Tulsa, in the Discipline of Industrial/Organizational Psyehology.
Marr, B., Gupta, O., Pike, S., & Roos, G. (2003). Intellectual capital and knowledge management effectiveness. Management decision, 41(8), 771-781.‏
Mayer, J. D., & Salovey, P. (1995). Emotional intelligence and the construction and regulation of feelings. Applied and preventive psychology, 4(3), 197-208.‏
Meyer, D. K. (2016). EMOTION REGULATION IN K–12 CLASSROOMS. Handbook of Social Influences in School Contexts: Social-Emotional, Motivation, and Cognitive Outcomes, 192.
Mitroff, I. I. (2016). Wisdom: How the Leaders of Purpose-Driven Organizations Manage from Their Values. In Combatting Disruptive Change (pp. 47-63). Palgrave Macmillan US.
Murtaza, G., Abbas, M., Raja, U., Roques, O., Khalid, A., & Mushtaq, R. (2016). Impact of Islamic work ethics on organizational citizenship behaviors and knowledge-sharing behaviors. Journal of Business Ethics, 133(2), 325-333.
Obermayer, N., Csepregi, A., & Kővári, E. (2017). Knowledge Sharing Relation to Competence, Emotional Intelligence, and Social Media Regarding Generations. In Knowledge Management Initiatives and Strategies in Small and Medium Enterprises (pp. 269-290). IGI Global.
Pinheiro, P. Raposo, M. & Hernández, R. (2012). Measuring organizational wisdom applying an innovative model of analysis. Management decision, 50(8), 1465-1487.
Pourdjam, M. Ali-Siadat, S. & Rajaeepour, S. (2015b). The Relationship between Organizational Wisdom and Knowledge Management, Competitive Intelligence and Business Intelligence. International Journal of Human Resource Studies, 5(2), 73-86.‏
Pourdjam, M. Siadat, S. A. & Rajaeepour, S. (2015a). Structural Modeling for the Relationship of Organizational Wisdom and Strategic Intelligence. Journal of Studies in Education, 5(2), 238-251.‏
Pradhan, R. K., Jena, L. K., & Singh, S. (2017). Examining the Role of Emotional Intelligence between Organizational Learning and Adaptive Performance in Indian Manufacturing Industries. Journal of Workplace Learning, 29(2)
RaesIi, I., Honarvar, M. S., Fallah, M. F., & Behnood, V. (2016). The Relationship between Different Leadership Styles and Emotional Intelligence (EI) in Managers of Educational Groups (Case Study: Tehran Schools). International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS) ISSN 2356-5926, 514-527.‏
ROONEY, D. MCKENNA, B. (2008). Wisdom in public administration: Looking for sociology of wise practice. Public Administration Review, 68 (4), 709-721.
Rooney, D., McKenna, B., & Liesch, P. (2010). Wisdom and management in the knowledge economy. Routledge.‏
Sabharwal, A. (2017). The Transformative Role of Institutional Repositories in Academic Knowledge Management. In Managing Knowledge and Scholarly Assets in Academic Libraries (pp. 127-155). IGI Global
Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, cognition and personality, 9(3), 185-211.
Spohrer, J., Bassano, C., Piciocchi, P., & Siddike, M. A. K. (2017). What Makes a System Smart? Wise? In Advances in The Human Side of Service Engineering (pp. 23-34). Springer International Publishing.
Srivastva, S., & Cooperrider, D. L. (1998). Organizational wisdom and executive courage. Lexington Books.
Staudinger, U. M., & Pasupathi, M. (2003). Correlates of wisdom‐related performance in adolescence and adulthood: Age‐graded differences in “paths” toward desirable development. Journal of Research on Adolescence, 13(3), 239-268.
Vaill, P. B. (2007). Interpersonal Relations in Organizations and the Emergence of Wisdom. Handbook of organizational and managerial wisdom, 327.
Zacher, H., Pearce, L. K., Rooney, D., & McKenna, B. (2014). Leaders’ personal wisdom and leader–member exchange quality: The role of individualized consideration. Journal of Business Ethics, 121(2), 171-187.‏
Zaidman, N. & Goldstein-Gidoni, O. (2011). Spirituality as a Discarded Form of Organizational Wisdom Field-Based Analysis. Group & organization management, 36(5), 630-653.
 
 
دوره 7، شماره 1
تابستان 1396
شهریور 1396
صفحه 155-186
 • تاریخ دریافت: 11 بهمن 1395
 • تاریخ بازنگری: 30 خرداد 1396
 • تاریخ پذیرش: 14 فروردین 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1396